Ministerstwo Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku – przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej – I etap

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

„Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna  Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Całkowita wartość projektu wynosi 1 093 736.60 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 925 909.57 […]

Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna  Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Całkowita wartość projektu wynosi 1 093 644.55 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 926 […]

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Projekty dofinansowywane w ramach RPO Warmia i Mazury

Urządzenie ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ,,Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem” Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 2: Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Całkowita wartość projektu […]

Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskiem wraz z budową systemu monitoringu

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy „Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu” Nad Jeziorem Lidzbarskim Gmina Lidzbark zakończyła realizację projektu pt. „Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu” dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś […]

Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo – gaśniczy

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ,,Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo – gaśniczy” Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 6 – Środowisko przyrodnicze: Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed […]

Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ,,Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku” Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, poddziałanie4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej […]

Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej Miasta Lidzbark

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej Miasta Lidzbark, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii   Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. […]

Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Lidzbarskiego

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Lidzbarskiego W latach 2009-2010 Gmina Lidzbark będzie realizowała projekt pt. „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Lidzbarskiego” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2 – Turystyka, działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, […]

Projekty współfinansowane ze środków UE w ramach EFS

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lidzbark

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lidzbark”             Gmina Lidzbark od 01.08.2012r do 31.10.2012r. realizuje projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lidzbark”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Funduszu Społecznego – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej […]

Poznawajmy przeszłość i twórzmy przyszłość

Projekt „Poznawajmy przeszłość i twórzmy przyszłość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Kiełpinach. Realizatorem Projektu jest Związek Harcerstwa Polskiego […]

Małe Projekty w ramach programu LEADER

Urządzenie siłowni zewnętrznej nad Jeziorem Lidzbarskim, jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych w Lidzbarku

Rozbudowa placu zabaw nad Jeziorem Lidzbarskim, jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci.

Gmina Lidzbark położona jest na południowym-zachodzie województwa warmińsko-mazurskiego, wchodzi w skład powiatu działdowskiego. Od 2010 roku Gmina należy do Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania mającego swoją siedzibę w Ciechanowie. Dla poprawy jakości życia oraz jako działania prewencyjne w walce z patologiami, na działkach nr  160, 161 obręb 2 Lidzbark, został rozbudowany plac zabaw dla dzieci. W miejscowości Lidzbark liczącej […]