„Dobre konsultacje, dobry plan”

Uchwałą nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiełpiny, obejmującego obszar położony przy jeziorze Kiełpińskim. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości. Plan jest bardzo ważnym dokumentem planistycznym, który określa jakie przeznaczenie mają mieć poszczególne grunty, a poprzez konsultacje społeczne chcemy umożliwić mieszkańcom dostęp do informacji o tym, co może się wydarzyć w ich otoczeniu, bowiem niewiele osób interesuje się tym tematem na etapie przygotowywania projektu planu w oparciu o zakres informowania społeczeństwa wskazany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Gmina Lidzbark zakwalifikowana została do udziału w projekcie grantowym „Dobre konsultacje, dobry plan”, realizowanym przez Kujawsko – Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Konsultacje dotyczą terenu zabudowy letniskowej i mieszkaniowej w Kiełpinach przy jeziorze.

W ramach projektu odbyły się warsztaty dla pracowników urzędu gminy służące wypracowaniu Indywidualnego Planu Konsultacji. Konsultacje prowadzone będą w formie: badania ankietowego, ulotek, narzędzia internetowego on-line, spotkań otwartych, punktów konsultacyjnych, zastosowania mapy interaktywnej oraz platformy stacja – konsultacja.pl

Okres realizacji konsultacji społecznych: październik 2017 r. – marzec 2018 r.

Scenariusz procesu konsultacji:

październik – listopad 2017 r. – informowanie o przedmiocie konsultacji oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu (diagnoza)

grudzień 2017 r. – styczeń 2018 r. – zasięganie opinii

luty 2018 r. – informacja o wynikach konsultacji.

Cele konsultacji:

  • poznanie wszystkich potrzeb i oczekiwań dotyczących przyszłego zagospodarowania obszaru przy jeziorze Kiełpińskim,
  • zapoznanie się z wymogami prawa i opiniami ekspertów,
  • zebranie opinii i pomysłów mieszkańców na zaprowadzenie ładu przestrzennego,
  • wspólne wypracowanie rozwiązań wpływających na harmonijną strukturę obszaru,
  • zaprojektowanie przestrzeni z uwzględnieniem walorów architektonicznych i urbanistycznych.

Już  w październiku przeprowadzone zostanie spotkanie informacyjno – konsultacyjne z mieszkańcami, interesariuszami, podczas którego obecny będzie urbanista. Pomysły na zagospodarowanie terenów będzie można przesłać poprzez ankietę papierową (dostępną w budynku UMiG) oraz ankietę on-line.

Zachęcamy do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach, o których będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez ulotki, plakaty, spoty radiowe, stronę internetową www.lidzbark.pl/konsultacje oraz portal Facebook. Napisz do nas: konsultacje@lidzbark.pl