Centrum Usług Współnych zamiast ZEASiP. Konkurs na stanowisko dyrektora

31 października, na XXIII sesji Rady Miejskiej, Radni przyjęli uchwałę likwidującą Zespół Ekonomiczno – Administracyjnyo Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku. Jednostka ta zostanie zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2016r., a z dniem 1 stycznia 2017r. utworzone zostanie w jego miejsce Centrum Usług Wspólnych. CUW przejmie wszystkie należności i zobowiązania oraz zadania należące do ZEASiP. Ogłoszony został konkurs na stanowisko nowopowstałej jednostki. Więcej informacji w załączniku:

Załączniki: