Spid powszechny – wykaz dyżurów

Zawiadamiam, że w celach informacyjnych i interwencyjnych, na czas realizacji spisu, Gminne Biuro Spisowe w Lidzbarku organizuje dyżury. Dyżury będą trwały 30 listopada 2020 roku. Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne) – do godziny 20.00, czyli czas w którym rachmistrze spisowi kończą dzienną marszrutę.

Dyżury w miesiącu listopadzie 2020 przedstawiają się następująco:

Data Imię i nazwisko osoby pełniącej dyżur Nr telefonu
02.11.2020 r. (poniedziałek) Małgorzata Nawrocka 603 798 313
03.11.2020 r. (wtorek) Sylwia Skwarska 512 288 383
04.11.2020 r. (środa) Karol Murawski 502 100 897
05.11.2020 r. (czwartek) Justyna Ruczyńska 530 757 234
06.11.2020 r. (piątek) Małgorzata Nawrocka 603 798 313
09.11.2020 r. (poniedziałek) Sylwia Skwarska 512 288 383
10.11.2020 r. (wtorek) Karol Murawski 502 100 897
11.11.2020 r. (środa) (w sprawach pilnych) Sylwia Skwarska 512288383
12.11.2020 r. (czwartek) Justyna Ruczyńska 530 757 234
13.11.2020 r. (piątek) Małgorzata Nawrocka 603 798 313
16.11.2020 r. (poniedziałek) Sylwia Skwarska 512 288 383
17.11.2020 r. (wtorek) Karol Murawski 502 100 897
18.11.2020 r. (środa) Justyna Ruczyńska 530 757 234
19.11.2020 r. (czwartek) Małgorzata Nawrocka 603 798 313
20.11.2020 r. (piątek) Sylwia Skwarska 512 288 383
23.11.2020 r. (poniedziałek) Karol Murawski 502 100 897
24.11.2020 r. (wtorek) Justyna Ruczyńska 530 757 234
25.11.2020 r. (środa) Małgorzata Nawrocka 603 798 313
26.11.2020 r. (czwartek) Sylwia Skwarska 512 288 383
27.11.2020 r. (piątek) Karol Murawski 502 100 897
30.10.2020 r. (poniedziałek) Justyna Ruczyńska 530 757 234

Zasady realizacji spisu rolnego metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)

 1. Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie(CAPI) może być prowadzony pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. W trakcie przeprowadzania wywiadów bezpośrednich należy bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Aktualne zasady bezpieczeństwa znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
 3. Dyrektor Urzędu (Z-ca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego) jako pracodawca, jest zobowiązany zapewnić rachmistrzom spisowym środki ochrony indywidualnej (maseczki i płyn dezynfekujący), a rachmistrz jest zobowiązany do stosowania takich środków. Do czasu dostarczenia środków ochrony indywidualnej przez pracodawcę, rachmistrz może korzystać z własnych środków.
 4. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje rachmistrz.
 5. Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego oświadczenie w formie pisemnej (dopuszcza się przesłanie oświadczenia poprzez e-mail), wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad.
 6. Rekomenduje się przeprowadzanie wywiadów przez telefon. Jeżeli niezbędny jest wywiad bezpośredni (za zgodą rachmistrza i respondenta), powinien on być przeprowadzany w miarę możliwości w terenie otwartym. Nie rekomenduje się prowadzenia spisu w  lokalach mieszkalnych.
 7. Decyzję o wywiadzie bezpośrednim rachmistrz podejmuje tylko wtedy, gdy:
  a) w ciągu ostatnich 14 dni rachmistrz lub osoby z jego najbliższego otoczenia nie przebywały w rejonach transmisji koronawirusa (lista krajów publikowana codziennie na www.gis.gov.pl),
  b) w ciągu ostatnich 14 dni rachmistrz lub osoby z jego najbliższego otoczenia nie miały kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2
  c) nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej,
  d) jeśli nie występują u rachmistrza lub osób, z którymi przebywał w bliskim kontakcie poniższe objawy:
  – temperatura ciała powyżej 38 °C,
  – kaszel,
  – uczucie duszności,
  – utrata węchu i smaku.
 8. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową (szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.
 9. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz powinien poinformować go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu.
 10. Rachmistrz spisowy jest zobowiązany do śledzenia i stosowania komunikatów i zaleceń dotyczących stanu epidemii, wydawanych przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 11. W przypadku objęcia rachmistrza kwarantanną lub wystąpienia u rachmistrza niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (temperatura ciała powyżej 38 °C, kaszel, uczucie duszności, utrata węchu i smaku), rachmistrz spisowy zobowiązany jest do:
  -niezwłocznego zaprzestania realizacji wywiadów bezpośrednich w terenie,
  – niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Gminnego Komisarza Spisowego oraz Wojewódzkiego Biura Spisowego (dyspozytora, z którym rachmistrz pozostaje w kontakcie).

Załączniki:

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

W związku z powyższym – do odwołania – spis rolny realizowany będzie wyłącznie metodami:

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

 • samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)

Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r.

 • bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostepnienia miejsca do samospisu dla rolników. Zwracamy również uwagę, że niektóre urzędy – w związku ze stanem epidemicznym w kraju – mogą mieć zmienione godziny pracy lub ograniczone kontakty bezpośrednie z interesantami.

Przed wizytą proponujemy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy/urzędem statystycznym w celu umówienia wizyty. W urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny poprzez wywiad telefoniczny od 16 września do 30 listopada 2020 r.

Do odwołania rachmistrzowie nie będą realizowali wywiadów bezpośrednich w terenie.

Dokonałeś samospisu?

Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród – https://loteria.spisrolny.gov.pl/
 • Weź udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 online i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis
 • Zarejestruj otrzymany kod w trakcie trwania akcji (1.10.2020 – 22.11.2020) na stronie loterii
 • Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś!

Spis rolny

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski mają jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br.

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.

Organizacja spisu w naszej gminie

Spis rolny rozpocznie się we wrześniu, ale intensywne prace przygotowawcze trwają już od dłuższego czasu. Oprócz GUS i Urzędu Statystycznego w Warszawie, który nadzoruje organizację do pracy włączył się samorząd lokalny, w tym również nasza gmina. Utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe, które odpowiada m.in. za przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizację gminnego punktu spisowego oraz popularyzację spisu w naszej gminie.

Jednym z najważniejszych zadań Gminnego Biura Spisowego było przeprowadzenie rekrutacji na  rachmistrzów spisowych. Kandydaci do pracy w naszej gminie mieli obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie zakończone egzaminem. Osoby, które zdały egzamin z najlepszymi wynikami w gminie, w październiku rozpoczną pracę w terenie.

Dlaczego TRZEBA i WARTO się spisać?

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się od tego obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej mogą podlegać odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie mają zresztą powodów do unikania spisu: pytania dotyczą wyłącznie danego gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Nie ma też pytań o wysokość dochodów rolnika, tylko o ich strukturę.

Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny – jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju – jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu możemy zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też zaobserwować zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.

Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe – w tym również przez naszą gminę. Dzięki tym danym możemy podejmować działania wspierające naszych rolników na poziomie lokalnym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.

Nie można też zapominać o korzyściach płynących ze spisu w kontekście unijnej polityki rolnej. Jak każde państwo UE, Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie, co inne państwa członkowskie. Chodzi o to, aby zebrane dane były porównywalne dla całej Unii. Jest to ważne przy kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu dopłat dla rolników.

Jakie będą pytania?

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych. Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie podczas wypełniania formularza.

Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba pytań będzie zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik ogranicza się do produkcji na własne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał odpowiedzieć na mniej pytań niż użytkownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.

W razie wątpliwości co do treści czy zakresu pytań należy się skontaktować z infolinią spisową:
 22 279 99 99

Zachowaj list od Prezesa GUS!

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzymał jeszcze przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list zawiera ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować – przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie.

Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu,  przygotowano na czas spisu Gminny Punkt Spisowy, w którym można się spisać samodzielnie.

Rachmistrze w terenie

Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.

Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny.

 W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 
22 279 99 99.

Dane będą bezpieczne

Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą statystyczną: pod żadnym pozorem, nawet na wniosek organów ścigania, nie można ujawniać jednostkowych danych podanych w trakcie badań realizowanych na rzecz statystyki publicznej. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nałożony na wszystkich rachmistrzów i pracowników statystyki publicznej.

Spis rolny ważny dla nas wszystkich

Spis rolny jest wydarzeniem o dużym znaczeniu, również dla osób nie mających z rolnictwem czy wsią wiele wspólnego. Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachęcamy zwłaszcza te osoby, które są zaangażowane w życie naszej społeczności lokalnej i udzielają się w organizacjach, kołach i grupach działających w naszej gminie. Dzięki swojej aktywności i bogatej siatce kontaktów mogą docierać z najważniejszymi informacjami o spisie rolnym do naszych rolników i ich rodzin.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r., dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Metody spisowe:
1) samospis internetowy,
– jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie Miasta i Gminy

2) spis przez telefon,

3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Powszechny Spis Rolny od 1 września do 30 listopada 2020 r. #liczysięrolnictwo

Już za 11 dni odbędzie się Powszechny Spis Rolny.

W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),

• osób prawnych,

• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przez:

• samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),

• telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99,

Dodatkowo w każdym urzędzie gminy dostępne będzie miejsce spisowe, gdzie można wypełnić formularz internetowy. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio.

Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą polskim rolnikom i rządowi podejmować trafne decyzje, poparte analizą wiarygodnych danych, których dostarcza statystyka publiczna. Wyniki spisu rolnego będą również wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich .