Urządzenie ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

,,Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 2: Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Całkowita wartość projektu wynosi 304 905,85 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 259 169,97 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 45 735,88 zł.

18 grudnia 2015r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Umowę na dofinansowanie projektu ,,Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem

Przedmiotem projektu jest urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wiata) i oznakowaniem.

UZASADNIENIE WYBORU DANEGO ROZWIĄZANIA

W ramach projektu urządzono ścieżkę rowerową, łączącą promenadę z dalszym fragmentem istniejącej już ścieżki wokół Jeziora Lidzbarskiego, jak również urządzono fragment ścieżki odprowadzającej ruch dwukołowy z obszaru bazy noclegowej miasta, w okolice szlaków wiodących wokół jeziora. Dostosowana ona będzie do pracy w trudnych warunkach, w tym w obszarach leśnych,

Rozwiązanie technologiczne w ramach projektu obejmowały wykonanie elementów takich jak:

 1. Roboty budowlane – ścieżka rowerowa – 1340 m bieżących ścieżki z nawierzchnią z kostki brukowej, bezspoinowej typu polbruk,
 2. Roboty budowlane – infrastruktura towarzysząca: wiata – konstrukcja prostokątna drewniana z balustradą, ławkami i stołem, wyposażona w stojak dla rowerów,
 3. Wykonanie oznakowania ścieżki rowerowej – oznakowanie poziome i turystyczne ścieżki oraz częściowe oznakowanie 170 m istniejącej ścieżki (łącznik między ścieżką istniejącą a zaplanowanym odcinkiem)

Celem głównym projektu jest: Wzrost potencjału turystycznego miasta i gminy Lidzbark poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. Projekt wpisuje się w założenia osi priorytetowej Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna.

Cel główny Programu osiągany będzie poprzez spójną i konsekwentną realizację celów szczegółowych takich jak:

 1. Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług
 2. Wyższą konkurencyjność województwa jako miejsce pracy i życia
 3. Poprawę połączeń sieciowych województwa warm. – maz.

Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się we wszystkie ww. cele szczegółowe programu. Projekt umożliwi bowiem zwiększanie konkurencyjności lokalnych firm z branży turystycznej (ciekawsza oferta turystyki aktywnej w oparciu o infrastrukturę rowerową). Ponadto inwestycja wpływać będzie na poprawę ogólnodostępnej infrastruktury rowerowej, na czym skorzystają także lokalni mieszkańcy. Jednocześnie poprzez uzupełnienie luki w istniejącej infrastrukturze rowerowej miasta, inwestycja przyczyni się do poprawy połączeń sieciowych regionu.

Cele pośrednie:

 1. rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę infrastruktury dla rowerzystów
 2. uzupełnienie infrastruktury dla rowerzystów o element okołoturystyczny w postaci wiaty widokowej

Cele operacyjne:

– zwiększenie dostępności tras rowerowych w mieście poprzez budowę nowego fragmentu ścieżki rowerowej
– zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów i walorów turystycznych ścieżki poprzez jej oznakowanie
– poprawa walorów turystycznych trasy rowerowej dzięki budowie wiaty widokowej
– zapewnienie komfortu korzystania z infrastruktury okołoturystycznej w postaci wiaty dzięki wyposażeniu jej w stojaki na rowery

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników produktu i rezultatu:

Wskaźniki obligatoryjne

– Długość wybudowanych ścieżek rowerowych: 1,34 km

Wskaźniki dodatkowe

– Liczba utworzonych ofert turystycznych : 1 szt.

Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Projekt stanowi odpowiedź na przedstawione w tych dokumentach problemy oraz niedogodności. Tym samym inwestycja wpisuje się w ogólne założenia oraz cele przedstawione w dokumentach.

Projekt spójny jest z założeniami następujących dokumentów:

– Długookresową Strategią Rozwoju Kraju – Polska 2030.

– Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego  2010 – 2020

– Programem rozwoju turystyki do 2020 roku

– Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego woj. warmińsko – mazurskiego do roku 2020

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Gmina Lidzbark

 1. Sądowa 21

13 – 230 Lidzbark

Tel. 23 69 61 505

www.lidzbark.pl

20151203_130539_resized

Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskiem wraz z budową systemu monitoringu

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

„Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu”

Nad Jeziorem Lidzbarskim Gmina Lidzbark zakończyła realizację projektu pt. „Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu” dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Całkowita wartość projektu wynosi 619.122,47 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 433.385,73 zł. oraz wkład własny Gminy Lidzbark w wysokości 185.736,74 zł.

Zakończono prace związane z budową ścieżki pieszej, drogi dojazdowej, instalacji elektrycznej oraz z budową systemu monitoringu.

Prace inwestycyjne

W ramach zagospodarowania terenu pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskim została przebudowana istniejąca droga dojazdowa, na odcinku 326 metrów, wraz z utwardzeniem terenu placu manewrowego przy budynku MOSIR-u. Wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów osobowych – parking, przebudowano ciąg pieszy na odcinku 757m, przystosowano schody dla osób niepełnosprawnych, przebudowano oświetlenie oraz zainstalowano monitoring. W ciągu pieszym zbudowano drewnianą kładkę dla pieszych z pomostem o wym.4,0 x 3,0 m, zlokalizowana ona jest wzdłuż ciągu pieszego w km 0+410 na  wysokości działki nr 13, nad istniejącym rowem melioracyjnym. Głównymi użytkownikami tej infrastruktury są spacerowicze korzystający z wypoczynku oraz turyści podziwiający przepiękny teren  nad Jeziorem Lidzbarskim.

Wynikiem prac związanych z przebudową  „Zagospodarowania pustych przestrzeni nad  jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu”  jest poprawa warunków  bezpieczeństwa  ruchu pieszego. Konsekwencją robót nie będzie zwiększenie natężenia  ruchu w tym obszarze, co wiązałoby się ze wzrostem odczuwanych dziś przez mieszkańców oddziaływań na otoczenie, poprawi się jednak bezpieczeństwo ruchu  pojazdów i jego płynność.

Nowa nawierzchnia znacznie zmniejszy hałas związany z toczeniem się kół pojazdów mechanicznych po aktualnie nierównej i zdeformowanej jezdni gruntowej W związku z poprawą równości nawierzchni przebudowanej drogi oraz z uporządkowaniem ścieków deszczowych – oddziaływanie na środowisko przebudowanej drogi będzie znacznie mniej odczuwalne.

Przebudowa drogi jest stosunkowo niewielką inwestycją jedynie o oddziaływaniach ograniczonych do najbliższego otoczenia. W wyniku przeprowadzonych prac została przebudowana droga, powstał ciąg pieszy, a tereny te zostały oświetlone i objęte monitoringiem co poprawia nie tylko estetykę tego obszaru, ale w znaczny sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Projekt ten jest ważnym elementem promocji rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Lidzbark oraz wpływa na poprawę środowiska naturalnego.

W wyniku realizacji tej inwestycji został zrewitalizowany jeden obszar, o powierzchni 0,32 ha. Wdrożono jeden system monitoringu, wyremontowano miejsca parkingowe. Powierzchnia użytkowa rewitalizowanego obiektu wynosi 3224,50 m2, ponadto zostaną utworzone dwa miejsca pracy,.

 

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Gmina Lidzbark

 1. Sądowa 21

13 – 230 Lidzbark

tel. /023/ 696 15 05

fax /023/ 696 21 07

umig@lidzbark.pl

 

Unia Europejska współfinansuje projekt realizowany przez Gminę Lidzbark

„Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu”

W latach 2009-2010 Gmina Lidzbark realizuje projekt pt. „Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 Rewitalizacja miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 957.922,93 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 670.546,05 zł. oraz wkład własny Gminy Lidzbark w wysokości 287.376,88 zł.

30 grudnia 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu „Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu”. W chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, na wyłonienie wykonawcy.

Zgodność ze strategiami

Projekt jest zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi: Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Lidzbark, Strategią Rozwoju Gminy i Miasta Lidzbark, Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Lidzbark, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013, Strategią Rozwoju Społeczno Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Projekt jest zgodny także z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równości mężczyzn i kobiet, osób niepełnosprawnych oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji, zamówień publicznych, środowiska oraz społeczeństwa informacyjnego.

 

Planowane prace inwestycyjne

Stan istniejący terenu pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskim objętym opracowaniem  technicznym to teren (dziewiczy) biegnący wzdłuż linii brzegowej jeziora, porośnięty  różnymi chwastami, trawą, teren lekko podmokły utrudniający spacery, spotkania oraz  aktywny wypoczynek.

Istniejący teren przeznaczony pod budowę ciągu pieszego łączy istniejącą promenadę wokół małego jeziorka  z realizowanych w ramach RPO WiM projektem „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Lidzbarskiego” i jest wzbogacającym elementem całego założenia.

W ramach zagospodarowania terenu pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskim zostanie przebudowana istniejąca droga dojazdowa, na odcinku 326 metrów, wraz z utwardzeniem terenu placu manewrowego przy budynku MOSIR-u (z kostki betonowej typu starobruk o grubości 8 cm). Ślepo zakończony układy jezdny oraz fakt, że w dalszej części droga ta zmienia się w ścieżkę dla pieszych wymusza konieczność budowy placu manewrowego.

Wyznaczone zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych – parking, przebudowany będzie: ciąg pieszy z kostki typu starobruk na odcinku 757m, schody które zostaną przystosowane również dla osób niepełnosprawnych, a wykonane będą  z kostki betonowej typu „Piaza” oraz „Polisada”, przebudowane zostanie oświetlenie oraz zainstalowany będzie monitoring,  zbudowana będzie w ciągu pieszym także kładka dla pieszych z pomostem o wym.4,0 x 3,0 m. Zlokalizowany on jest wzdłuż projektowanego ciągu pieszego w km 0+410 na  wysokości działki nr 13. Ma on wymiary 4,0×3,0 mi usytuowany zostanie nad istniejącym rowem melioracyjnym. Górna część pomostu ma kształt łukowy. Konstrukcja pomostu oraz  nawierzchnia  są  wykonane  z  impregnowanego drewna.

Głównymi użytkownikami  pomostu będą spacerowicze korzystający z wypoczynku i turyści podziwiający przepiękny teren  wokół jeziora lidzbarskiego.

Wynikiem prac związanych z przebudową  „Zagospodarowania pustych przestrzeni nad  jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu   będzie poprawa warunków  bezpieczeństwa  ruchu pieszego. Konsekwencją robót nie będzie zwiększenie natężenia  ruchu w tym obszarze, co wiązałoby się ze wzrostem odczuwanych dziś przez mieszkańców  oddziaływań na otoczenie.

Nowa nawierzchnia znacznie zmniejszy oddziaływanie hałasowe związane z toczeniem się  kół pojazdów mechanicznych po aktualnie nierównej i zdeformowanej jezdni gruntowej Należy założyć, że w związku z poprawą równości nawierzchni przebudowanej drogi oraz  uporządkowanie ścieków deszczowych – oddziaływanie na środowisko przebudowanej drogi  będą znacznie mniej odczuwalne.

Zamierzona przebudowa drogi będzie stosunkowo niewielką inwestycją jedynie o  oddziaływaniach ograniczonych do najbliższego otoczenia. Przebudowa nie zmieni  wielkości  ani struktury ruchu na omawianym odcinku drogi, poprawi jednak bezpieczeństwo ruchu  pojazdów i jego płynność.

Dzięki realizacji projektu zagospodarowane zostaną puste przestrzenie nad jeziorem Lidzbarskim. W wyniku przeprowadzonych prac zostanie przebudowana droga, powstanie ciąg pieszy, a tereny te będą oświetlone i objęte monitoringiem co poprawi nie tylko estetykę tego obszaru, ale w znaczny wpłynie sposób poprawę bezpieczeństwo. Projekt ten jest ważnym elementem promocji rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Lidzbark oraz wpływa na poprawę środowiska naturalnego.

Gmina Lidzbark

 1. Sądowa 21

13 – 230 Lidzbark

tel. /023/ 696 15 05

fax /023/ 696 21 07

umig@lidzbark.pl

Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo – gaśniczy

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

,,Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo – gaśniczy

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 6 – Środowisko przyrodnicze: Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne
Całkowita wartość projektu wynosi 711 000,00 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 568 800,00 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 142 200,00 zł.

Przedmiotem projektu jest doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Planowany do zakupu pojazd to średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu typu MAN TGM ( lub równoważny).

UZASADNIENIE WYBORU DANEGO ROZWIĄZANIA

Dzięki zakupowi wybranego typu średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego będzie możliwe zamontowanie w samochodzie sprzętu, który na dzień dzisiejszy posiada jednostka OSP: sprzęt ochrony osobistej, kombinezony, wodery, aparaty powietrzne, sorbenty 400kg, agregat elektryczny, pompy itd. A w przyszłości doposażenie nowego pojazdu będzie odbywało się sukcesywnie wg normatywu wprowadzanego w KSRG.

Uwzględniony w projekcie pojazd zdolny będzie do poruszania się nie tylko po drogach o twardej nawierzchni, ale także w terenie nieutwardzonym co ma istotne znaczenie w czasie gaszenia pożarów lasów – cecha bardzo ważna dla obszaru gminy Lidzbark.

Wszystkie te cechy pojazdu sprawiają, że jest on rozwiązaniem optymalnym dla odpowiedzi na występujące problemy oraz osiągnięcia celów projektu, gdyż samochód:

 • dostosowany będzie do pracy w trudnych warunkach, w tym w obszarach leśnych,

 • posiadać będzie wiele funkcji oświetlenia, co umożliwi pracę w warunkach niskiej widoczności

 • będzie w stanie pomieścić i przetransportować wszelki niezbędny i wymagany standardami sprzęt do ratownictwa chemicznego i ekologicznego

 • jego konstrukcja będzie odporna na działanie czynników szkodliwych, jak substancje chemiczne, woda, czynnik pianotwórczy

 • umożliwi spełnienie przez OSP normatyw KSRG dla ratownictwa chemicznego

 • uwzględnia rozwiązania ekologiczne dla pojazdów tego typu.

Celem głównym planowanego projektu jest: wzrost zabezpieczenia miasta i gminy Lidzbark przed skutkami klęsk żywiołowych oraz katastrof ekologicznych. Projekt wpisuje się w założenia osi priorytetowej 6, „Środowisko przyrodnicze” i realizuje założenia Działania 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami oraz Poddziałania 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne.

Cele szczegółowe składające się na problem główny to:

1. wzrost efektywności walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi

2. optymalizacja szybkości i skuteczności ratownictwa chemicznego i ekologicznego

3. poprawa poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w gminie

4. wzrost stopnia bezpieczeństwa pracy członków OSP

Cele na poziomie operacyjnym:

– poprawa możliwości podejmowania sprawnych specjalistycznych działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego dzięki uzupełnieniu wyposażenia

– wzrost poziomu zabezpieczenia ludności, mienia i środowiska przed skutkami katastrof ekologicznych i klęsk żywiołowych dzięki poprawie w zakresie wyposażenia OSP w Lidzbarku

– wzrost skuteczności działań związanych z zapobieganiem i likwidacją skażeń środowiska oraz umożliwienie dostarczania na miejsce zdarzenia całości niezbędnych narzędzi

– poprawa bezpieczeństwa pracy członków OSP z uwagi na doposażenie w specjalistyczny sprzęt.

Projekt, poprzez odpowiedź na problemy, w dłuższej perspektywie wpłynie na poprawę możliwości efektywności działań ratowniczych w przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie środowiska oraz wszelkich destrukcyjnych zdarzeń powstających w komunikacji, mieszkalnictwie, przemyśle, leśnictwie i innych dziedzinach. Biorąc pod uwagę zwiększające się z roku na rok natężenie ruchu pojazdów na drogach, wyjdzie on naprzeciw zagrożeniom występującym na tym obszarze, jak również przyczyniać się będzie do adekwatnego do powagi i częstotliwości występowania zagrożeń naturalnych reagowania oraz ochrony przed niebezpieczeństwem.

Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Projekt wpisuje się w cele następujących dokumentów.

Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Lidzbarku jest bezpośrednio wpisana w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, jako jednostka uczestnicząca w systemie na poziomie gminnym.

->Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”,

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/2zwolnienieDSRKzOcenySrodow.pdf

Projekt wpisuje się w założenia dokumentu w zakresie celu głównego: poprawa jakości życia Polaków.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 – Regiony-miasta, obszary wiejskie Strategiczny cel polityki regionalnej określony w dokumencie to: „Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym”.

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego woj. warmińsko-mazurskiego do roku 2020

– Celem głównym jest „Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy”.

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Działdowskiego

Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w cel nadrzędny przedstawiony w strategii, jakim jest: „Zrównoważony rozwój gmin powiatu działdowskiego”.

Projekt wpisuje się ogólne i długofalowe założenie miasta i gminy ujęte w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lidzbark w postaci misji, która stanowi: „Miasto i gmina Lidzbark miejscem oferującym atrakcyjne warunki zamieszkania i pracy oraz różnorodne formy spędzania wolnego czasu, zarówno dla mieszkańców jak i turystów, w oparciu o bogatą i nowoczesną infrastrukturę oraz tradycje kulturowe i walory krajobrazowe Ziemi Lidzbarskiej”.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Gmina Lidzbark

ul. Sądowa 21

13 – 230 Lidzbark

Tel. 23 69 61 505

www.lidzbark.pl

Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

,,Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku”

Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, poddziałanie4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty. Całkowita wartość projektu wynosi 5 108 207,02 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 325 280,25 zł. oraz wkład własny Beneficjenta w wysokości 763 284,77 zł.

Projekt będzie prowadzony przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku na budynkach z wielkiej płyty.

Stan techniczny bloków z wielkiej płyty, zmusza do ich natychmiastowego remontu, bez przeprowadzenia, którego będzie postępowała ich degradacja oraz niszczenie.

Zrewitalizowana infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie stanowiła podstawę do rozwoju działalności usługowej. Poprawione zostaną warunki do życia mieszkańców. Rewitalizacja tym samym przyczyni się do przeciwdziałania niwelacji izolacji regionu. W celu skoordynowania prac nad realizacją i zarządzaniem projektem Lider – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku zawarła porozumienie o partnerstwie formalnym z Gminą Lidzbark oraz partnerstwo formalne z pozostałymi wspólnotami realizującymi w/w przedsięwzięcie.

Projekt realizuje założenia z dokumentów strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego: Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020, w zakresie następujących priorytetów i celów operacyjnych:

 1. Konkurencyjna gospodarka

–   wzrost potencjału turystycznego

–   wzrost konkurencyjności firm

–   wzrost liczby miejsc pracy (również tych pośrednich)

 1. Otwarte społeczeństwo

–   wzrost konkurencyjności usług dla starzejącego się społeczeństwa

–   wzrost bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego integracji oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu

–   wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej

–   poprawa jakości i ochrona środowiska

Wpływ projektu na wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych wyrażonych za pomocą celów operacyjnych ‘Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020’

–    zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej (z krajem i Europą) oraz wewnętrznej  spójności

–        dostosowanie sieci nośników energii do potrzeb regionu

–        wzmocnienie i rozpowszechnienie systemów monitoringu środowiska (również wzrost ich kompatybilności)

Projekt poprzez zastosowanie technologii energii solarnej jest spójny z założeniami Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

Projekt jest spójny z założeniami Programu ekoenergetycznego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010.

Projekt realizuje cele poprzez: poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Lidzbark, w tym przede wszystkim infrastruktury mieszkaniowej i turystycznej.

Projekt jest umieszczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Lidzbark na lata 2007-2015, Cel 2. Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych miasta i humanizacja blokowisk

Cel 3. Tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki. Jest również zgodny ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Lidzbark oraz z Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark.

Prace inwestycyjne

Projekt będzie realizowany na obszarze B lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lidzbark na lata 2007-2015. Przewiduje on odnowienie głównej struktury budynków, podniesienie efektywności energetycznej budynków przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku, z wprowadzeniem energii ze źródeł odnawialnych przy ul. Jeleńskiej 13,15,17 w postaci kolektorów słonecznych.

Bloki przy ul. Jeleńskiej nr 13, 15, 17 są wykonane w technologii WK-70, budynki ul. Jeleńskiej 28, 30, 32, 34, 36, oraz przy ul. Myśliwskiej 2,4,6 są wykonane w technologii OLPO natomiast budynek przy ul. Myśliwskiej 8 jest wykonany w technologii przemysłowej. Obecnie budowle te są energochłonne, roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standartowym sezonie jest większe  od 1,5 do 2,5 razy od wartości średnie150 kWh/m2rok  zawartej w,Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark.

Projekt  podlegający dofinansowaniu będzie dotyczył budynków wielorodzinnych będących częściami blokowisk położonych w dzielnicach budynków mieszkalnych.

Zakres prac, polega na: modernizacji węzłów cieplnych budynków, wykonaniu ocieplenia budynków, wymianie i regulacji instalacji wewnętrznych budynków, wymianie stolarki części wspólnych, odnowieniu klatek schodowych, ociepleniu stropodachów, montażu instalacji solarnej wspomagającej c.w.u. dla bloków Jeleńska 13, 15, 17. Planowany jest montaż w sumie 90 szt. paneli słonecznych o pow. 160,00 m2.

Zakres prac jest dostosowany indywidualnie do każdego budynku z wielkiej płyty.

Średnie roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standardowym sezonie po modernizacji wyniesie 112,11 kWh/ m2 rok. Działania  przyczynią się do zmniejszenia CO2 o około 59507,60 kg w ciągu roku.

Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne są powszechnie stosowanymi, trwałymi i ekonomicznymi rozwiązaniami, wpływającymi znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla życia ludzkiego. Rozwiązania przyjęte w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie, spełniające wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska.

Cel główny planowanego projektu to podniesienie stanu technicznego blokowisk zrealizowanych w technologii wielkiej płyty, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności zamieszkania na terenie Lidzbarka.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku

 1. Jeleńska 13

13 – 230 Lidzbark

tel/fax 23 69 61 571

 

Artykuł promocyjny z dn. 09.12.2011 r.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

,,Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku”

Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, poddziałanie4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty. Całkowita wartość projektu wynosi 5 118 799,03 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 325 280,25 zł. oraz wkład własny Beneficjenta w wysokości 763 284,77 zł.

Projekt jest prowadzony przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku na budynkach z wielkiej płyty.

Stan techniczny bloków z wielkiej płyty, zmuszał do ich natychmiastowego remontu, bez przeprowadzenia, którego będzie postępowała ich degradacja oraz niszczenie.

Zrewitalizowana infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie stanowiła podstawę do rozwoju działalności usługowej. Poprawione zostaną warunki do życia mieszkańców. Rewitalizacja tym samym przyczyni się do przeciwdziałania niwelacji izolacji regionu. W celu skoordynowania prac nad realizacją i zarządzaniem projektem Lider – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku zawarła porozumienie o partnerstwie formalnym z Gminą Lidzbark oraz partnerstwo formalne z pozostałymi wspólnotami realizującymi w/w przedsięwzięcie.

Prace inwestycyjne

Projekt jest realizowany na obszarze B lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lidzbark na lata 2007-2015. W 2011 odnowiono główną strukturę 3 budynków, poprzez ich termomodernizację, podniesiono efektywność energetyczną, wyposażono budynki w urządzenia służące do produkcji/przesyłu energii odnawialnej przy ul. Jeleńskiej 13,15,17 w postaci kolektorów słonecznych. Pozostałe bloki przy ul. Jeleńskiej 28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8, będą rewitalizowane w 2012 roku,

Bloki przy ul. Jeleńskiej nr 13, 15, 17 są wykonane w technologii WK-70, budynki ul. Jeleńskiej 28, 30, 32, 34, 36, oraz przy ul. Myśliwskiej 2,4,6 są wykonane w technologii OLPO natomiast budynek przy ul. Myśliwskiej 8 jest wykonany w technologii przemysłowej. Obecnie bloki Jeleńska 13, 15, 17 znacznie zmniejszyły energochłonność, pozostałe budowle są energochłonne, roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standartowym sezonie jest większe  od 1,5 do 2,5 razy od wartości średniej150 kWh/m2rok  zawartej w,Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark.

Projekt  podlegający dofinansowaniu dotyczy budynków wielorodzinnych będących częściami blokowisk położonych w dzielnicach budynków mieszkalnych.

Zakres prac, polega na: modernizacji węzłów cieplnych budynków, wykonaniu ocieplenia budynków, wymianie i regulacji instalacji wewnętrznych budynków, wymianie stolarki części wspólnych, odnowieniu klatek schodowych, ociepleniu stropodachów, montażu instalacji solarnej wspomagającej c.w.u. dla bloków Jeleńska 13, 15, 17. Zamontowano w sumie 90 szt. paneli słonecznych o pow. 160,00 m2.

Zakres prac jest dostosowany indywidualnie do każdego budynku z wielkiej płyty.

Średnie roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standardowym sezonie po modernizacji wyniesie 112,11 kWh/ m2 rok. Działania  przyczynią się do zmniejszenia CO2 o około 59507,60 kg w ciągu roku.

Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne są powszechnie stosowanymi, trwałymi i ekonomicznymi rozwiązaniami, wpływającymi znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla życia ludzkiego. Rozwiązania przyjęte w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie, spełniające wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska.

Cel główny planowanego projektu to podniesienie stanu technicznego blokowisk zrealizowanych w technologii wielkiej płyty, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności zamieszkania na terenie Lidzbarka.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku

 1. Jeleńska 13

13 – 230 Lidzbark

tel/fax 23 69 61 571

Artykuł promocyjny z dn. 19.06.2012r.

 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

,,Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku”

Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, poddziałanie4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty. Całkowita wartość projektu wynosi 5 118 799,03 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 325 280,25 zł. oraz wkład własny Beneficjenta w wysokości 763 284,77 zł.

Projekt jest prowadzony przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku na budynkach z wielkiej płyty.

Stan techniczny bloków z wielkiej płyty, zmuszał do ich natychmiastowego remontu, bez przeprowadzenia, którego postępowałaby ich degradacja oraz niszczenie.

Zrewitalizowana infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu, poprawi warunki do życia mieszkańców. Rewitalizacja tym samym przyczyni się do przeciwdziałania niwelacji izolacji regionu. W celu skoordynowania prac nad realizacją i zarządzaniem projektem Lider – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku zawarła porozumienie o partnerstwie formalnym z Gminą Lidzbark oraz partnerstwo formalne z pozostałymi wspólnotami realizującymi w/w przedsięwzięcie.

Prace inwestycyjne

Projekt jest realizowany na obszarze B lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lidzbark na lata 2007-2015. W 2011 odnowiono główną strukturę 3 budynków przy ul. Jeleńskiej 13,15,17, poprzez ich termomodernizację, podniesiono efektywność energetyczną, wyposażono budynki w urządzenia służące do produkcji/przesyłu energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych. W tym roku rozpoczęły się prace rewitalizacyjne w blokach przy ul. Jeleńskiej 28, 30, 32, 34, 36 i ul. Myśliwskiej 2, 4, 6, 8.

Bloki przy ul. Jeleńskiej 28, 30, 32, 34, 36, oraz przy ul. Myśliwskiej 2, 4, 6 są wykonane w technologii OLPO, natomiast budynek przy ul. Myśliwskiej 8 jest wykonany w technologii przemysłowej. Budowle te są energochłonne, roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standartowym sezonie jest większe  od 1,5 do 2,5 razy od wartości średniej150 kWh/m2rok  zawartej w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark”.

Zakres prac, polega na: modernizacji węzłów cieplnych budynków, wykonaniu ocieplenia budynków, wymianie i regulacji instalacji wewnętrznych budynków, wymianie stolarki części wspólnych, odnowieniu klatek schodowych, ociepleniu stropodachów. Zakres prac jest dostosowany indywidualnie do każdego budynku z wielkiej płyty.

Średnie roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standardowym sezonie po modernizacji wyniesie 112,11 kWh/ m2 rok. Działania  przyczynią się do zmniejszenia CO2 o około 59507,60 kg w ciągu roku.

Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne są powszechnie stosowanymi, trwałymi i ekonomicznymi rozwiązaniami, wpływającymi znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla życia ludzkiego. Rozwiązania przyjęte w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie, spełniające wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska.

Cel główny planowanego projektu to podniesienie stanu technicznego blokowisk zrealizowanych w technologii wielkiej płyty, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności zamieszkania na terenie Lidzbarka.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku

 1. Jeleńska 13

13 – 230 Lidzbark

 

tel/fax 23 69 61 571

 

Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej Miasta Lidzbark

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej Miasta Lidzbark, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

 

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Całkowita wartość projektu wynosi 233 549,75 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 186 707,00 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 46 842,75 zł.

W ramach projektu, zmodernizowane zostały systemy grzewcze w budynkach użyteczności publicznej Miasta Lidzbark. Zainstalowano w nich kolektory słoneczne, co w znaczny sposób zwiększyło procentowy udział energii z promieniowania słonecznego, w ogólnym zużyciu energii cieplnej.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte oszczędności około 232,20 GJ/rok ciepła na ciepłą wodę użytkową i na cele ogrzania budynków oświaty i około 77,40 GJ/rok ciepła w ciągu roku na cele ogrzania i ciepłą wodę użytkową przez pozostałe budynki podlegające samorządowi. Stanowi to około 30% oszczędności w każdej ww. kategorii zużycia ciepła. Realizacja projektu wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, zmniejszenie CO2 o około 26 % i pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i kraju.

Projekt realizuje założenia z dokumentów strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego: Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020.

Projekt poprzez zastosowanie technologii energii solarnej jest spójny z założeniami Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Jest także spójny z założeniami Programu ekoenergetycznego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010. Poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, co poprawi stan środowiska naturalnego na Warmii i Mazurach.

Projekt jest zgodny ze Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lidzbark oraz z Projektem założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark.

Prace inwestycyjne

W ramach projektu zmodernizowano systemy grzewcze w obiektach użyteczności publicznej miasta Lidzbark poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach zadania zamontowano: w Siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4 szt. kolektorów i dwa zbiorniki o pojemności 300 l; w Szkole Podstawowej – 5 szt. kolektorów i zbiornik o pojemności 1000 l; w Gimnazjum w Lidzbarku (hala sportowa + stołówka) – 3 szt. kolektorów i zbiornik o pojemności 750 l; w Przedszkolu Miejskim – 10 szt. kolektorów i dwa zbiorniki o pojemności 1000 l; w Budynku szatniowo-socjalnym przy Orliku – 2 szt. kolektorów i zbiornik o pojemności 400 l.

Przyjęte rozwiązania techniczne oraz technologiczne są powszechnie stosowanymi, trwałymi i ekonomicznymi rozwiązaniami. Rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie, które spełniać będą wszelkie niezbędne wymogi i standardy w tym zakresie. Rozwiązania techniczne wariantu optymalnego zaproponowane w projekcie zapewniają dostosowanie wspieranej infrastruktury do celów projektu, specyfiki obszaru i interesariuszy projektu. Cała wartość elementów projektu jest związana bezpośrednio z odnawialnymi źródłami energii.

Celem głównym planowanego projektu jest ochrona powietrza i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych) na terenie Gminy Lidzbark. Cel osiągnięty zostanie poprzez:

– 106,08 m2 (około) powierzchni jednostek wytwarzania energii cieplnej/elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego

– 24 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego

– 21  MWh/rok w 2011r. i 86 MWh/rok w 2012r. ilości energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w wyniku realizacji projektów

– 0,04 MW/rok łącznej dodatkowej mocy zainstalowanej w instalacjach opartych o odnawialne źródła energii

– 0,04 MW/rok dodatkowej mocy zainstalowanej w instalacjach opartych o odnawialne źródła energii –  promieniowanie słonecznej

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Gmina Lidzbark

 1. Sądowa 21

13 – 230 Lidzbark

Tel. 23 69 61 505

www.lidzbark.pl

 

Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Lidzbarskiego

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Lidzbarskiego

W latach 2009-2010 Gmina Lidzbark będzie realizowała projekt pt. „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Lidzbarskiego” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2 – Turystyka, działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 1 700 621,51 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 445 528,28 zł. oraz wkład własny Gminy Lidzbark w wysokości 255 093,23 zł.

23 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Lidzbarskiego”.

Znaczenie Turystyki dla Gminy Lidzbark

Gmina Lidzbark charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Stanowi wymarzone miejsce wypoczynku i rekreacji dla miłośników wędkarstwa, kajakarstwa, grzybobrania, wycieczek pieszych, rowerowych a także konnych. Gmina Lidzbark spełnia warunki dla rozwoju turystyki i agroturystyki. Posiada ciekawe tereny, które przyciągają swoimi widokami.

Na terenie gminy zlokalizowane są ośrodki wczasowe na około 1 250 miejsc. Charakterystyczną cechą omawianego regionu jest różnorodność cech środowiska przyrodniczego, co uwidacznia się w bogactwie flory i fauny oraz w zróżnicowaniu krajobrazu. Ważnym elementem przyrodniczym regionu są jeziora. Miasto Lidzbark położone jest na szlaku kajakowym rzeką Wel oraz na „Grunwaldzkim” szlaku historycznym. Ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe i ekologiczne na obszarze gminy usytuowane są dwa parki krajobrazowe: Welski Park Krajobrazowy i Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy, które swym zasięgiem obejmują część gminy Lidzbark.

Z uwagi na położenie Miasta i Gminy Lidzbark na obszarze dwóch Parków Krajobrazowych, na których terenie znajduje się wiele szlaków turystycznych, Lidzbark pełni funkcje obsługi ruchu turystycznego w subregionie.

Korzystne i malownicze położenie gminy przyczynia się do faktu, że w granicach administracyjnych Lidzbarka przebiega wiele szlaków turystycznych: rowerowych, wodnych i pieszych. Do najbardziej znanych szlaków należą dwa szlaki grunwaldzkie o długości 50 km i 60 km. Na obszarze parków, w poszczególnych Nadleśnictwach wyznaczone zostały również dydaktyczne ścieżki przyrodnicze. Na terenie miasta do najbardziej ciekawych pod względem rekreacyjnym terenów należy Park Miejski rozciągający się wzdłuż południowej linii brzegowej Jeziora Lidzbarskiego. W strefie przybrzeżnej zlokalizowane są główne obiekty sportowo-rekreacyjne i zabytkowe. W parku znajduje się początek pieszej ścieżki dydaktycznej pn. „Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Lidzbarskim”. Poza zaprezentowaną powyżej ścieżką przyrodniczą obszar gminy, a tym samym parków krajobrazowych można również przemierzać takimi szlakami jak: „Dolina rzeki Wel”, „Lasami do Piaseczna”, „Do Piekiełka”.

Dodatkowym atutem rekreacyjnym Miasta i Gminy Lidzbark jest dobrze rozwinięta oferta obiektów sportowo-rekreacyjnych, na których odbywają się imprezy o randze regionalnej,

Na terenie miasta zlokalizowana jest również plaża miejska, niestety nie odpowiada ona potrzebom turystów i wymaga nowego zagospodarowania.

Największą atrakcją Lidzbarka, poza otaczającymi go obszarami leśnymi jest Jezioro Lidzbarskie – naturalny zbiornik o czystych wodach, panuje tu cisza i spokój, cechy te składają się na wysoką atrakcyjność turystyczną obszaru. Niestety potencjał obszaru jest niewykorzystany: brak jest odpowiedniej infrastruktury turystycznej, a istniejące obiekty na plaży miejskiej są wysoce wyeksploatowane. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lidzbark wskazuje teren przy Jeziorze jako obszar kryzysowy wymagający rewitalizacji.

Lidzbark, pomimo doskonałych walorów naturalnych nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału turystycznego. Jednym z największych walorów miasta i gminy jest Jezioro Lidzbarskie. Niestety istniejąca infrastruktura jest wyeksploatowana i niewystarczająca wobec zwiększającej się liczby turystów, co stanowi przeszkodę w pełnym wykorzystaniu walorów turystycznych miasta. Dla podniesieniu znaczenia Lidzbarka jako ośrodka turystycznego bardzo ważna jest okoliczna infrastruktura (ścieżki rowerowe, dydaktyczne, trasy spływów kajakowych), dzięki której wzmocnione zostanie oddziaływanie projektu planowanego do realizacji na terenie Lidzbarka.

Zaniedbany teren wokół Jeziora, a także brak odpowiedniej infrastruktury dla turystyki rowerowej sprawiają, że Lidzbark nie jest atrakcyjny w oczach turystów i mieszkańców. Skutkuje to niewielkim w stosunku do możliwości miasta ruchem turystycznym, a także ograniczenie możliwości rozwoju usług związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz wzrostem przestępczości – brak miejsc do spędzania wolnego czasu sprzyja chuligaństwu i powstawaniu patologii wśród młodzieży.

Projekt ten jest ważnym elementem promocji rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Lidzbark oraz wpływa na poprawę środowiska naturalnego.

Zgodność ze strategiami

Projekt jest zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi o zasięgu lokalnym i regionalnym:

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lidzbark w zakresie oczekiwanych wskaźników osiągnięć: Kultura i turystyka oraz zwiększenie ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Lidzbark w zakresie punktów:

• Wzrost atrakcyjności i  konkurencyjności ekonomicznej miasta i  gminy w regionie poprzez harmonijny rozwój z zachowaniem ładu przestrzennego uwzględniającego potrzeby mieszkańców i ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych środowiska naturalnego.

• Poprawa warunków życia mieszkańców miasta i gminy poprzez czyste środowisko i dobry stan infrastruktury technicznej i społecznej warunkujący bezpieczeństwo i korzystne warunki rozwoju dla mieszkańców i wypoczynku dla turystów

• Restrukturyzacja funkcjonowania sektora turystycznego miasta i gminy poprzez skuteczne zarządzanie zasobami w zakresie turystyki rozwiniętą infrastrukturę turystyczną kreującą nowe szanse dla rozwoju Miasta i Gminy Lidzbark.

• Zapewnienie oryginalnej i atrakcyjnej oferty turystycznej w oparciu o wytworzony własny, lokalny produkt turystyczny

• Poprawa ładu przestrzennego w  aspektach: ekologicznym, społecznych warunków życia, ekonomicznym, funkcjonalno-organizacyjnym i estetycznym.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 w zakresie następujących celów:

• Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski

• Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,

• Wyrównywanie szans rozwojowych.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 w zakresie następujących priorytetów i celów operacyjnych:

• Konkurencyjna gospodarka -wzrost potencjału turystycznego

• Otwarte społeczeństwo: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego integracji oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie następujących osi priorytetowych:

• Turystyka

• Infrastruktura społeczna

Projekt jest zgodny z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równości mężczyzn i kobiet, osób niepełnosprawnych oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji, zamówień publicznych, środowiska oraz społeczeństwa informacyjnego.

Cele projektu

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lidzbark: stanowi jedno z dwóch działań projektu 1.1 Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Lidzbarskiego wraz z modernizacją plaży miejskiej. Realizuje następujące cele LPR-u:

Cel 1. Wzrost atrakcyjności turystycznej Lidzbarka

Cel 3. Tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki

Cel 4. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej

Cel 5. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji mieszkańców

Planowane prace inwestycyjne

Stanica wodna

Obiekt zlokalizowany będzie przy nabrzeżu plaży miejskiej, na południe od pomostów kąpielowych. Podzielony jest na dwie części posiadające oddzielne wejścia. Część północno – wschodnia przeznaczona jest dla kajakarskiego klubu sportowego, część południowo – wschodnia przeznaczona jest dla WOPR-u. Główną funkcją obiektu będzie magazynowanie i przechowywanie sprzętu pływającego. Pomieszczenia magazynowe wyposażone będą w kanał wodny do spławiania sprzętu wodnego, natomiast na zewnątrz obiektu (od strony jeziora) zlokalizowane będą pomosty służące do cumowania łodzi. Obiekt stanicy swoim wyglądem nawiązuje do kształtu łodzi odwróconej do góry dnem.

Przed rozpoczęciem budowy stanicy rozebrany zostanie jeden z dwóch istniejących hangarów magazynowych, drugi hangar po wybudowaniu stanicy.

Pomost kąpielowy – molo wraz ze zjeżdżalnią wodną

Obiekt zlokalizowany będzie przy nabrzeżu plaży miejskiej na miejscu istniejącego pomostu kąpielowego. Pomost składać się będzie z trzech zamkniętych basenów kąpielowych. Dwa z nich w płytszej części pomostu przeznaczone będą dla dzieci i młodzieży, z czego jeden z nich będzie basenem oddzielonym od pozostałych przeznaczonym dla osób korzystających ze zjeżdżalni wodnej. Basen średni, przeznaczony dla osób dobrze pływających, o głębokości do 2,5m będzie miał wymiary 17,7 x 50,1 m, co daje możliwość przeprowadzenia na nim zawodów pływackich. Najdalej wysunięty w głąb jeziora będzie basen półotwarty, jednostronnie ograniczony bojami i przeznaczony głównie dla osób korzystających z wieży do skoków. W głębi południowo – zachodniego skrzydła pomostu znajdować się będzie dwupoziomowa wieża do skoków. Niższy poziom wznosi się na wysokość 2,25m nad poziomem lustra wody, natomiast wyższy poziom skoczni na wysokości 3,96m nad poziomem lustra wody. Z kolei w głębi północno – wschodniego skrzydła znajdować się będzie zadaszona wiata przeznaczona dla wędkarzy oraz osób pragnących odpocząć niezależnie od kaprysów pogody. Przy pomoście zamontowana zostanie zjeżdżalnia wodna, będzie to jedyny tego typu obiekt w subregionie.

Przyjęte rozwiązania gwarantują efektywne użytkowanie pomostu przez osoby w różnym wieku oraz o różnym stopniu umiejętności pływackich, a także umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.

Dzięki realizacji projektu zmodernizowana zostanie plaża miejska w Lidzbarku. W wyniku przeprowadzonych prac zostanie wybudowana nowa stanica, powstanie nowy pomost oraz zamontowana będzie zjeżdżalnia wodna. Po modernizacji będzie to jedna z największych atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.

_

Gmina Lidzbark

ul. Sądowa 21

13 – 230 Lidzbark

tel. /023/ 696 15 05

fax /023/ 696 21 07

umig@lidzbark.pl