Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lidzbark

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lidzbark”

 

          Gmina Lidzbark od 01.08.2012r do 31.10.2012r. realizuje projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lidzbark”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Funduszu Społecznego – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu wynosi225 023,60 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 225 023,60 zł.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych: w Lidzbarku, Bryńsku, Dłutowie, Słupie oraz Wąpielsku

Głównym celem projektu jest umożliwienie działań indywidualizacyjnych poprzez doposażenie bazy dydaktycznej 5 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lidzbark w okresie realizacji projektu.

Realizacja projektu ukierunkowana na indywidualną pracę z dzieckiem wpisuje się w określony w Priorytecie IX cel szczegółowy poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Jednocześnie projekty systemowe przyczyniają się do zwiększenia jakości oferty edukacyjnej szkół dzięki możliwości dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań

 

uczestników projektu. Realizacja projektu ułatwi dzieciom przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI.

Poznawajmy przeszłość i twórzmy przyszłość

Projekt
„Poznawajmy przeszłość i twórzmy przyszłość”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Kiełpinach. Realizatorem Projektu jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska, partnerem Gmina Lidzbark natomiast jednostką bezpośrednio realizującą projekt Szkoła Podstawowa w Kiełpinach.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Szkoły poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach krajoznawczych i kolonii edukacyjnej.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Kiełpinach realizowane będą następujące zajęcia pozalekcyjne:

  • Polonistyczne, dla uczniów klas IV – VI;
  • Edukacja regionalna, dla uczniów klas I – VI;
  • J. angielski, dla uczniów klas V – VI;
  • Komputerowe, dla uczniów klas IV – VI;
  • Matematyczne, dla uczniów klas I – VI;
  • Artystyczno – muzyczne, dla uczniów klas I – III;
  • Sportowe, dla uczniów klas III – VI;
  • Koło Młodego przyrodnika, dla uczniów klas I – III;
  • Koło przyrodniczo – ekologiczne, dla uczniów klas IV – VI;
  • Koło edukacji europejskiej, dla uczniów klas IV – VI.

W ramach Klubu Aktywnego Obywatela, w szkole będą odbywały się zbiórki harcerskie których tematyka będzie obejmowała m.in. edukację obywatelską, pierwszą pomoc, krajoznawstwo, profilaktykę uzależnień.

Ponadto zorganizowane zostaną 4 wycieczki krajoznawcze oraz 14. dniowa kolonia w Zakopanem.Udział w oferowanym projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy na stronę projektu:

http://www.poznawajmyprzeszlosc.warminskomazurska.zhp.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego