Otwarte Strefy Aktywności

Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku – przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej – I etap

„Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna  Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Całkowita wartość projektu wynosi 1 093 736.60 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 925 909.57 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 167 827,03  zł.

29 września 2017r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”

Stawiając na rozwój gminy mam świadomość, jak istotne w tym celu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie poprawy warunków nauki uczniów. W związku z tym jestem dumny z pozyskanych środków na poprawę efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny i SP Słup. Udało nam się ocieplić budynki, wymienić piece na proekologiczne na pellet, częściowo wymienić okna i drzwi zewnętrze, a także wymienić część grzejników i oświetlenia na energooszczędne. Przedsięwzięcie z pewnością poprawiło estetykę budynków, przyczyni się do oszczędności oraz wpłynie na dbałość o środowisko naturalne – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Gmina Lidzbark zrealizowała projekt, który w znaczny sposób poprawi warunki nauki uczniów SP Słup oraz SP Kiełpiny.  W ramach inwestycji wykonano prace mające wpływ na poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Kiełpinach oraz budynku szkoły podstawowej w Słupie poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i stropodachów.

Ponadto w Słupie wymieniono okna piwnic, a w Kiełpinach wymieniono część okien i drzwi. W budynkach zmodernizowano instalacje grzewcze – wymieniono kotły na piece na pelet z automatyką pogodową, zmodernizowano c.o., zamontowano zawory termostatyczne, zmodernizowano oświetlenie na energooszczędne typu LED, zamontowano instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) – pelet.

 

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz budynku SP Słup. Zasadniczym celem projektu jest wzrost jakości życia w regionie wsi: Słup i Kiełpiny poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności

energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

 • Zmniejszenie zużycia energii w budynkach.
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów związanych z użytkowaniem

budynków w których mieszczą się szkoły podstawowe.

 • Efektywne wykorzystanie energii cieplnej, poprzez zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie

energetycznym budynku.

 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku.
 • Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów.
 • Poprawa warunków użytkowania i estetyki obiektów użyteczności publicznej

Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.  Projekt jest spójny ze:

– Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

– Strategią UE Morza Bałtyckiego.

Projekt realizuje także cel główny priorytetu 4c RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, ponieważ polega na zwiększeniu efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach publicznych jakimi są przedmiotowe obiekty.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lidzbarku

Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna  Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Całkowita wartość projektu wynosi 1 093 644.55 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 926 352.37 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 176 292,18  zł.

29 września 2017r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”

UZASADNIENIE WYBORU DANEGO ROZWIĄZANIA

W ramach projektu Gmina Lidzbark poprawi efektywność energetyczną budynku szkoły podstawowej w Kiełpinach oraz budynku szkoły podstawowej w Słupie poprzez:

– ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i stropodachów,

– wymianę okien piwnic (Słup),

– modernizację instalacji grzewczych – wymiana kotłów na piece na pelet z automatyką pogodową, modernizacja c.o., montaż zaworów termostatycznych

– modernizację oświetlenia na energooszczędne typu LED

– montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) – pelet.

– wymianę wybranych okien i drzwi (Kiełpiny).

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz budynku SP Słup. Zasadniczym celem projektu jest wzrost jakości życia w regionie wsi: Słup i Kiełpiny poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności

energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

 • Zmniejszenie zużycia energii w budynkach.
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów związanych z użytkowaniem

budynków w których mieszczą się szkoły podstawowe.

 • Efektywne wykorzystanie energii cieplnej, poprzez zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie

energetycznym budynku.

 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku.
 • Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów.
 • Poprawa warunków użytkowania i estetyki obiektów użyteczności publicznej

Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.  Projekt jest spójny ze:

– Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

– Strategią UE Morza Bałtyckiego.

Projekt realizuje także cel główny priorytetu 4c RPO Woj. Warm.-Maz. „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, ponieważ polega na zwiększeniu efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach publicznych jakimi są przedmiotowe obiekty.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

,,Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne. Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Schemat A.

Całkowita wartość projektu wynosi 650 354,46 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 550 932,99 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 99 421,47  zł.

W ramach projektu Gmina Lidzbark urządziła wokół Jeziora Lidzbarskiego trasę rowerową ‘single track’ z oznakowaniem, dokumentacją powykonawczą oraz wiatą. Jest to pierwsza tego typu trasa w Polsce Północnej, która będzie sporą atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i turystów – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Trasa rowerowa ‘single track’ to jednokierunkowa, kręta i pofalowana ścieżka, dająca użytkownikom namiastkę tras górskich. Poprowadzona przez tereny zadrzewione, przeznaczona dla rowerzystów na każdym poziomie zaawansowania. Ziemna konstrukcja ścieżki jest profilowana, zróżnicowana wysokościowo o średnim spadku nachylenia ok 5-7%, szer. ok. 1,3 m i dł. ok. 8000 mb, odcinek 480 mb, o sz. 2 m. Na odcinkach prowadzonych po skarpie znajdują się naturalne przeszkody: muldy i zakręty typu banda, na odcinkach płaskich przeszkody terenowe naturalne.

Trasa jest jednoznacznie oznakowana oraz wyposażona w szykany. Oznakowanie informuje o długości i przebiegu trasy, stopniu trudności oraz wymogach bezpieczeństwa.

Ścieżka w minimalny sposób ingeruje w ekosystem, do jej wykonania wykorzystano istniejący w skarpie materiał, a braki uzupełniono klińcem frakcji 0-31,5. Nawierzchnia trasy wykonana jest z kamienia łamanego. Odwodnienie naturalne, poprzez odpowiednie uformowanie muld. W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonano wiatę wypoczynkową o powierzchni 25m2, o walorach punktu widokowego, wyposażoną w stół, ławki, stojaki dla rowerów oraz rowerowy zestaw naprawczy. W ramach projektu powstała również mapa trasy, która będzie udostępniana wszystkim chętnym.

Celem głównym projektu jest: wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego gminy Lidzbark i utrzymanie przewagi konkurencyjnej regionu poprzez wykonanie turystyczno-rekreacyjnej trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim.

Cele szczegółowe:

– zwiększenie wykorzystania walorów krajobrazowych Jeziora Lidzbarskiego poprzez zamknięcie pętli rowerowej wokół akwenu dzięki wykonaniu odcinka uzupełniającego trasę,

– zwiększenie dostępności lasów północnej części Jeziora Lidzbarskiego i ich atrakcyjności sportowej poprzez wykonanie bezpiecznej i oznakowanej trasy rowerowej,

– wzrost atrakcyjności rekreacyjnej obszaru objętego projektem poprzez wykonanie infrastruktury towarzyszącej w postaci odpowiednio wyposażonej wiaty turystycznej.

Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne. Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Schemat A.

Całkowita wartość projektu wynosi 729 750.90 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 617 151.76 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 112 599,14  zł.

31 lipca 2017r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Umowę na dofinansowanie projektu ,,Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Uzasadnienie wyboru danego rozwiązani W ramach projektu Gmina Lidzbark urządzi wokół Jeziora Lidzbarskiego trasę rowerową z oznakowaniem z dokumentacją powykonawczą oraz wiatą.

Trasa rowerowa ‘singletrack’ będzie jednokierunkowa, kręta i pofalowana, dająca użytkownikom namiastkę tras górskich. Przeznaczona dla rowerzystów na każdym poziomie zaawansowania. Poprowadzona będzie przez tereny zadrzewione. Konstrukcja ziemna

profilowana, zróżnicowana wysokościowo i w planie o średnim spadku nachylenia ok 5-7%, szer. ok. 1,3 m i dł. ok. 8000 mb. Odcinek 480 mb, sz. 2 m z kostki brukowej, łączący trasę singletrack z istniejącą już ścieżką. Na odcinkach prowadzonych po skarpie zaplanowano naturalne przeszkody: muldy i zakręty typu banda, na odcinkach płaskich przeszkody terenowe naturalne tj. stos kłód, złoże głazów oraz drewniane typu huśtawka, mostek.

Trasa będzie jednoznacznie oznakowana oraz wyposażona w szykany. Oznakowanie poinformuje o dł. i przebiegu trasy, stopniu trudności oraz wymogach bezpieczeństwa.

Ścieżka będzie w minimalny sposób ingerować w ekosystem, do jej wykonania należy wykorzystać istniejący w skarpie materiał a braki uzupełnić klińcem frakcji 0-31,5. Nawierzchnia trakcyjna z kamienia łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0-10 zagęszczonego mechanicznie. Odwodnienie naturalne, poprzez odpowiednie uformowanie muld. W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonana będzie wiata wypoczynkowa o powierzchni 25m2, o walorach punktu widokowego, wyposażona w stół, ławki, stojaki dla rowerów oraz rowerowy zestaw naprawczy.

Celem głównym projektu jest: wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego gminy Lidzbark i utrzymanie przewagi konkurencyjnej regionu poprzez wykonanie turystyczno-rekreacyjnej trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim.