GMINA LIDZBARK POZYSKAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA+” W FORMIE GRANTU NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO FINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „Zdalna Szkoła+”, w którym Jednostki Samorządu Terytorialnego mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego naukę w trybie zdalnym.

Program „Zdalna szkoła+” realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji stanowi kontynuację wcześniejszego programu „Zdalna szkoła”. Jest finansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Gmina Lidzbark uzyskała dofinansowanie  w wysokości 104 832,00 zł, dzięki któremu zakupiono 26 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem oraz dodatkowym wyposażeniem.

Otwarte Strefy Aktywności

Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku – przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej – I etap

„Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna  Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Całkowita wartość projektu wynosi 1 093 736.60 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 925 909.57 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 167 827,03  zł.

29 września 2017r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”

Stawiając na rozwój gminy mam świadomość, jak istotne w tym celu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie poprawy warunków nauki uczniów. W związku z tym jestem dumny z pozyskanych środków na poprawę efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny i SP Słup. Udało nam się ocieplić budynki, wymienić piece na proekologiczne na pellet, częściowo wymienić okna i drzwi zewnętrze, a także wymienić część grzejników i oświetlenia na energooszczędne. Przedsięwzięcie z pewnością poprawiło estetykę budynków, przyczyni się do oszczędności oraz wpłynie na dbałość o środowisko naturalne – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Gmina Lidzbark zrealizowała projekt, który w znaczny sposób poprawi warunki nauki uczniów SP Słup oraz SP Kiełpiny.  W ramach inwestycji wykonano prace mające wpływ na poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Kiełpinach oraz budynku szkoły podstawowej w Słupie poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i stropodachów.

Ponadto w Słupie wymieniono okna piwnic, a w Kiełpinach wymieniono część okien i drzwi. W budynkach zmodernizowano instalacje grzewcze – wymieniono kotły na piece na pelet z automatyką pogodową, zmodernizowano c.o., zamontowano zawory termostatyczne, zmodernizowano oświetlenie na energooszczędne typu LED, zamontowano instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) – pelet.

 

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz budynku SP Słup. Zasadniczym celem projektu jest wzrost jakości życia w regionie wsi: Słup i Kiełpiny poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności

energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

 • Zmniejszenie zużycia energii w budynkach.
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów związanych z użytkowaniem

budynków w których mieszczą się szkoły podstawowe.

 • Efektywne wykorzystanie energii cieplnej, poprzez zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie

energetycznym budynku.

 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku.
 • Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów.
 • Poprawa warunków użytkowania i estetyki obiektów użyteczności publicznej

Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.  Projekt jest spójny ze:

– Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

– Strategią UE Morza Bałtyckiego.

Projekt realizuje także cel główny priorytetu 4c RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, ponieważ polega na zwiększeniu efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach publicznych jakimi są przedmiotowe obiekty.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lidzbarku

Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna  Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Całkowita wartość projektu wynosi 1 093 644.55 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 926 352.37 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 176 292,18  zł.

29 września 2017r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”

UZASADNIENIE WYBORU DANEGO ROZWIĄZANIA

W ramach projektu Gmina Lidzbark poprawi efektywność energetyczną budynku szkoły podstawowej w Kiełpinach oraz budynku szkoły podstawowej w Słupie poprzez:

– ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i stropodachów,

– wymianę okien piwnic (Słup),

– modernizację instalacji grzewczych – wymiana kotłów na piece na pelet z automatyką pogodową, modernizacja c.o., montaż zaworów termostatycznych

– modernizację oświetlenia na energooszczędne typu LED

– montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) – pelet.

– wymianę wybranych okien i drzwi (Kiełpiny).

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz budynku SP Słup. Zasadniczym celem projektu jest wzrost jakości życia w regionie wsi: Słup i Kiełpiny poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności

energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

 • Zmniejszenie zużycia energii w budynkach.
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów związanych z użytkowaniem

budynków w których mieszczą się szkoły podstawowe.

 • Efektywne wykorzystanie energii cieplnej, poprzez zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie

energetycznym budynku.

 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku.
 • Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów.
 • Poprawa warunków użytkowania i estetyki obiektów użyteczności publicznej

Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.  Projekt jest spójny ze:

– Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

– Strategią UE Morza Bałtyckiego.

Projekt realizuje także cel główny priorytetu 4c RPO Woj. Warm.-Maz. „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, ponieważ polega na zwiększeniu efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach publicznych jakimi są przedmiotowe obiekty.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA