Zapraszamy do Klubu Malucha „Sówka”

Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy cykliczne zajęcia w Klubie Malucha „Sówka”. Spotkania będą się odbywały w każdy wtorek o godzinie 11:00.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 września.
Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 5 lat wraz z opiekunami.
W trakcie zajęć maluchy będą słuchały bajek ze zbiorów biblioteki oraz wykonywały różnego rodzaju prace plastyczne usprawniające zdolności manualne.
Zapraszamy serdecznie wszystkie maluszki.

Rusza III Lidzbarski Budżet Obywatelski

Harmonogram konsultacji społecznych dot. Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

 • 18  września 2018 r. – Opublikowanie na stronach www.bip.umig.lidzbark.pl oraz www.lidzbark.pl Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka w sprawie wniosków obywatelskich do budżetu Gminy na 2019 rok
 • 18  września 2018r. do   21 września 2018r.  – Konsultacje z mieszkańcami
 • 24 września 2018r. do 05 października 2018r. – Zgłaszanie wniosków obywatelskich zadań do budżetu obywatelskiego
 • 08 października 2018r. do 11 października 2018r. – Formalna ocena przez Zespół konsultacyjny zgłoszonych wniosków obywatelskich
 • 15 października 2018r. do 19 października 2018r. – Głosowanie nad złożonymi wnioskami obywatelskimi
 • 22 października 2018r. do 5 listopada 2018r. – Ustalenie wyników głosowania przez Zespół konsultacyjny oraz przedstawienie wyników Burmistrzowi
 • do 5 listopada 2018r. – Opublikowanie na stronie www.bip.umig.lidzbark.pl oraz www.lidzbark.pl wyników listy wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Lidzbark na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 95_18

Regulamin LBO2019

Formularz zgłoszenia LBO2019

Kalendarz czynności LBO2019

Karta do głosowania LBO2019

Ulotka LBO2019

 

 

Biblioteka Miejska zaprasza na warsztaty międzypokoleniowe wokół książki Cezarego Harasimowicza „Mirabelka”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zakwalifikowała się do ogólnopolskiej akcji „Mirabelka – kiełkująca historia”. W piątek 28 września o godzinie 16:00 zapraszamy na warsztaty międzypokoleniowe wokół książki Cezarego Harasimowicza „Mirabelka”. Do udziału w warsztatach zapraszamy młodszą młodzież od 11 lat wspólnie z babciami i dziadkami. W trakcie spotkania będziemy poznawać różne fakty historyczne związane z II wojną światową. Zapraszamy.

Uwaga, przetarg!

Burmistrz Lidzbarka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Bryńsk, gmina Lidzbark, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1D/00008884/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

działka nr 211 o pow. 0,38 ha – cena wywoławcza: 62 000,00 zł   –   wadium: 6 200,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark, przyjętego Uchwałą XXIX/249/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 marca 2017 r. przedmiotowe działki położone są w strefie ośrodków integralnych, oznaczonej na rysunku studium symbolem „D”, jako tereny rozwoju mieszkalnictwa i usług. Działki nie są objęte uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2018.1398).

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną  w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2018.1405) i przy jej sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy obowiązującej w dniu zawarcia aktu notarialnego ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty i/lub w innych przypadkach niż wymienione w ustawie może nastąpić za zgodą Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy lub osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

 1. posiada kwalifikacje rolnicze,
 2. daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
 3. zobowiązuje się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego wraz z powierzchnią nieruchomości nabywanej nie przekroczy 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

Dowodami potwierdzającymi spełnienie wyżej wymienionych warunków są:

 1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez wójta/burmistrza gminy, na terenie której położona jest siedziba gospodarstwa oraz zaświadczenia o ilości posiadanych użytków rolnych na terenie innych gmin, jeżeli takowe występują,
 2. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydane przez organ prowadzący ewidencję ludności,
 3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje rolnicze,
 4. zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,

Nabywca nieruchomości rolnej zobowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.

Nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2018 r. (wtorek) o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 2 października 2018 r. przelewem środków pieniężnych
na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym
w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się
na rachunku Gminy) lub gotówką w kasie Urzędu – do godziny 14oo,

oraz okazanie:

 1. dowodu wpłaty wadium,
 2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie Urzędu. Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy, w całości ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego należy przedstawić notarialne pełnomocnictwo drugiego małżonka do dokonania określonej czynności prawnej.

W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego należy okazać dokument świadczący o ustanowieniu odrębności majątkowej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

 

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

„Teatr przy stoliku” w lidzbarskiej Bibliotece

11 września w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Lidzbarku, po raz drugi w tym roku, gościliśmy Teatr przy stoliku. Aktorzy olsztyńskiego Teatru im. Stanisława Jaracza: Joanna Fertacz i Grzegorz Jurkiewicz, zaprezentowali sztukę „Boże mój”. Słowo wprowadzające przedstawiła Elżbieta Lenkiewicz.

„Boże mój” pełna zaskakujących pomysłów  i skrząca się błyskotliwymi dialogami komedia o dość niezwykłej sesji terapeutycznej. W gabinecie pani psycholog zjawia się pacjent, który oczekuje pomocy w ciągu godziny – tylko tyle bowiem zostało czasu do końca świata, który….sam stworzył. Bóg, bo to On we własnej osobie jest pacjentem Elli, od lat cierpi na depresję i nie ma już siły rządzić ludzkością. Jaki jest Stwórca w człowieczym wymiarze? Co doprowadza go do psychicznego załamania na przestrzeni dziejów? Jak wygląda świat z perspektywy smutnego Boga i co znaczy dla niego historia Hioba? Tego wszystkiego mogli dowiedzieć się widzowie zgromadzeni w lidzbarskiej Bibliotece.

WELTRACK MTB MARATON tuż tuż..

 

Garść konkretów odnośnie nagród;)

Firma AGRONAFT funduje – UWAGA!!! – dwa bilety VIP na mecz piłkarski POLSKA-WŁOCHY! Równowartość tych giftów to 1500 zł! Bilety zostaną rozlosowane wśród uczestników maratonu. AGRONAFT jest również fundatorem dwóch kuponów do sklepów MEDIA MARKT o wartości 500 zł każdy. Jeden z kuponów będzie nagrodą w klasyfikacji OPEN na dystansie ŚREDNIM, drugi kupon przypadnie w udziale najszybszemu mieszkańcowi Lidzbarka również na dystansie ŚREDNIM. AGRONAFT jest także sponsorem pakietów startowych które otrzymacie w dniu wyścigu. Na dystansie DŁUGIM do wygrania jest nagroda o wartości 500 zł, ufundowana przez firmę RADTRACKS! Czekają na was ponadto bogato zaopatrzone bufety (owoce ,ciasto, izotonik, woda), posiłek regeneracyjny a nad waszym bezpieczeństwem czuwać będzie 4 ratowników (dwóch z nich przebywać będzie w najbardziej technicznej części trasy). Jeśli jeszcze zwlekacie z udziałem i nie zarejestrowaliście się – zróbcie to jak najszybciej!

Liczba miejsc startowych jest ograniczona!

Załączniki:

LIDZBARK WELSKI WELTRACK MTB MARATON REGULAMIN 2018 (1)

I Ogólnopolski Turniej Speedsoft SpeedQB Lidzbark 2018

Choć lato się kończy imprez u nas nie brakuje. W tę sobotę mieliśmy okazję przeżyć kocioł emocji na hali sportowo-widowiskowej. A wszystko za sprawą I Ogólnopolskiego Turnieju Speedsoft SpeedQB Lidzbark 2018. Wydarzenia nastawionego na dobrą zabawę, którego pretekstem był wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najlepszej drużyny SpeedQB w kategorii PRO i OPEN. Wydarzenie oficjalnie otworzył Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, przekazując tymczasowo władzę na hali zdeterminowanym do walki zawodnikom. Turniejowa odmiana Airsoftu w Lidzbarku, odgrywana drużynowo 5 vs 5 zapewniła widzom widowiskowe pojedynki o flagę usytuowaną na środku pola walki. To była pierwsza tego typu impreza w Polsce i jedna z niewielu w Europie. Turniej przeznaczony był dla doświadczonych graczy, jak również dla ludzi, którzy chcą zacząć przygodę z Airsoftem.

Ogólna klasyfikacja turnieju w kategorii PRO wygląda następująco:
I miejsce CSAR
II Hydra
III GangBang

Ogólna klasyfikacja w kategorii OPEN:
I Umbrella
II Bad Boys Lidzbark
III Tetrycy
IV Zadymiarze
V UMiG Lidzbark

Finał
I miejsce CSAR
II miejsce UMBRELLA
III BAD BOYS LIDZBARK
Wszystkie drużyny spisały się rewelacyjnie!
Dziękujmy organizatorom i wszystkim zaangażowanym w wydarzenie.

Narodowe Czytanie 2018

8 września w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. W tym roku było to wyjątkowe wydarzenie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę wpisujące się w kalendarz lokalnych obchodów jubileuszu. Lekturą Narodowego Czytania było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Prezydent Andrzej Duda tak uzasadnił ten wybór :
W literaturze polskiej nie ma lepszego, pełniejszego, celniejszego obrazu tamtych przeżyć niż „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Ostatnia powieść wybitnego autora, napisana została na gorąco, pod wrażeniem pierwszego entuzjazmu rodaków, ale też pierwszych rozczarowań; rozstrzygających zwycięstw, ale też brzemiennych w skutki błędów i zaniechań. Wrażliwość artystyczna i czuły „słuch społeczny” pozwoliły pisarzowi nie tylko docenić przełomowe dokonania i osiągnięcia, ale też bezbłędnie rozpoznać zagrożenia oraz przewidzieć ich przyszłe skutki. Wszystko to, co kłębiło się wówczas w duszach Polaków, odnajdujemy w tej książce – testamencie, apologii i przestrodze, którą u schyłku swego życia Żeromski pozostawił II Rzeczypospolitej.”
      Wybrane fragmenty dzieła Stefana Żeromskiego czytali przedstawiciele lokalnych władz, reprezentacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wybrani uczniowie lidzbarskich i gminnych szkół, mieszkańcy miasta, przyjaciele biblioteki i miłośnicy czytania, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Dłutowie – prawie 40 lektorów. Czytane fragmenty dotyczyły istotnych wątków powieści podejmujących tematykę kształtowania się silnego państwa polskiego po okresie zaborów oraz ukazujące przemiany jakim podlegał główny bohater. Wykład wprowadzający w tematykę „Przedwiośnia” przygotowała pani Anna Ambrochowicz, oprawę muzyczną wydarzenia przygotował i wykonał pan Stanisław Deja. Akcji czytania towarzyszyła wystawa malarstwa pana Marka Nowakowskiego. Każdy kto przyniósł własny egzemplarz lektury mógł otrzymać odcisk pamiątkowego stempla, który na tę okazję przygotowała Kancelaria Prezydenta. Ponadto każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy certyfikat.

Organizatorem Narodowego Czytania była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku.
Partnerami wydarzenia byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku, Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku, Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Lidzbarku, Szkoła Podstawowa w Bryńsku.