Burmistrz Lidzbarka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony – ul. Stare Miasto

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej przy ul. Stare Miasto w Lidzbarku, zapisanej w księdze wieczystej EL1D/00000124/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 3 miasta Lidzbark jako:

DZIAŁKA nr 250/2 o pow. 0,0533 ha (B- tereny mieszkaniowe)

CENA WYWOŁAWCZA:  90.000,00 zł   –   WADIUM:  9.000,00 zł

Dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu po działce  oznaczonej numerem 250/1

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowa działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej intensywnej. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj.Dz.U.2021.485). Na przedmiotowej nieruchomości nie stwierdza się istnienia  śródlądowych wód stojących, o których mowa w art.23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(t.j. Dz.U.2021.624).

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2021 r. o godz. 1000w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenia udziału w przetargu oraz wpłata wadium  najpóźniej do dnia 8 lipca 2021 r. przelewem na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042  w BS w Działdowie z/s w  Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy)

oraz okazanie:

 1. dowodu wpłaty wadium,
 2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                           Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                Maciej Sitarek   

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK

§ 1 Podstawy prawne.

Przetarg organizowany jest przez Burmistrza Lidzbarka na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zmianami).

§ 2 Przedmiot przetargu.

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Gminy Lidzbark, położona przy ul. Stare Miasto w Lidzbarku, zapisana w księdze wieczystejEL1D/00000124/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu 3 miasta Lidzbark jako działka nr 250/2 o powierzchni 0,0533 ha
  (B- tereny mieszkaniowe).
  Dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie  służebności drogowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu po działce oznaczonej numerem 250/1.
 2. Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej intensywnej. Nieruchomość nie jest objęta uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020.802 ze zmianami).
 3. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.
 4. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny za zbywaną nieruchomość.

§ 3 Warunki przetargu.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 2. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
 3. Wadium wynosi 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta
  i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu.

 • W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do przetargu stają oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pisemne pełnomocnictwo małżonka do udziału w przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego należy okazać dokument świadczący o ustanowieniu odrębności majątkowej.
 • Pełnomocnictwo składane w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
 • W przetargu mogą brać udział osoby, które:
 • złożą pisemne zgłoszenia udziału w przetargu do dnia 8 lipca 2021 r. (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1),
 • wpłacą wadium najpóźniej do dnia 8 lipca 2021 r. przelewem na rachunek Gminy Lidzbark
  nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą
  w Lidzbarku (za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na konto gminy),
 • złożą podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2),
 • złożą podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3),
 • okażą się dokumentem stwierdzającym tożsamość, a jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

8.  Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

9.  Wadium wniesione przez pozostałych uczestników zwraca się po zakończeniu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu, przelewem na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy.

§ 4 Przebieg przetargu.

 1. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Lidzbarka.
 2. Komisja przeprowadza czynności sprawdzające i dopuszcza uczestników do przetargu.
 3. Przewodniczący Komisji:
 4. otwiera przetarg,
 5. podaje dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 6. podaje cenę wywoławczą oraz sposób uiszczenia ceny sprzedaży,
 7. podaje wysokość postąpienia,
 8. informuje o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy,
 9. podaje uczestników przetargu.
 10. Uczestnicy przetargu ogłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia.
 11. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Minimalne postąpienie wynosi 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100).

 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu  najwyższej z zaoferowanych cen dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie  tę  cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która wygrała przetarg.

8.  Przewodniczący Komisji sporządza protokół z przetargu, w którym określa m.in.:

 1. termin i miejsce przetargu,
 2. oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej,
 3. liczbę osób dopuszczonych do przetargu,
 4. cenę osiągniętą w przetargu,
 5. imię, nazwisko i adres nabywcy lub nazwę i siedzibę, jeżeli nabywcą jest osoba prawna.

9. Data podpisania protokołu jest datą zakończenia przetargu.