Nabór na stanowisko referent ds. koordynacji, inwestycji, remontów i gospodarki komunalnej

BURMISTRZ  LIDZBARKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO  REFERENT  DS. KOORDYNACJI INWESTYCJI, REMONTÓW i GOSPODARKI KOMUNALNEJ – W WYDZIALE INWESTYCJI BUDOWNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W LIDZBARKU

Wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. koordynacji inwestycji , remontów i gospodarki komunalnej –  w Wydziale   Inwestycji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1. przygotowanie, opracowanie, kompletowanie, uzgadnianie i weryfikacja dokumentacji projektowo-budowlanej niezbędnej do przeprowadzenia przetargów na roboty budowlane  oraz realizacji inwestycji budowlanych realizowanych przez gminę,

2.  realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez gminę;

3. przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności przy realizacji inwestycji  oraz dla inspektorów nadzoru inwestorskiego;

4. ustalanie kosztów inwestycji oraz udział w przygotowywaniu projektów budżetu na dany rok;

5. udział w komisjach odbiorów okresowych , końcowych inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych;

6. udział w spotkaniach organizowanych przez zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót;

7. dokonywanie kontroli usuwania przez wykonawców usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru robót i w okresie gwarancyjnym

8. sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z umowami, kontrola nad wykorzystaniem środków z budżetu gminy oraz środków zewnętrznych;

9. weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, inwestycje, zakupione towary w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku;

10.udział w pracach komisji przetargowej w zakresie zajmowanego stanowiska;

11. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie swoich właściwości;

12. współpraca w zakresie wykonywania zadań z innymi wydziałami, stanowiskami samodzielnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;

13.wykonywanie innych nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw zleconych przez Burmistrza i Naczelnika Wydziału.

A: Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej  oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub  przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 2. Wykształcenie średnie budowlane i co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z budownictwem lub wyższe ( preferowane budowlane lub techniczne pierwszego lub drugiego stopnia)
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wymienionym stanowisku.
 6. Biegła umiejętność obsługi komputera(MS Office)
 7. Znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego(budowy i remontów obiektów)
 8. Prawo jazdy kategorii B

B: Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustaw:  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;  Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne;  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;  Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych; Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 2. umiejętność  redagowania pism urzędowych,
 3. umiejętności matematyczne i analityczne,
 4. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 5. samodzielność i kreatywność,

C: Warunki pracy na stanowisku:

Pełen etat. Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze w budynku trzykondygnacyjnym bez windy przy ul. Sądowej 21 w Lidzbarku. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

D: Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego Zarządzenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie (świadectwo, dyplom ukończenia uczelni wyższej).
 5. Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy(świadectwa pracy, zaświadczenia)
 7. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 8. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Pisemne oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.
 10. W przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 1. Oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji moich danych osobowych”.

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

     Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark lub przesyłać listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Lidzbark ul. Sądowa 21  13-230 Lidzbark w terminie do

dnia 31.05.2022r. do godz. 1400 (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. koordynacji inwestycji , remontów i gospodarki komunalnej –  w Wydziale  Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku”

Uwaga:

Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Inne informacje:
 1. Nabór przeprowadzi komisja ds. naboru powołana przez Burmistrza Lidzbarka. Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną zawiadomieni o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
 2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark.

RODO – Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku dotycząca przetwarzania danych osobowych – w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

Lena i Julia w roli głównej z awansami do Mistrzostw Polski

9 kwietnia 2022 r. w ELBLĄGU rozegrano MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MŁÓDZIKÓW/-CZEK w tenisie stołowym. Nasz Klub reprezentowała liczna grupa zawodniczek: RUCIŃSKA Lena ; WITKOWSKA Julia ; SKUZA Karolina ; NADOLSKA Roksana ; CZARNOMORZEC Julia i nasz rodzynek – GORCZYCZEWSKI Piotr.

Duży sukces odniosły: Rucińska Lena i Witkowska Julia, awansując do MISTRZOSTW POLSKI w grze drużynowej i indywidualnej. Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane w dniach 26-29 maja 2022 w DĘBICY. Lena miała limit ogólnopolski, natomiast Julia uzyskała kwalifikację z tego turnieju. Razem jako „WEL” wygrały rywalizację drużynową.

Te dwie zawodniczki stanowiły trzon naszej reprezentacji, grając w wielu finałach tj. w grze indywidualnej, grze podwójnej, grze podwójnej mieszanej i w grze drużynowej. Pasjonujący przebieg miał finał gry podwójnej mieszanej z udziałem naszej Leny. Pierwszy set, łatwo wygrany. Drugi – prowadzenie 7-2 i przegrany. Trzeci, łatwo wygrany (mogło być 3-0). Czwarty, po walce, wyrównany ale przegrany. W piątym secie, przegrywaliśmy 1-5 i 8-10 i… wygraliśmy 14-12 i cały pojedynek 3-2. Akcje w całym meczu, palce lizać. Pojedynek godny finału, pełen dramaturgii, który z ciekawością oglądali obecni na sali. A godzina była 21.30!!! W tej samej chwili, na stole obok dzielnie walczyła nasza Julia w meczu o trzecie miejsce w grze podwójnej mieszanej. Ten mecz także mógł się bardzo podobać, w którym to Julia nadawała ton w grze i zwycięstwo stało się faktem.

Miłą niespodziankę – w pełni zasłużoną – sprawiła sobie (i trenerowi) Rucińska Lena. Grając w czterech finałach, wyżej wymienionych konkurencji, trzy z nich wygrała tj. w grze podwójnej (z Witkowską Julią) ; w grze podwójnej mieszanej (z Stachowiakiem Adamem z Olsztyna) i w grze drużynowej. W turnieju indywidualnym zdobyła v-ce mistrzostwo województwa ulegając Kowalskiej Julii z DEKORGLASS-u. Na podstawie tych wyników została wybraną NAJLEPSZĄ MŁODZICZKĄ MISTRZOSTW. BRAWO!!! Otrzymała specjalną nagrodę.

Bardzo dobrze zagrała Witkowska Julia. Uzyskała awans do Mistrzostw Polski. Dołożyła sporą swoją cegiełkę w wygranych finałach w grze podwójnej i grze drużynowej. Bardzo miłą niespodziankę sprawiły Nadolska Roksana i Czarnomorzec Julia. Naprawdę grały długimi fragmentami bardzo dobrze. Walczyły w swoich pojedynkach, sprawiając wiele radości trenerowi. Karolina i Piotrek, zagrali na swoim przyzwoitym poziomie, choć ze zmiennym szczęściem.

Ogólnie całe Mistrzostwa Województwa Młodzików/-czek choć były dla niektórych bardzo wyczerpujące – gry skończyliśmy około godziny 22.00 – możemy uznać za bardzo udane, podsumował trener, Sławek Ostrowski.

                                                                                  Trener Sławomir Ostrowski