Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryńsku

W niedzielę 5 września 2021roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryńsku. Obrady otworzył Prezes jednostki dh Janusz Karpiński. Przywitał zebranych druhów i zaproszonych gości: Burmistrza Lidzbarka druha Macieja Sitarka, Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP Działdowo st. kpt. mgr inż. Dariusza Jankowskiego, przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku Marię Karczewską i przyjaciela jednostki OSP Bryńsk Pana Piotra Auerbacha. Na początku obrad symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć druhów którzy odeszli na wieczną służbę. Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Michał Kwiatkowski. Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności jednostki odczytanego przez dh Benedykta Kwiatkowskiego, sprawozdanie finansowe odczytał dh Zbigniew Dąbrowski, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła dh Kinga Dąbrowska. W podsumowaniu swojego sprawozdania Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi jednostki. Absolutorium udzielono jednogłośnie. Ważnym punktem zebrania był wybór nowych władz na kadencję 2021-2026. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej, w głosowaniu tajnym zostali wybrani:

– do Zarządu:
Prezes OSP – dh Janusz Karpiński
Wiceprezes – dh Mateusz Karpiński
Naczelnik – dh Benedykt Kwiatkowski
Sekretarz – dh Michał Kwiatkowski
Skarbnik – dh Zbigniew Dąbrowski
Gospodarz – dh Dawid Pietrzyk
Członek Zarządu – dh Michał Pingot  

– do Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – dh Ryszard Grzelak
Sekretarz – dh Janusz Jurkiewicz
Członek – dh Pepel Krzysztof

 Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP są:
– dh Kinga Dąbrowska,dh Michał Kwiatkowski

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego  Związku OSP RP zostali
 – dh Janusz Karpiński, dh Benedykt Kwiatkowski