Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku

W sobotę 4 września 2021 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku. Obrady otworzył Prezes jednostki dh Waldemar Iwankowski. Przywitał zebranych druhów, a także Młodzieżową Orkiestrę Dętą, i zaproszonych gości: Burmistrza Lidzbarka druha Macieja Sitarka, Komendanta Powiatowego PSP Działdowo Komendant Powiatowy PSP st. bryg. mgr inż. Leszka Górlanskiego i przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy Marię Karczewską. Na początku obrad symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć druhów którzy odeszli na wieczną służbę. Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Maciej Sitarek. Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności jednostki odczytanego przez dh Radosława Kilanowskiego, sprawozdanie z działalności orkiestry przedstawił dh Grzegorz Orłowski, sprawozdanie finansowe odczytał dh Marcin Chyliński, sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Grzegorz Kowalski. W podsumowaniu swojego sprawozdania Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi jednostki. Absolutorium udzielono jednogłośnie.Jednostka OSP Lidzbark w 2020 roku 107 razy wyjeżdżała do akcji. W trakcie Zebranie wyróżniono 6 druhów, którzy w minionym roku wyjeżdżali najczęściej:

dh Tomasz Sternicki 74 razy

dh Jan Sternicki 59 razy

dh Patryk Chmielewski 59 razy

dh Damian Kortas 52 razy

dh Karol Kroskowski 41 razy

dh Adam Osowski 41 razy.

Wręczono także podziękowanie dla dh Radosława Kilanowskiego dotychczasowego Naczelnika OSP Lidzbark.

Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz na kadencję 2021-2026. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej, jednogłośnie zostali wybrani:

do Zarządu:

Prezes OSP – dh Waldemar Iwankowski

Wiceprezes-Naczelnik – dh Adam Osowski

Z-ca Naczelnika – dh Karol Kroskowski

Sekretarz – dh Katarzyna Rochoń

Skarbnik – dh Marcin Chyliński

Gospodarz – dh Wojciech Kempczyński

Kronikarz – dh Marek Kłosowski

Kapelmistrz – dh Grzegorz Orłowski

do Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – dh Grzegorz Kowalski

Sekretarz – dh Henryk Ostrowski

Członek – dh Dariusz Roch

Delegatem na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP jest: dh Anna Niedzielska, dh Patryk Chmielewski, dh Tomasz Sternicki, dh Przemysław Jarmużewski, dh Jakub Maciejko. Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP zostali: dh Waldemar Iwankowski, dh Marcin Chyliński, dh Wojciech Kempczyński, dh Grzegorz Orłowski, dh Karol Kroskowski, dh Adam Osowski, dh Paweł Siedlikowski, dh, Karol Rogoziński, dh Kacper Szczepański.

33