Film promocyjny

Przystosowanie areny wielosezonowej typu – 9m dla potrzeb kawiarenki informacyjno – turystycznej

Na obszarze w pobliżu jeziora powstał nowy obiekt turystyczny, który podniósł atrakcyjność turystyczną tej części Lidzbarka. Konkurencyjność miejscowości turystycznych, powoduje iż nasza gmina musi cały czas się rozwijać i uatrakcyjniać pobyt turystów. W ramach operacji wybudowana  została arena wielosezonowa typu Empire-9m dla potrzeb kawiarenki-informacyjno-turystycznej w Lidzbarku, nad jeziorem. Kawiarenka jest elementem całej infrastruktury turystycznej, jest bezpieczna, pozwala osobom mieszkającym oraz przyjeżdzającym do Lidzbarka uzyskać potrzebne informacje. Tego typu obiekt jest kolejnym elementem wpływającym na poprawienie estetyki miasta, o dużej atrakcyjności dla odpoczywających na naszym terenie kajakarzy. Będzie miejscem przystankowym
i  odpoczynkowym dla coraz większej liczby osób korzystających z turystyki w naszym mieście.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację – ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1)  faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wnioski na dofinansowanie utylizacji odpadów rolniczych

Burmistrz Lidzbarka informuje o naborze wniosków o dofinansowanie transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG.

O wsparcie mogą ubiegać się posiadacze ww. odpadów z działalności rolniczej, wytworzonych  na terenie gminy Lidzbark. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę, odzysku i unieszkodliwiania powyższych wyrobów.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Gminę.

Uwaga! Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji ziemniaków i warzyw oraz wykorzystywanej jako okrywa do stogów.

Wnioski w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku. Wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

We wniosku należy dokładnie oszacować ilość posiadanych odpadów.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Zadanie będzie realizowane w 2021-2022 r. pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Lidzbark ustali zasady usuwania folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zainteresowani rolnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o kolejnych krokach realizacji złożonych wniosków. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 23-6961505 wewn. 136 lub 144.

Druki wniosków dostępne są w urzędzie oraz do pobrania poniżej:

Konkurs kulinarny „Festiwal Swojskiego Jadła” w Lidzbarku

Zachęcamy do udziału w konkursie kulinarnym „Festiwal Swojskiego Jadła” dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalnej Grupy Działania w Ciechanowie: Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń, Gospodarstw Agroturystycznych oraz osób fizycznych organizowanego przez Gminę Lidzbark, Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie i Miejsko Gminny-Ośrodek Kultury w Lidzbarku.

Konkurs odbędzie się 28 sierpnia od godziny 14:00.

Celem konkursu jest wyszukanie oraz promocja potraw regionalnych, mogących stać się wizytówką obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalnej Grupy Działania w Ciechanowie; prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej obszaru Północnego Mazowsza. Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich, Gospodarstw Agroturystycznych, Stowarzyszeń i mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalnej Grupy Działania w Ciechanowie. Budowa więzi wśród lokalnej społeczności. Wymiana doświadczeń i przepisów.

Każdy uczestnik przygotowuje na konkurs: regionalne danie główne (potrawę wiodącą) oraz deser. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przygotowania potraw poza miejscem  rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem degustacji przez Komisję Konkursową, a także przez Uczestników Festiwalu. Po prezentacji potraw oraz dokonaniu oceny przez komisję, rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród.

Zgłoszenia do Konkursu należy składać drogą pocztową lub mailową do 15 sierpnia 2021 roku na podany poniżej adres korespondencyjny:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku

ul. Sądowa 23

13-230 Lidzbark

Adres mailowy: mgok@lidzbark.pl

Szczegóły konkursy, wszystkie dokumenty konkursowe wraz z formularzami zgłoszeń dostępne w regulaminie załączanym poniżej.

Załączniki:

W Starym Dłutowie odbył się festyn wakacyjny z okazji „Dnia Dłutowa”

W minioną niedzielę na placu przy grzybku w Starym Dłutowie sołtys przy współpracy z Radą Sołecką, Burmistrzem Lidzbarka, OSP w Dłutowie oraz Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowali szereg atrakcji dla mieszkańców z okazji Dnia Dłutowa. Panie z KGW przygotowały przepyszna darmową grochówkę, kapustkę i chleb ze smalcem. Nie zabrakło także słodkości i innych specjałów Pań z koła gospodyń, a także kiełbaski z grilla. Najmłodsi natomiast mogli skorzystać z przygotowanych dla nich dmuchańców, zjeżdżalni czy przejechać się bryczką, wozem strażackim oraz skorzystać z przygotowanych animacji. Rozegrano także wiele konkurencji sportowych wśród dzieci i dorosłych, w których dla wszystkich uczestników przewidziane były atrakcyjne nagrody. Każdy znalazł coś dla siebie. Jedni do późnych godzin nocnych bawili się przy rytmach disco polo, zwłaszcza podczas wieczornej zabawy tanecznej. Inni biesiadowali przy grillu i pysznych ciastach dłutowskich gospodyń.

Uwaga, przetarg

X Piknik Rodzinny w Jamielniku

W sobotę w Jamielniku już po raz 10 odbył się Piknik Rodzinny. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Burmistrza Lidzbarka, Radnego Rady Miejskiej, Sołtysa oraz Radę Sołecką, Miejsko Gminny – Ośrodek Kultury. Gościem honorowym Pikniku był Pan Robert Gontarz, poseł na Sejm IX kadencji. Przy okazji wizyty w Jamielniku Pan Poseł wraz z Burmistrzem Lidzbarka Maciejem Sitarkiem oraz Radnym Rady Miejskim Zbigniewem Gutowskim odwiedzili najnowszą inwestycję, która powstaje w tej miejscowości. Jest to przebudowa drogi gminnej w Jamielniku. Całkowity koszt inwestycji to 364 372,99 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego to 291 498,39 zł oraz dofinansowania ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych to 48 739,31 zł. Podczas imprezy organizatorzy serwowali wiele pysznych potraw oraz ciast. Odbył się również konkurs kulinarny. Wydarzenie nie obyłoby się bez konkurencji dla dzieci i dorosłych. Na Pikniku dzieci mogły również pogłaskać osiołka oraz alpakę. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogły skorzystać z dmuchanego statku pirackiego. X Piknik Rodzinny w Jamielniku uświetniła swoim występem Natalka Pawelska, finalista tegorocznej edycji „The Voice Kids”. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Powiatowy Wieczór z Poezją w Lidzbarku

Zapraszamy na spotkanie z poezją w ramach Powiatowego Wieczoru z Poezją w Lidzbarku. Wiersze Krystyny Braun zaprezentuje aktor Jan Jankowski przy fontannie w pobliżu pomostu przy Małym Jeziorku. Start o godz. 17. Wstęp wolny. Organizatorzy są Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. Serdecznie zapraszamy!