Dzień Dziecka i otwarcie Kawiarenki Cittaslow już za nami!

Wczoraj Park Sportowo-Rekreacyjny przy ulicy Garbuzy zmienił się w wyjątkowe miasteczko dla dzieci. Po długiej przerwie w Lidzbarku odbyły się długo wyczekiwane obchody Dnia Dziecka połączone z otwarciem kawiarenki Cittaslow przygotowane przez lidzbarski MOSiR i Dom Kultury. W programie zagościły m. in. postacie z bajek Disney’a, strefa dmuchańców, maluchów, gry wielkoformatowe oraz plener malarski. Organizatorzy zadbali również o to, aby wszyscy uczestnicy Dnia Dziecka mogli bawić się przy fantastycznej muzyce. Na żywo dla zgromadzonych zagrał także Mariusz Gołębiowski. Podczas wydarzenia przeprowadzono trening Zumba Kids, który porwał wszystkich do wspólnej, szalonej zabawy. W ten słoneczny dzień nie mogło zabraknąć również darmowych lodów serwowanych przez kawiarenkę Cittaslow. Nie zabrakło także motocyklistów oraz miłośników czterech kółek, którzy przy okazji słonecznej niedzieli zorganizowali nad Małym Jeziorkiem zlot. Podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ten dzień sprawił dzieciom wiele radości, pracownikom grzybka, MOSiRu, Domu Kultury, a także wolontariuszom z Młodzieżowej Rady Miejskiej, Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół za pomoc w trakcie obchodów Dnia Dziecka oraz otwarcia kawiarenki. Uśmiechy na twarzach lidzbarskich dzieci to najlepsza nagroda za włożoną pracę. Cieszymy się, że przybyliście na wspólne świętowanie i skorzystaliście z przygotowanych przez nas atrakcji.

Dofinansowanie dla Dziennego Domu „Senior+”

Gmina Lidzbark w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” NA LATA 2021–2025 Edycja 2021 w zakresie Modułu I – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+” uzyskała dofinansowanie w wysokości 191 000,00 złotych.

 Celem podjętych działań przez Gminę Lidzbark jest utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ poprzez dostosowanie istniejącego budynku w miejscowości Wawrowo po wykonaniu przebudowy i remontu na potrzeby Klubu Senior+. W budynku zostaną wykonane roboty remontowo-budowlane pozwalające dostosować budynek do potrzeb seniorów 60+ i osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych oraz wyposażenia pomieszczeń w urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

W ramach wykonanych prac zostanie wyremontowane: jedno pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań, aneks kuchenny do przyjmowania i wydawania posiłków, 2 łazienki, wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni oraz wyposażenie wszystkich pomieszczeń.

Jeszcze w tym roku powstanie Klub Seniora w miejscowości Wawrowo, umożliwiający zapewnienie ciekawych alternatyw spędzenia wolnego czasu seniorom w naszej gminie.

Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka i otwarcie kawiarenki Cittaslow

Międzynarodowy Dzień Dziecka już za kilka dni. Z tej okazji zapraszamy naszych najmłodszych mieszkańców na Dzień Dziecka i długo wyczekiwane otwarcie kawiarenki Cittaslow , które odbędzie się w najbliższą niedzielę, 30 maja o godzinie 15:00 w Parku Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Garbuzy. To niepowtarzalna okazja by każdy z Was mógł bawić się wyśmienicie! Świętujcie razem z nami! Do dyspozycji Milusińskich będą gry wielkoformatowe, dmuchańce, spotkanie z maskotkami Disneya, Zumba Kids, plener malarski oraz darmowe lody serwowane przez nowo otwartą kawiarenkę Cittaslow. Pamiętajmy o zachowaniu panującego reżimu sanitarnego.

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zmianami)

Burmistrz Lidzbarka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Kiełpiny, gmina Lidzbark, z dostępem do drogi wojewódzkiej nr 541,  zapisanej w księdze wieczystej EL1D/00037879/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kiełpiny jako:

działka nr 157 o pow. 0,1495 ha (PsIV, RIVa)

cena wywoławcza: 30 000,00 zł   –   wadium: 3 000,00 zł

SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowa działka położona jest na terenie rozwoju mieszkalnictwa i usług. Działka nie jest objęta uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2021.485).

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w dniu 2 marca 2021 r. przeprowadzony został
I przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do przetargu.                                 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2021 r. (środa) o godz. 10oow siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres
e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu
.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 7 lipca 2021 r. przelewem środków pieniężnych
na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym
w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się
na rachunku Gminy)

oraz okazanie:

  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                              Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                  Maciej Sitarek 


Załączniki:

 

Dzień Samorządu Terytorialnego

Obchody Dnia Mamy

W środę, 26 maja na dworze oraz w holi MGOK, czyli trochę jak za czasów przed pandemią, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyły się obchody Dnia Mamy. Zarówno mamy jak i ich pociechy skorzystać mogły z kilku stref przygotowanych tego dnia specjalnie dla ich: Strefa Rozrywki dla Mam i Dzieci obejmująca fotobudkę oraz spektakl teatru Krak-Art „Kwiat Paproci”, Strefa Piękna dla Mam, w której mamy mogły poddać się zabiegowi spa dla dłoni wykonane przez Centrum Urody Eskulap oraz uzyskać porady wizażowe udzielane przez panią Annę Janicką, a także Strefa Zdrowia i Relaksu, a w niej porady dietetyczne przygotowane przez Restaurację pod Jabłonką, trening na plecy poprowadzony przez panią Danutę Szuman oraz pilates. To co pożyteczne, przyjemne i oczywiście zdrowe składało się na program organizowanego w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Lidzbarku Dnia Matki. Wszystkie obecne podczas wydarzenia mamy otrzymały upominki w postaci personalizowanej poszewki na poduszkę. Mamy nadzieję, że lidzbarskie mamy, będą miło wspominały to wydarzenie.

W Zalesiu powstało Koło Gospodyń Wiejskich!

Koła gospodyń wiejskich to forma działalności społecznej w polskich wsiach i małych miastach. Są sposobem na integrację lokalnych społeczności. Współpracują między innymi z samorządami gminnymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i szkołami oraz ośrodkami kultury i innymi organizacjami pozarządowymi. Na terenie naszej gminy funkcjonuje już pięć kół gospodyń wiejskich: w Dłutowie, Nowym Dworze, Wąpiersku i Bryńsku. Do tego grona dołączyło właśnie Zalesie.

W tym tygodniu Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem Lidzbarka Maciejem Sitarkiem a przedstawicielkami KGW Zalesie. Dokument dotyczył wsparcia działalności nowo powstałego Koła przez Burmistrza Lidzbarka. 

Celem nowo powołanego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu jest  m.in.: polepszenie jakości życia na wsi, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości samorządowej, prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, działania związane z rozwojem kobiet na wsi, różne działania na rzecz środowiska wiejskiego.

Gratulujemy KGW Zalesie inicjatywy i życzymy wielu sukcesów!