XXX Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku

Dużo dobrej gry ze strony Leny i Zuzi w Grand Prix Polski Młodziczek

W dniach 19-21 marca 2021 r. w DĘBICY rozegrano 1. GRAND PRIX POLSKI MŁODZICZEK w TENISIE STOŁOWYM.

Nie zabrakło w tym turnieju naszych reprezentantek. Nasz Klub reprezentowały: RUCIŃSKA Lena i PINGOT Zuzanna. Dziewczyny zaprezentowały się z bardzo dobrej strony. Wiele pojedynków z ich udziałem, stało na wysokim poziomie a niektóre akcje, zapierały dech w piersiach i wywoływały ogromne emocje, z zadowoleniem powiedział trener Sławek Ostrowski.

RUCIŃSKA Lena pewnie przebrnęła przez fazę grupową pokonując KASPROWICZ Ninę (ZK Zielona Góra) 3-0 ; WAROWNĄ Maję (Dynamo Gózd) 3-0 i uległa po bardzo dobrej grze „ turniejowej trójce” HARDYŚ Matyldzie (Bronowianka Kraków) 1-3, pewnie awansując do Turnieju Głównego. W Turnieju Głównym stoczyła pasjonujący pojedynek z KRAUSE Agatą (EMDEK Bydgoszcz). W tym pojedynku było wiele ciekawych i mocnych wymian, które naprawdę mogły się podobać. Ostatecznie Lena przegrała ten pojedynek 1-3. W meczu o przedział 17-24, też po ładnej grze nieznacznie uległa BOBROWSKIEJ Julii (Polonia Śmigiel) 2-3. Zajmując w turnieju miejsce w przedziale 25-32. Tym samym wywalczyła sobie bezpośredni udział w MISTRZOSTWACH POLSKI MŁODZICZEK.

PINGOT Zuzanna dużymi fragmentami pokazała dobry tenis i wolę walki. Oto wyniki pojedynków Zuzi w grupie: z CZAJKOWSKĄ Weroniką (MTS Kwidzyn) 0-3 ; z OSMOLAK Antoniną (Alfa Gostynin) 1-3 i z RABIEGĄ Natalią (Prosna Wieruszów) 0-3. W pojedynku o przedział 49-56 (w turnieju biorą udział 64 zawodniczki), po bardzo dobrej grze, z wyżej od siebie notowaną zawodniczką KIERSNOWSKĄ Natalią (Ósemka Białystok) wygrała 3-0, zajmując w turnieju miejsce w przedziale 49-56.

To był bardzo dobry turniej w wykonaniu naszych dziewcząt. Godnie reprezentowały nasz Klub i nasze Miasto podsumował trener Sławomir Ostrowski.                                                            TRENER  SŁAWOMIR  OSTROWSKI

Komunikat Burmistrza

Drodzy Mieszkańcy,

Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z coraz większą liczbą zachorowań na COVID-19 oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców informujemy, że od 23 marca do odwołania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark będzie dostępny dla interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 • Kontakt z urzędnikami jest możliwy telefonicznie oraz mailowo.
 • Przygotowaliśmy dla Państwa niezbędnik z najważniejszymi numerami telefonów oraz adresami e-mailowymi do poszczególnych pracowników Urzędu.
 • W dalszym ciągu przed Urzędem znajduje się skrzynka podawcza, w której można umieszczać korespondencję do Urzędu. Przypominamy również, by zostawić do siebie kontakt telefoniczny, żeby pracownicy mogli się skontaktować z Państwem w Waszej sprawie.
 • Interesanci będą przyjmowani tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszy umówieniu daty i godziny w wyznaczonym miejscu. Pracownicy umożliwią wejście osobom udającym się do Urzędu Stanu Cywilnego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu faktu z pracownikiem USC.
 • Wejście do budynku Urzędu należy zasygnalizować naciśnięciem dzwonka znajdującego się przy głównych drzwiach wejściowych.
 • Na stronie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark znajduje się zbiór niezbędnych wniosków, które mogą Państwo pobrać, wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres umig@lidzbark.pl

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym – Dłutowo

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 i art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zmianami)

Burmistrz Lidzbarka

ogłasza II przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Stare Dłutowo, gmina Lidzbark, bez dostępu do drogi publicznej, zapisanej w księdze wieczystej EL1D/00033396/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków obrębu Dłutowo Stare jako:

działka nr 52/2 o pow. 0,09 ha (RIVb)

cena wywoławcza: 9 000,00 zł   –   wadium: 1 000,00 zł

SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowa działka położona jest na terenie rozwoju mieszkalnictwa i usług. Działka nie jest objęta uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany
i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020.802 ze zmianami).

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w dniu 16 lutego 2021 r. przeprowadzony został
I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do przetargu.                                 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10oow siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, pokój nr 10.

Przetarg jest ograniczony!

W przetargu tym mogą brać udział jedynie osoby będące właścicielami działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Dłutowo Stare numerami 51, 52/1, 53 i 673/28, bezpośrednio przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, gdyż położenie tej nieruchomości uniemożliwia jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, a jedynie stwarza możliwość poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres
e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu
.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr
07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy) oraz przedłożenie do dnia 22 kwietnia 2021 r. dokumentu potwierdzającego prawo własności do jednej z nieruchomości przyległych.

oraz okazanie:

 1. dowodu wpłaty wadium,
 2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronach internetowych  www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                           Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                Maciej Sitarek   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – Dłutowo

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zmianami)

Burmistrz Lidzbarka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Stare Dłutowo, gmina Lidzbark, zapisanej w księdze wieczystej EL1D/00026154/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków obrębu Dłutowo Stare jako:

działka nr 121/1 o pow. 0,0175 ha (Bi)

cena wywoławcza: 235 000,00 zł   –   wadium: 11 750,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowa działka położona jest na terenie rozwoju mieszkalnictwa i usług. Działka nie jest objęta uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020.802 ze zmianami).

Na nieruchomości znajduje się budynek wybudowany ze środków własnych osób fizycznych. Gmina Lidzbark uznaje roszczenia o zwrot nakładów w kwocie 227 400,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 10oow siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres
e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu, oraz wpłata wadium w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym
w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy).

a także okazanie:

 1. dowodu wpłaty wadium,
 2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                           Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                Maciej Sitarek   

Działania lidzbarskiej policji w ramach planu priorytetowego

Dzielnicowy rejonu nr VII mł. asp. Agnieszka Żuchowska prowadzi działania w ramach Planu priorytetowego realizowanego w okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r na terenie miasta Lidzbark pod kątem gromadzenia się osób i spożywania alkoholu wbrew zakazowi  w rejonie sklepu spożywczego” Groszek” przy ul. Jeleńskiej 24. Działania prowadzone są we wszystkie dni tygodnia w ciągu dnia i wieczorami podczas pełnienia służby. Zadanie priorytetowe ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w zagrożonym rejonie. Przypominamy  mieszkańcom, że w miejscach publicznych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, który reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. Za niestosowanie się do tego zakazu  grożą sankcje prawne w postaci mandatu karnego w wysokości do 500zł lub w przypadku odmowy przyjęcia mandatu złożony zostanie wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Działdowie. Mieszkańcy osiedla i klienci sklepu w trosce o poprawę bezpieczeństwa w zagrożonym rejonie mogą zgłaszać wszelkie naruszenia dot. zakazu spożywania alkoholu  do Komisariatu Policji w Lidzbarku, tel. 47 7323 300 lub pod nr 112 celem eliminowania zagrożenia zaraz po jego ujawnianiu. Pozwoli to Policji bieżące reagowanie na zachowania niezgodne z prawem.


Konkurs fotograficzny Warmia i Mazury

Słyszeliście o #FOTOkonkursie na fanpage @Warmia Mazury – moje miejsce?!

Do wygrania 10 000 zł i 10 x 1 000 zł!

Wystarczy zrobić zdjęcie jednej z inwestycji dofinansowanej z #UE w naszej okolicy!

https://www.facebook.com/RPO.Warmia.Mazury/posts/5387177514633197

#konkursZnagrodami #Ełk #Mazury #Warmia #foto #selfie #ECK

Głosujemy na Natalkę Pawelską!

W sobotę zakończyły się Przesłuchania w Ciemno co oznacza, że już wkrótce będziemy oglądać Natalia Pawelska w odcinkach na żywo w The Voice Kids TVP!

Już teraz możemy pomóc Natalce oddając na nią głosy w aplikacji. Jak to zrobić? To proste!

 • Wybierz swojego ulubieńca spośród wszystkich uczestników, którzy przeszli Przesłuchania W Ciemno.
 • Oddaj głos klikając w zdjęcie.UWAGA

Każdy użytkownik posiada limit 1 głosu na 24 h, z danego IP komputera, podczas trwania Plebiscytu. Do dzieła!

Gmina Lidzbark rozpoczyna dystrybucję maseczek

W ramach rządowej pomocy dla regionów szczególnie dotkniętych pandemią Gmina Lidzbark otrzymała maseczki medyczne z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Maseczki są darmowe i mają gwarancję do września przyszłego roku. Maseczki są popakowane i już zaczęto ich dystrybucję. Dodatkowych informacji na temat dystrybucji bezpłatnych maseczek jednorazowych udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku,  tel. 23 69 61 505 wew.126 lub 533 549 298.

Gdzie możesz bezpłatnie otrzymać maseczki medyczne dystrybuowane przez Urząd Miasta i Gminy Lidzbark? Sprawdź listę punktów:

Ogłoszenie o przetargu – Bryńsk

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zmianami)

Burmistrz Lidzbarka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych
we wsi Bryńsk, z dostępem do drogi powiatowej nr 1353N, zapisanych w księdze wieczystej EL1D/00019856/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Bryńsk niżej wymienionymi numerami działek:

 1) działka nr 300/1 o pow. 0,1380 ha (RVI) – cena wywoławcza: 31 500,00 zł – wadium: 3 200,00 zł

 2) działka nr 300/2 o pow. 0,1199 ha (RVI) – cena wywoławcza: 29 000,00 złwadium: 2 900,00 zł

 3) działka nr 300/3 o pow. 0,1200 ha (RVI) – cena wywoławcza: 29 000,00 złwadium: 2 900,00 zł

 4) działka nr 300/4 o pow. 0,1198 ha (RVI) – cena wywoławcza: 29 000,00 złwadium: 2 900,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Dla obszaru obejmującego przedmiotowe nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowe działki położone są na terenie rolniczym. Działki nie są objęte uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany
i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020.802 ze zmianami).

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, pokój nr 10.
Licytacje zostaną przeprowadzone
w następujących godzinach:

 • działka nr 300/1 o godzinie 900
 • działka nr 300/2 o godzinie 1000
 • działka nr 300/3 o godzinie 1100
 • działka nr 300/4 o godzinie 1200

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres
e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu
.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą
w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy).

oraz okazanie:

 1. dowodu wpłaty wadium,
 2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                           Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                Maciej Sitarek