Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

RUCIŃSKA LENA I PINGOT ZUZANNA Z AWANSEM DO GRAND PRIX POLSKI W TENISIE STOŁOWYM

20 lutego 2021 r. w DZIAŁDOWIE rozegrano 1. WOJEWÓDZKI TURNIEJ KWALIFIKACYJNY MŁODZIKÓW I KADETÓW w Tenisie Stołowym.

Reprezentacja naszego Klubu wystąpiła w składzie: RUCIŃSKA Lena; PINGOT Zuzanna; WITKOWSKA Julia; SKUZA Karolina i NADOLSKA Roksana.

To był bardzo dobry turniej dziewcząt, niezależnie od miejsc, które zajęły. Wszystkie prezentowały bardzo dobrą, skuteczną grę. Dobrze funkcjonował serw (było w nim dużo jakości i brak „ zepsutych” serwów). Wszystko to zdecydowało, że i wyniki były bardzo zadawalające. W kategorii MŁODZICZKA turniej wygrała PINGOT Zuzanna uzyskując awans do GRAND PRIX POLSKI, który zostanie rozegrany 19-21 marca 2021 w DĘBICY. W tym Grand Prix Polski wystąpi także RUCIŃSKA Lena, która ma LIMIT OGÓLNOPOLSKI i nie musiała grać eliminacji wojewódzkich.

Miłą niespodziankę sprawiła LENA wygrywając turniej w kategorii KADETKA. W pokonanym polu pozostawiła takie zawodniczki jak MADEJ Zosię 3-2 (przegrywając 0-2, potrafiła rozstrzygnąć pojedynek na swoją korzyść – tym samym pokazała dużą odporność psychiczną), do niedawna zawodniczka DEKORGLASS-u a obecnie OTSK RADISON Ostróda i PIECKOWSKĄ Marysię z DEKORGLASS-u Działdowo 3-0. Finał z JANKOWSKĄ Julią z Gołdapi Lena także wygrała 3-0. Tym samym uzyskała awans do GRAND PRIX POLSKI KADETEK, który zostanie rozegrany 05-07 marca 2021 w KRAKOWIE – oczywiście o ile koronawirus pozwoli. Warto wspomnieć, że Lena rywalizowała w kat. Kadetek z o 3 i 4 lata starszymi od siebie rywalkami. Tym cenniejsze jest to zwycięstwo – powiedział trener Sławek Ostrowski.

Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo zadowolony byłem z gry i postawy każdej z moich zawodniczek. Prezentowały przyzwoity poziom solidnej, pełnej pomysłowości gry podsumował trener Sławomir Ostrowski.

OTO WYNIKI : RUCIŃSKA Lena (kadetka) I miejsce ; PINGOT Zuzanna (młodziczka) I miejsce ; WITKOWSKA Julia (młodziczka) III miejsce ; SKUZA Karolina (młodziczka) IV miejsce i NADOLSKA Roksana (młodziczka) miejsce 9-12.                                                                 

TRENER  SŁAWOMIR  OSTROWSKI

GMINA LIDZBARK POZYSKAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA+” W FORMIE GRANTU NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO FINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „Zdalna Szkoła+”, w którym Jednostki Samorządu Terytorialnego mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego naukę w trybie zdalnym.

Program „Zdalna szkoła+” realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji stanowi kontynuację wcześniejszego programu „Zdalna szkoła”. Jest finansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Gmina Lidzbark uzyskała dofinansowanie  w wysokości 104 832,00 zł, dzięki któremu zakupiono 26 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem oraz dodatkowym wyposażeniem.

XXX Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku

ANKIETA DOT. KONCEPCJI STRATEGICZNEJ CITTASLOW

Szanowni Państwo!
W związku z opracowywaniem przez miasta – członków Sieci Cittaslow  Koncepcji Rozwoju Strategicznego Miast Sieci Cittaslow woj. warmińsko-mazurskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

Nawiązując do celów wyznaczonych w dokumentach programowych Komisji Europejskiej dotyczących polityki spójności na lata 2021-2027 prosimy o wypełnienie poniższych tabel (wskazanie przykładów projektów, które mogą być realizowane w Waszym mieście w ramach poszczególnych celów i są związane ze specyfiką miast Sieci Cittaslow). Uprzejmie prosimy, aby proponowane projekty zawierały konkretne rozwiązania ( rodzaj działań, ich lokalizacja, oczekiwane przez Państwa efekty). Prosimy o wskazanie propozycji nazwy projektu i krótkiego opisu czego ten projekt dotyczy.

Niektóre projekty, które Państwo zaproponują mogą pasować do więcej niż jednego celu. Prosimy jednak o nie powielanie tych samych projektów przy różnych celach, a przypisywanie ich do tego celu, w którego założenia Wasza propozycja najbardziej się wpisuje.

Zwracamy się z prośbą o składanie wypełnionych ankiet w sekretariatach Urzędów Miast/Gmin lub przesłanie ich na adres Biura Stowarzyszenia ( 10 578 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 32/11) w terminie do 28. lutego 2021 r.

Załącznik:

Lodowisko na Plaży Miejskiej

W związku z panującą pandemią nie udało się w tym sezonie uruchomić lidzbarskiego lodowiska na orliku. MOSiR Lidzbark przygotował jednak alternatywę dla miłośników zimowego szaleństwa i jazdy na łyżwach. Od wczoraj na Plaży Miejskiej korzystać można z lodowiska przygotowanego na pierwszym basenie kąpieliska. Wypożyczenie łyżew to koszt 5 zł. Sezon potrwa… tak długo, jak się da i dopóki aura na to pozwoli. 😉 Z lodowiska korzystać można bezpłatnie w godzinach 13:00 – 19:00.

Ogłoszenie o przetargu – ul. Topolowa

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2020.1990 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zm.)

BURMISTRZ  LIDZBARKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych w Lidzbarku przy ulicy Topolowej, w sąsiedztwie osiedla budownictwa jednorodzinnego, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00027259/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 2 miasta Lidzbark niżej wymienionymi numerami działek:

 1. 1293   o pow.  0,1738 ha (RVI)  –  cena wywoławcza  –  86.000,00 zł –  wadium  –    8.600,00 zł
 2. 1295   o pow.  0,1187 ha  (RVI) –  cena wywoławcza  –  59.000,00 zł –  wadium  –    5.900,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Dla obszaru obejmującego przedmiotowe nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, obszar nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia takiego planu. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie lasów i dolesień. Dla działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj.Dz.U.2020.802 ze zm.).

Nieruchomości nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie są obciążone żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 1000w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenia udziału w przetargu oraz wpłata wadium na poszczególną działkę najpóźniej do dnia 11 lutego 2021 r. przelewem na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042  w BS w Działdowie z/s w  Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy)

oraz okazanie:

 1. dowodu wpłaty wadium,
 2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na sprzedaż działki 1293 przeprowadzone zostały wcześniej trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach 28.08.2017 r.,
20.12.2017 r. oraz 25.04.2019 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Na sprzedaż działki 1295 przeprowadzone zostały wcześniej trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach 28.08.2017 r.,
20.12.2017 r. oraz 28.02.2019 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek   

KOMUNIKAT GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO


       Zgodnie z Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

                                                                                              Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                                 / – / Maciej Sitarek

Do końca świata i jeden dzień dłużej. WOŚP w Lidzbarku po raz 29.

31 stycznia po raz 29. zagraliśmy wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Pandemia zmieniła nasze życie, musiała się również zmienić Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zakaz gromadzenia się wymusił na nas przeniesienie działań na otwarte przestrzenie i do Internetu. Mimo tego Lidzbark jak co roku zaskoczył wszystkich ogromem hojności i pozytywnej energii.

Tegoroczny finał był zupełnie inny, ale mieszkańcy miasta i gminy pokazali, że można na nich liczyć. Chętnie przekazywali gadżety i równie chętnie wpłacali pieniądze do puszek. Tegoroczny wynik jest bardzo dobry. W ubiegłym roku mogliśmy licytować „na żywo”. W tym roku zorganizowaliśmy internetową licytację online, dzięki której zebraliśmy ponad 10 tysięcy złotych. Na placu przed siedzibą Hufca ZHP, gdzie mieścił się tegoroczny lidzbarski sztab można było kupić pyszne ciasno przygotowane przez naszych sołtysów, a także zakupić drobne gadżety przekazane przez darczyńców. Było ognisko, zabytkowe auta, a dla najmłodszych spotkanie z  maskotkami z bajek, wśród których nie mogło zabraknąć lidzbarskiego Welusia. Na koniec odpaliliśmy duży napis WOŚP 2021. Lidzbark po raz kolejny pokazał swoje wielkie serce! Do tej pory Lidzbarski Sztab podczas 29. Finału WOŚP zebrał 35 720,57 zł.

Tradycyjnie swoją cegiełkę dołożył burmistrz – w ubiegłym roku było to zaproszenie na wspólny obiad, w tym roku jest dwuosobowy rejs po Jeziorze Lidzbarskim najnowszą jednostką pływającą zakupioną przez MOSiR, którą za kwotę 777,77 zł wylicytowała ekipa Radia 7. Na allegro trwa też licytacja wyjątkowej koszulki Polskiej Reprezentacji Piłki Ręcznej, która przyjechała do Lidzbarska aż z Mistrzostw Świata w Egipcie. Do tej pory osiągnęła wynik 660 zł.

W imieniu całego sztabu WOŚP bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom i sponsorom lidzbarskiego finału:

 1. Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek
 2. AGG – dostawca Internetu
 3. Restauracja „Pod Jabłonką”
 4. Bar Chata
 5. Dariusz Chaberski
 6. Hanna Krezymon
 7. Zespół Bluse Station
 8. Wojciech Cybulski
 9. Firma SE-DA
 10. Nadleśnictwo Lidzbark
 11. Welski Park Krajobrazowy
 12. Dariusz Czajkowski Firma „Marzanna” z Bełku
 13. Firma Złoto – Srebro – Zegarki Mariusz Jagodziński
 14. Wolność Meblarska Sp. Z o. o.
 15. Magdalena Rochoń
 16. Firma Classic Sofa
 17. Pan Jerzy Krukowski
 18. Pani Teresa Wolf
 19. Masarnia Kamiński
 20. Klasyczna jazda.pl
 21. LKS Wel Lidzbark
 22. Rada Osiedla nr 2
 23. Akademia Zaunara
 24. Pan Krzysztof Watemborski
 25. Pan Jerzy Świniarski
 26. Daria Weręgowska
 27. Druhna Karolina Chojnowska
 28. Firma Karwel
 29. Pani Ewa Ratajczak
 30. Szkoła Podstawowa w Bryńsku
 31. Żłobek Miejski w Lidzbarku
 32. Sołtysi z terenu Gminy Lidzbark
 33. Kajakiem po Welu
 34. Zbigniew Jędrychowski
 35. Piekarnia Rosario
 36. Dekorglass Działdowo
 37. Marta Wiadrowska