Startuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Burmistrz Lidzbarka – Gminny Komisarz Spisowy w Lidzbarku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Będzie on przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w terminie od 1 do 9 lutego 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

 1. Zgłoszenie zawierające:
 2. imię (imiona) i nazwisko,
 3. data urodzenia,
 4. adres zamieszkania,
 5. numer telefonu,
 6. adres e-mail.
 7. Oświadczenie zawierające informację o:
  1. posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  2. korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
  3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  4. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
  5. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
  7. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark  (ul. Sądowa 21) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową:
   nawrocka @lidzbark.pl  albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
  2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
  3. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Lidzbarku – nr tel.603798313, e-mail: nawrocka@lidzbark.pl

                                                                                                        Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                                                  Burmistrz Lidzbarka

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I.Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy w Lidzbarku(dane GKS).

II. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:
– pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
– pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD@lidzbark.pl
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
– art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
 (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

IV. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby
i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

Vi. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
– sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych,
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII. Dobrowolność/Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załącznik do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu – ul. Jeleńska

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zmianami)

Burmistrz Lidzbarka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej
w Lidzbarku przy ulicy Jeleńskiej, z dostępem do drogi publicznej tj. drogi powiatowej nr 1280N, zapisanej w księdze wieczystej nr EL1D/00023525/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych,oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Lidzbark obręb 4 numerem działki 56/9
o powierzchni 0.2957 ha (grunty orne RV). Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.  

Cena wywoławcza       –  150.000,00zł,  

Wadium                       –    15.000,00zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (według stawki obowiązującej w dniu przetargu)

Przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia takiego planu. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o których mowa w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.Dz.U.2020.802 ze zm.).

Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja nr 134/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 10oow siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, pokój nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres
e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu
.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 25 lutego 2021 r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy).

oraz okazanie:

 1. dowodu wpłaty wadium,
 2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na sprzedaż działki nr 56/9 przeprowadzony został jeden przetarg ustny nieograniczony w dniu 26.10.2020 r.,  który zakończył się wynikiem negatywnym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                           Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                Maciej Sitarek    

Lidzbark znów zagra wspólnie z Wielką Orkiestrą!

Jak co roku w Lidzbarku w styczniu uwolnione zostaną olbrzymie pokłady pozytywnej energii! Po raz 29. zagramy razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W tym roku zagramy w nieco w innej formie. Nie zabraknie jednak tradycyjnej licytacji przedmiotów przekazanych przez darczyńców. Cała licytacja odbędzie się w formie online za pomocą aplikacji Zoom. Będzie też namiotowa sprzedaż gadżetów zlokalizowana przy siedzibie lidzbarskiego hufca oraz słodkich wypieków przygotowanych przez naszych sołtysów, a także kawa i herbata,. Specjalnie dla Was na Bulwarze nad Welem przygotujemy ogromne ognisko, przy którym będzie można się ogrzać i usmażyć kiełbaskę.

Wszystkich chętnych do licytacji gadżetów zachęcamy do zalogowania się poprzez poniższy link. Startujemy w niedzielę, 31 stycznia od godziny 14:00.

.Zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo i pamiętajmy o zachowaniu sanitarnych środków ostrożności. Zasłaniajmy usta i dezynfekujmy ręce.

Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej! Siema!

LINK DO TRANSMISJI LIDZBARSKIEGO FINAŁU:

https://zoom.us/j/94575905810?pwd=cllVaTlyTFBjalhvaVY1aFp5NlF5dz09

Lidzbark jedyny z województwa w programie „LeadAIR”

„LeadAIR” to półroczny program edukacyjno-rozwojowy dla miast, realizowany przez Fundację Forum Energii. Jego ideą jest wsparcie samorządów wiedzą ekspercką w zakresie planowania, wdrażania i finansowania poprawy jakości powietrza. Adresowany jest dla samorządów, które poszukują wiedzy, inspiracji i wsparcia w podejmowaniu działań na rzecz czystego powietrza. Poprzez uczestnictwo w programie przedstawiciele miast dowiedzą się jak zaplanować i przeprowadzić programy antysmogowe oraz skutecznie pozyskać środki na niskoemisyjną transformację.

Lidzbark zakwalifikował się do elitarnego grona 15 polskich miast biorących udział
w drugiej odsłonie Programu. Żeby zostać wybranym przez komisję rekrutacyjną i pokonać konkurencję z całej Polski, należało uargumentować swoją motywację do wzięcia udziału w programie, przedstawić dotychczasowe działania i wizje dalszej walki w celu pokonania smogu.

Czyste powietrze to sprawa nas wszystkich, to nasze wspólne dobro i odpowiedzialność. Bez względu na to gdzie mieszkamy i jak żyjemy smog wpływa na życie, a tym samym zdrowie nas samych, naszych dzieci, rodziców. Badania pokazują, że za zanieczyszczone powietrze płaci każdy. Polski smog kosztuje nas średnio 5 lat życia. W wielu polskich miastach i wsiach, jesienią zaczyna się nierówna walka ze smogiem. Działania pojedynczych osób nie są w stanie zapewnić oczekiwanych i wystarczających rezultatów. Niezbędne są działania władz samorządowych.

Patronami programu LeadAIR są Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Partner medialny – portal wysokienapiecie.pl.

Ogłoszenie o przetargu – Kiełpiny

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zmianami)

Burmistrz Lidzbarka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Kiełpiny, gmina Lidzbark, z dostępem do drogi wojewódzkiej nr 541,  zapisanej w księdze wieczystej EL1D/00037879/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kiełpiny jako:

działka nr 157 o pow. 0,1495 ha (PsIV, RIVa)

cena wywoławcza: 30 000,00 zł   –   wadium: 3 000,00 zł

SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowa działka położona jest na terenie rozwoju mieszkalnictwa i usług. Działka nie jest objęta uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020.802 ze zmianami).

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 10oow siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres
e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu
.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 23 lutego 2021 r. przelewem środków pieniężnych
na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym
w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się
na rachunku Gminy)

oraz okazanie:

 1. dowodu wpłaty wadium,
 2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                              Burmistrz Lidzbarka                                                                                                                   Maciej Sitarek   

Ogłoszenie o przetargu – Wąpiersk

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zmianami)

Burmistrz Lidzbarka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Wąpiersk, gmina Lidzbark, zapisanej w księdze wieczystej EL1D/00019855/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków obrębu Wąpiersk jako:

działka nr 23 o pow. 0,93 ha (RV, RVI)

cena wywoławcza: 40 000,00 zł   –   wadium: 4 000,00 zł

SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowa działka położona jest częściowo na terenie rolniczym i częściowo na terenie rozwoju mieszkalnictwa i usług. Działka nie jest objęta uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany
i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020.802 ze zmianami).

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10oow siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres
e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu
.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 22 lutego 2021 r. przelewem środków pieniężnych
na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym
w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się
na rachunku Gminy)

oraz okazanie:

 1. dowodu wpłaty wadium,
 2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                              Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                  Maciej Sitarek   

Ogłoszenie o przetargu – Cibórz

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zmianami)

Burmistrz Lidzbarka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Cibórz, gmina Lidzbark, przy drodze powiatowej nr 1294N Cibórz -Nowy Dwór, zapisanej w księdze wieczystej EL1D/00036316/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Cibórz jako:

działka nr 20/4 o pow. 0,31 ha (RIVb)

cena wywoławcza: 10 000,00 zł   –   wadium: 1 000,00 zł

SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowa działka położona jest na terenie rolniczym, zieleni naturalnej i zadrzewień. Działka nie jest objęta uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020.802 ze zmianami).

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w dniu 15 grudnia 2020 r. przeprowadzony został
I przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do przetargu.                                  

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2021 r. (środa) o godz. 10oow siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres
e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu
.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 24 lutego 2021 r. przelewem środków pieniężnych
na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym
w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się
na rachunku Gminy)

oraz okazanie:

 1. dowodu wpłaty wadium,
 2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                           Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                Maciej Sitarek   

Rozkład jazdy autobusów

Drodzy Mieszkańcy, informujemy że pomimo dalszego zdalnego nauczania dla klas IV – VIII wznowiono ruch autobusowy na terenie naszej Gminy. Autobusy poruszają się według starego rozkładu jazdy. Z przewozów korzystać może każdy, nie tylko uczniowie, zgodnie z opłatą wyznaczoną przez przewoźnika. W razie pytań prosimy kierować się do Centrum Usług Wspólnych, tel.: 23 696 28 11.