Uwaga, przetarg! – Cibórz

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490)

Burmistrz Lidzbarka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Cibórz, gmina Lidzbark, przy drodze powiatowej nr 1294N Cibórz -Nowy Dwór, zapisanej w księdze wieczystej EL1D/00036316/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków obrębu Cibórz jako:

działka nr 20/4 o pow. 0,31 ha (RIVa)

cena wywoławcza: 21 000,00 zł   –   wadium: 2 000,00 zł

SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowa działka położona jest na terenie rolniczym, zieleni naturalnej i zadrzewień. Działka nie jest objęta uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020.802 ze zmianami).

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10oow siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres
e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu
.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 8 grudnia 2020 r. przelewem środków pieniężnych
na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym
w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się
na rachunku Gminy) lub gotówką w kasie Urzędu – do godziny 14oo,

oraz okazanie:

  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie Urzędu.

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

W Dniu Seniora

„W hołdzie tym, dla których Ojczyzna znaczyła więcej niż życie…”

11 listopada burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wspólnie ze swoim zastępcą, skarbnikiem gminy oraz sekretarzem uczcili Święto Niepodległości oraz 100 rocznicę powrotu naszego miasta do Macierzy. Delegacja z urzędu odsłoniła pomnik na Pl. Hallera, obok którego widnieje tablica z napisem „W hołdzie tym, dla których Ojczyzna znaczyła więcej niż życie…”. – Dziś cieszymy się z własnej wolności oraz z dumą i szacunkiem spełniamy swój obowiązek pamięci o tych, którzy wywalczyli wolny Lidzbark i tych, którzy budowali II Rzeczpospolitą. Od dziś mieszkańcy Lidzbarka i gminy maja miejsce, w którym mogą oddawać hołd podczas świąt państwowych  – powiedział burmistrz Maciej Sitarek. Aby upamiętnić to niezwykłe dla naszego miasta wydarzenie złożone zostały kwiaty i zapalono znicze.

Kolejne laptopy dla szkół

Kolejne 26 laptopów przekaże Burmistrz Lidzbarka szkołom z terenu Gminy Lidzbark. Komputery trafią do szkół w Dłutowie, Bryńsku, Słupie, Wąpiersku i Kiełpinach. To druga dostawa laptopów zakupionych w ramach programu  „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, z którego udało się pozyskać blisko 105 000 zł.

W ramach projektu realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gmina Lidzbark zakupiono już 40 laptopów, które trafiły do Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Lidzbarku.

Drodzy Rolnicy!

Czasu na realizację spisu rolnego zostało niewiele. Najważniejsze badanie polskiego rolnictwa potrwa do 30 listopada. Poczekaj na telefon od rachmistrza i spisz się przez telefon lub zrób to samodzielnie przez Internet. Samospis internetowy to metoda, dzięki której spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie.Nie odbierasz telefonów od nieznajomych osób? Poniżej podajemy numery do rachmistrzów z terenu naszej Gminy, które ułatwią weryfikację przy odbieraniu telefonu. Przypominamy! Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Numer telefonu do Rachmistrza: 571504364 lub 226666662Dzięki danym zebranym podczas spisu podejmowane są działania wspierające naszych rolników na poziomie lokalnym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.

Przetarg ustny nieograniczony – Bryńsk

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zmianami) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490).

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Bryńsk, gmina Lidzbark, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1D/00026916/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Bryńsk jako:

działka nr 411 o pow. 0,40 ha

cena wywoławcza: 60 000,00 zł   –   wadium: 6 000,00 zł

SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark, przyjętego Uchwałą XXIX/249/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 marca 2017 r. przedmiotowa działka położona jest na terenie rozwoju mieszkalnictwa i usług. Działka nie jest objęta uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020.802 ze zmianami).

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10oow siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres
e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu
.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 24 listopada 2020 r. przelewem środków pieniężnych
na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym
w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się
na rachunku Gminy) lub gotówką w kasie Urzędu – do godziny 14oo,

oraz okazanie:

  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie Urzędu.

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

Drony ponownie sprawdziły jakość powietrza w Lidzbarku

W styczniu po raz pierwszy drony sprawdziły czym nasi mieszkańcy palą w piecach. Wczoraj ponownie maszyny badały poziom zanieczyszczeń, z którymi jesteśmy zmuszeni być sąsiadami. Pomiary wykonywane były firmę SoftBlue S.A. z Bydgoszczy za pomocą mobilnej głowicy pomiarowej AirDron zainstalowanej na bezzałogowym statku powietrznym. Czujniki maszyny wykonały pomiar pod analizę zawartości m. in. etanolu amoniaku, chlorku wodoru, cyjanowodoru oraz pyłów PM10, PM2,5, PM1, wydobywających się z kominów na terenie naszego miasta. Monitorowano dwa osiedla: Skarpa i Działki. Badania zostały przeprowadzone m.in. w rejonie ulic: Marii Dąbrowskiej, Juliana Tuwima, Elizy Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Południowej, Sosnowej, Okopowej, Bukowej, a także na ul. Piaski. Wyniki pomiarów wskazywały głównie na spalanie złej jakości węgla oraz wykorzystanie przestarzałych, niespełniających obowiązujących norm kotłów węglowych. O wynikach kontroli będziemy informowali po uzyskaniu szczegółowego raportu z badań. Musimy liczyć się z tym, że jest to nie pierwsza i nie ostatnia taka akcja.