Usuwamy azbest z Gminy Lidzbark

Dobiegają końca prace związane z usunięciem azbestu z terenu naszej gminy, zaplanowane do realizacji w 2020 r. Mając na uwadze dobro mieszkańców już po raz dziewiąty Lidzbark bierze udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W roku 2019 usunięto 137,12 ton azbestu. Na rok 2020 zaplanowano usunięcie 189,44 ton płyt azbestowo-cementowych pochodzących z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
www.wfosigw.olsztyn.pl

Twój piec kopci? Dowiedz się jakie mamy dla Ciebie wsparcie na wymianę Twojego starego pieca.

Przyczyną gęstego ciemnego dymu, który zaściela mgłą okolicę może być między innymi stary piec. Masz taki problem? Zgłoś się do Urzędu Miasta i Gminy i dowiedz się jakie mamy dla Ciebie wsparcie na wymianę Twojego starego pieca.

Nie pal śmieci – nie truj siebie, swoich dzieci i środowiska

Apelujemy o nie spalanie odpadów oraz rozpowszechnieniu takiego podejścia wśród innych osób, być może nieświadomych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka związanych z oddychaniem zatrutym powietrzem.

Konsultacje Społeczne w sprawie Programu Współpracy Gminy Lidzbark z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Załączniki:

Zarzadzenie nr 105/20

Formularz uwag do Projektu

Program współpracy Gminy Lidzbark z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 klwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Pierwsze w Polsce mrowisko edukacyjne

Zastanawialiście się kiedyś jak żyją mrówki? Teraz będziecie mogli się o tym przekonać. Przy siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu powstało pierwsze w Polsce mrowisko edukacyjne. Wewnątrz kilkumetrowego ziemnego kopca, przysypanego igliwiem znajduje się pomieszczenie, w którym odtworzono elementy charakterystyczne dla prawdziwego mrowiska.
Niestety na razie w związku z pandemią nie możemy Was do niego zaprosić. Trzymamy kciuki, aby sytuacja epidemiczna szybko się poprawiła i obiekt mogło odwiedzić całe mrowie turystów.

Nowe zasady bezpieczeństwa

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną od soboty (24 października) w całej Polsce obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Cała Polska jest strefą czerwoną. Bądźmy odpowiedzialni.

Drodzy Seniorzy zostańcie w domu!

W tym trudnym czasie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych, samotnych lub z niepełnosprawnościami mieszkających w Gminie Lidzbark, proponujemy pomoc przy zakupach pierwszej potrzeby. Robimy to, by uchronić tych mieszkańców przed koniecznością wychodzenia z domów.

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków jest bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych. Leki kupowane będą na podstawie recept.

Zgłoszenia przyjmuje Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku – Wydział Spraw Obywatelskich – numer telefonu pod który można dzwonić: 23 6961505 wew. 126 oraz 603 798 782 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku.

Rozmowy telefoniczne będą podstawowym narzędziem kontaktu. Zrobimy zakupy, rozliczymy na podstawie paragonu. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą.

Z tej formy mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 70 roku życia, samotnie prowadzące gospodarstwo domowe lub mieszkające z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną. Zakupy dostarczone zostaną również do mieszkania osoby z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, mieszka w Gminie Lidzbark i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe.

Podczas rozmowy z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Pracownik zapyta o Twoje potrzeby. Dzięki tej rozmowie senior będzie mógł konkretnie powiedzieć, jakich zakupów potrzebuje i ustalić termin ich realizacji. Dowóz do domu zapewnią Strażacy z naszej Gminy, bądź pracownik Urzędu.

Co najważniejsze! Jeżeli nie zgłaszałeś zapotrzebowania na pomoc i nie rozmawiałeś telefonicznie z pracownikiem Urzędu nie otwieraj drzwi! Bądźcie ostrożni.

Rusza nabór wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o:

 • Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 2 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów, oraz w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
 • wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 2 programu,
 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 1. 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać:

 • do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, lub
 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub
 • poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 1 programu przed dniem 21.10.2020 r. zmieniająca go na złożony w ramach części 2 programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 21.10.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach Części 2 programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w programie, tj. nie wcześniej niż przed dniem 15.05.2020 r.

Informacje o uruchomieniu pożyczek dla gmin jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów Części 2 Programu oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zostaną podane
w odrębnych ogłoszeniach.