Nowy rozkład Welexa

Drodzy Mieszkańcy! Poniżej prezentujemy nowy rozkład Welexa. Przypominamy, że od 1 kwietnia darmowe przejazdy tylko z Lidzbarską Karta Mieszkańca. Zachęcamy do wyrobienia Karty, dzięki której niej zyskacie dostęp do szerokiego pakietu usług – niektórych dostępnych bezpłatnie, a innych z rabatami.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej www.lidzbark.pl oraz w pokoju nr 1 Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku. Zachęcamy przedsiębiorców do dołączenia do programu.

Złóż wniosek o dotację na nawadnianie gospodarstwa

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany  przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać ponadto  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji operacji i  złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html?fbclid=IwAR0OVgl5glDzfQ1tabOhAft1TDON-KwKEDWAo1Ldn_ixYaPPRdixbftYyu8

Kolejna wspólna inwestycja z Powiatem za nami

Roboty drogowe w gminie Lidzbark idą „pełną parą”. Sukcesywnie udaje się poprawiać infrastrukturę drogową i tym samym coraz więcej dróg naszej gminy ma nową nawierzchnię asfaltową. Wczoraj odbyło się oficjalne otwarcie drogi łączącej Lidzbark z Bryńskiem, z której mieszkańcy korzystać mogli już od grudnia ubiegłego roku.

W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięły lokalne władze w towarzystwie Starosty Działdowskiego Pawła Cieślińskiego oraz radnych i sołtysów z tego terenu. Wyremontowany odcinek drogi to aż 3300 metrów nowej nawierzchni. Wykonawcą inwestycji rozpoczętej we wrześniu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A. MŁAWA. Całkowity koszt inwestycji to 1 068 715,16 zł. To drugi etap budowy drogi łączącej Lidzbark z Bryńskiej. Finalnie wyremontowany został 5 km odcinek drogi łącznie za ponad 2 miliony złotych. – Serdecznie dziękuję Panu Staroście jak i całemu zarządowi powiatu działdowskiego za potężne środki finansowe przekazane na budowę tej drogi by w pełni połączyć Lidzbark z Bryńskiem – mówi Burmistrz Lidzbarka. To kolejna wspólna inwestycja Gminy i Powiatu. W tym roku wspólnie z powiatem planowane jest również budowa chodnika w Nicku, a także wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Nowym Dłutowie i przebudowę skrzyżowania w Starym Dłutowie.