Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

W czwartek, 6 czerwca, odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku, podczas której Radni Rady Miejskiej w Lidzbarku przyznali Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek przedstawił zgromadzonym raport o stanie Gminy, który zawierał szczegółowe dane finansowe gminy oraz najważniejsze spośród wykonanych w 2018 roku inwestycji, wśród których znalazły się m. in. budowa rowerowej ścieżki MTB, parku sportowo – rekreacyjnego na ul. Myśliwskiej, przebudowa Targowiska Miejskiego, stadionu czy termomodernizacja budynków SP Słup i SP Kiełpiny. Warto zaznaczyć, że środki pieniężne na rachunku bankowym Gminy Lidzbark na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 4 510 031,79 zł. Budżet inwestycyjny w 2018 roku obejmował 65 zadań inwestycyjnych opiewających na kwotę ponad 10 mln zł.

– Budżet za 2018 rok to budżet dobry – mówił podczas sesji Mirosław Trzciński, przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku. – Inwestycje, które były w nim zawarte są odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców. Trzeba też jasno i wyraźnie powiedzieć, że sytuacja finansowa naszej gminy jest bardzo dobra.

Absolutorium udzielane jest przez Radę Miejską i oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego w określonym przedziale czasowym (konkretnie: danego roku).