Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” informuje

W związku z nadchodzącym sezonem wiosenno – letnim należy ograniczać ilości wystawianych worków z bioodpadami do 4 sztuk jednorazowo. Obcięte gałęzie drzew i krzewów należy rozdrobnić lub powiązać w pęczki o długości do 1,5m. Nieprzygotowane do odbioru bioodpady nie będą odbierane. Jednocześnie informujemy, iż większe ilości tych odpadów można dostarczyć własnym transportem do Kompostowni w Zakrzewie gm. Działdowo.

p.o. Kierownika Referatu ds. Gospodarki Komunalnej

Kazimierz Podlasin

Biegi 1-majowe dla dzieci i dorosłych!

Jak co roku zapraszamy do udziału w majowych biegach przełajowych, które odbędą się 1 maja. Rozpoczynamy o godzinie 13:00 biegiem dla dzieci w 3 kategoriach: przedszkolaki, klasy 1-3 szkoły podstawowej i klasy 4-6 szkoły podstawowej. Zapisy do 12:30. Bieg główny na dystansie 5 i 10 km o godzinie 15:00. Dla najmłodszych quiz z nagrodami. Widzimy się na trasie!🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♂️

Przypominamy! Zapisy tutaj➡️ http://bieglidzbark19.chiptiming.pl/

Uwaga, przetarg!

Burmistrz Lidzbarka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Jeleń, gmina Lidzbark, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1D/00038614/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

działka nr 376 o pow. 0,10 ha – cena wywoławcza: 20 000,00 zł   –   wadium: 2 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark, przyjętego Uchwałą XXIX/249/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 marca 2017 r. przedmiotowa działka położona jest w strefie rolniczo-przyrodniczej, oznaczonej na rysunku studium symbolem „E”, jako tereny zieleni naturalnej i zadrzewień. Działki nie są objęte uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2018.1398).

Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10oow siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. przelewem środków pieniężnych
na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym
w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się
na rachunku Gminy) lub gotówką w kasie Urzędu – do godziny 14oo,

oraz okazanie:

 1. dowodu wpłaty wadium,
 2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie Urzędu.

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy, w całości ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego należy przedstawić notarialne pełnomocnictwo drugiego małżonka do dokonania określonej czynności prawnej.

W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego należy okazać dokument świadczący o ustanowieniu odrębności majątkowej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został zorganizowany przetarg ustny nieograniczony
w dniu 23 kwietnia 2014 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                           Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                Maciej Sitarek   

Załączniki:

Sportowa sobota

Dla fanów piłki nożnej mamy jutro nie lada gratkę. W Lidzbarku na 3 boiskach odbędzie się  IX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Zarządu UPKS Poncio Lidzbark – PONCIO CUP 2019. Łącznie w turnieju udział weźmie 19 drużyn z terenu Polski i zaprzyjaźnionego  Kaliningradu. Z rocznika 2011 będzie to 7 drużyn a z rocznika 2008 aż 12!  Pierwszy gwizdek usłyszymy o 9.30.

Młodych adeptów piłki nożnej zapraszamy do kibicowania!

Poniżej przedstawiamy miejsca i zespoły:

Rocznik 2008

Grupa A Orlik ul. Garbuzy

 1. UPKS PONCIO Lidzbark
 2. Sparta II Brodnica
 3. LAP LUBAWA
 4. SP 5 Kaliningrad
 5. UPKS Poncio Lidzbark II
 6. Mały Piłkarz Golub Dobrzyń

Grupa B Orlik ul. Jeleńska

 1. Gol Brodnica
 2. Sparta Brodnica
 3. Wkra Działdowo
 4. SP 5 Kaliningrad II
 5. Constract Lubawa
 6. Mały Jeziorak Iława

Rocznik 2011

Ośrodek „Pod Lipami”

 1. UPKS PONCIO Lidzbark
 2. Sparta II Brodnica
 3. ŻAK Zbiczno
 4. Constrackt Lubawa
 5. Wkra Działdowo
 6. Mały Jeziorak Iława
 7. UPSK Poncio Lidzbark II

Pierwsze inwestycje w Gminie

Wiosna kalendarzowa w pełni i chociaż pogoda za oknem nie rozpieszcza na terenie naszej gminy trwają już pierwsze inwestycje.

Pierwszym z realizowanych przez Gminę Lidzbark zadaniem inwestycyjnym jest budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie. Inwestycja wykonywana przez PGK Lidzbark zakłada ok.130 m chodnika za kwotę 20 tys. zł.

Do realizacji budżetu inwestycyjnego przystąpił też powiat. W ramach swoich zadań rozpoczął przebudowę drogi powiatowej Chełsty – Ciechanówko. Inwestycja zakłada wykonanie ok 800 metrów nawierzchni asfaltowej w kierunku Chełst wraz z poszerzeniem pobocza. Całkowity koszt inwestycji to 240 tys. zł. W następnych latach planowana jest przebudowa kolejnych odcinków drogi.
W ramach prac powiatu naprawiona zostanie również nawierzchnia drogi Jeleń – Wąpiersk na łuku o długości 100 m.

Nabór na stanowisko urzędnicze – Referent ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Burmistrz Lidzbarka ogłasza nabór na stanowisko Referenta ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Wydziale Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku.

Oferty należy składać do 30 kwietnia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 55/19

Plebiscyt na Strażaka Ochotnika Roku 2019. To oni walczą o nasze życie! Uhonorujmy ich głosami

Czworo strażaków z naszej Gminy nominowanych zostało do pierwszego etapu plebiscytu, w którym przyznany zostanie prestiżowy tytułu Strażaka Ochotnika Roku 2019 na poziomie powiatu. W tym kobieta, która ramię w ramię z mężczyznami staje do walki z żywiołami. Skromna, opanowana i bardzo odważna Kasia Peć ze Starego Dłutowa. Żeby oddać na nią głos wystarczy wysłać SMS
WMS.256 na numer 72355.

Bycie strażakiem to nie tylko zawód, ale także społeczna misja. Doceńmy ich trud głosami! Zwycięzcy z powiatów, zachowując zdobyte głosy, awansują do drugiego, wojewódzkiego etapu plebiscytu. Strażak Roku Warmii i Mazur awansuje do ogólnopolskiego finału plebiscytu, zdobywając tytuł najlepszego w Polsce!

Aktualne wyniki i sposób głosowania na strażaków z naszej gminy dostępne pod linkiem:
https://polskatimes.pl/p/kandydaci/strazak-warmii-i-mazur-2019%2C1003943/?groupId=33325

Głosowanie w pierwszym etapie będzie trwać do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 21.

Podsumowanie konkursu „Wielkanocna ozdoba”

W niedzielę, 7 kwietnia podczas V Wielkanocnego Jarmarku w Lidzbarku  odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Wielkanocna ozdoba” organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Lidzbarku.  Nagrody laureatom wręczali Starosta Działdowski pan Paweł Cieśliński, Burmistrz Lidzbarka pan Maciej Sitarek i Przewodniczący Rady Miejskiej pan Paweł Ciesielski. Głównym celem konkursu było pobudzenie aktywności i kreatywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pogłębienie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Na konkurs wpłynęło ponad sto prac wykonanych różnymi technikami z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Prace oceniano w czterech kategoriach wiekowych biorąc pod uwagę oryginalność, pomysłowość, zgodność z tematem oraz wkład pracy autora.  W każdej kategorii przyznano równorzędne nagrody, które otrzymali:

Kategoria I uczniowie klas I-III szkół podstawowych

Weronika Klejnowska (Szkoła Podstawowa w Bryńsku), Kacper Jaroszewski (Szkoła Podstawowa w Kiełpinach), Amelia Łukomska, Maja Marchelek, Paweł Rochon, Remigiusz Rybka, Sebastian Wyrwiński (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku), Lena Nizgorska, Marcel Raniszewski, Mikołaj Raniszewski, Aleksandra Wojnarowska (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lidzbarku),

Kategoria II uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Wiktoria Malinowska, Natalia Marcinkowska, Dominika Rybicka, Julia Rynkowska (uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku), Antoni Brzóska, Nadia Raniszewska (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lidzbarku)

Kategoria III uczniowie 7,8 klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich

Julia Kościńska, Halina Tułodziecka – uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Lidzbarku, Michał Osiński – uczeń Zespołu Szkół w Lidzbarku,  Alicja Bartkowska, Mariusz Kłosowski, Julita Kraynik, Rafał Lipka, Kamil Pypczyński, Julia Wacławska – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku,

Kategoria IV – dorośli

Melania Anger, Adam Brzóska, Urszula Brzóska,  Irena Burdalska, Joanna Caboń, Beata Domińska,  Elżbieta Jaroniec, Jadwiga Kacprzak, Elżbieta Kaczmarkowska, Krystyna Kurkiewicz, Gertruda Landman, Lucyna Lipka, Hanna Raczkowska,  Anna Raniszewska, Alicja Rochoń, Grażyna Urbaniak, Anna Wiktorska, Małgorzata Zomkowska.

Gratulujemy laureatom, zaś wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie.
Nagrodzone prace prezentowane były na Jarmarku Wielkanocnym na stoisku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publiczne w Lidzbarku, zaś do końca kwietnia wszystkie prace konkursowe można podziwiać w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku.