UTW zaprasza na wykład otwarty

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lidzbarku zaprasza na otwarty wykład pt. „Zbigniew Wodecki. Zacznij od Bacha”. Wykład odbędzie się 5 listopada o godzinie 17:00 w sali kinowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku.

Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku – przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej – I etap

Uwaga, przetarg!

BURMISTRZ  LIDZBARKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych w Lidzbarku przy ulicy Stefana Batorego i Kazimierza Jagiellończyka, na nowo powstającym osiedlu budownictwa jednorodzinnego (teren uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną) ok. 50m od drogi wojewódzkiej nr 544 Lidzbark-Brodnica, w bliskim sąsiedztwie lasu i jeziora, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00016091/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb 1 mapa 2 jako działki nr nr :

 • 3/2 o pow.  1445 m2   –  cena wywoławcza  –  62.900,00 zł ,                 wadium –    6.300,- zł,
 • 3/4 o pow.  1227m2    –  cena wywoławcza  –  53.500,00 zł ,                 wadium  –   5.400,-zł,
 • 3/5 o pow.  1232m2    –  cena wywoławcza  –  53.700,00 zł ,                 wadium  –   5.400,- zł,
 • 3/6   o pow.  1238m2    –   cena wywoławcza  –  54.000,00 zł ,                 wadium  –   5.400,- zł,
 • 3/7 o pow.  1244 m2   –  cena wywoławcza  –  54.200,00 zł ,                 wadium –    5.500,- zł,
 • 3/8 o pow.  1250 m2   –  cena wywoławcza  –  54.500,00 zł ,                 wadium  –   5.500,- zł,
 • 3/9 o pow.  1347m2    –  cena wywoławcza  –  58.700,00 zł ,                 wadium  –   5.900,- zł,
 • 3/21 o pow.  2166m2   –   cena wywoławcza  –  94.100,00 zł ,                 wadium  –   9.500,- zł,

Nieruchomości nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie są obciążone żadnymi prawami.

Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zbycia)

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wpłata wadium na poszczególną działkę najpóźniej do dnia 20 listopada 2018r. przelewem na rachunek Gminy Lidzbark nr
07 8215 0006 2001 0000 0941 0042  w BS w Działdowie z/s w  Lidzbarku (za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na konto urzędu) oraz okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości a w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej podlegających rejestracji – a k t u a l n e g o wypisu
z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Kwota wadium wniesiona przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie urzędu.

Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości po doliczeniu obowiązującego podatku VAT w wysokości 23% płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Na sprzedaż działek 3/2, 3/4-3/6 przeprowadzonych zostało wcześniej pięć przetargów ustnych nieograniczonych,
w dniach: 20.09.2016r., 15.11.2016r., 10.05.2017r., 29.08.2017r. i 20.11.2017, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel.(23) 6961502 lub 6961505 wew. 136, oraz na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl  i  www.bip.umig.lidzbark.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Załączniki:

II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w Kategorii Młodzików i Kadetów w Tenisie Stołowym

27 października w Lidzbarku Warmińskim rozegrano

II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w Kategorii Młodzików i Kadetów w Tenisie Stołowym. Uczestniczyła w nim liczna grupa zawodników naszego klubu. Pojedynki z udziałem naszych zawodników stały na wysokim poziomie. Stosowali wiele ciekawych zagrań co napawa dużym optymizmem na przyszłość.

Warto dodać, że byliśmy jedną z najmłodszych ekip turnieju.

Wyniki poszczególnych zawodników/-ek:
RUCIŃSKA LENA IV miejsce (MŁODZIK); przedział 7-8 (KADET)
WITKOWSKA JULIA przedział 9-12 (MŁODZIK); przedział 9-12 (KADET)
PINGOT ZUZANNA przedział 7-8 (MŁODZIK); przedział 7-8 (KADET)
LIEBNER MICHAŁ przedział 13-16 (MŁODZIK); przedział 17-24 (KADET)
WITKOWSKI PAWEŁ II miejsce (MŁODZIK); przedział 13-16 (KADET)
CHOJNACKI IGOR przedział 9-12 (KADET)

Co słychać w naszych szkołach…

Bieg dla niepodległej w SP Dłutowo

Pamiętając, iż 2018 jest „Rokiem dla Niepodległej”,odbyła się w naszej szkole kolejna impreza związana z tą rocznicą. Tym razem było na sportowo: bieg „Dla Niepodległej” w kategoriach wiekowych:

 1. a) I-III dziewczęta ,chłopcy
 2. b) IV-VI dziewczęta, chłopcy
 3. c) VII, VIII, III Gim. dziewczęta, chłopcy
 4. d) dorośli

Wszyscy uczestnicy pokonali przeznaczony dla nich dystans z dużym zaangażowaniem i wiarą w zwycięstwo oraz wspólny cel, czyli uczczenie 100-lecia niepodległości naszego państwa. Połączyło nas poczucie wspólnoty, solidarności i dumy z osiągnięć naszych przodków.

W poszczególnych kategoriach zwycięstwo odnieśli:

Kategoria wiekowa I-III.

Dziewczęta:

 1. Amelia Gorczyca
 2. Alicja Kociela
 3. Zuzanna Mostowicz

Chłopcy:

 1. Łukasz Janicki
 2. Stanisław Bartkowski
 3. Michał Sobieraj

Kategoria wiekowa IV-VI.

Dziewczęta:

 1. Zuzanna Ucińska
 2. Magdalena Budzińska
 3. Karolina Szczepanik

Chłopcy:

 1. Paweł Graszek
 2. Bartek Gajewski
 3. Kuba Pawelski

Kategoria wiekowa VII, VII, 3 Gim.

Dziewczęta:

 1. Weronika Kowalkowska
 2. Kinga Kowalska
 3. Klaudia Janicka

Chłopcy:

 1. Sebastian Michalski
 2. Adrian Pszybyszewski
 3. Oskar Szczepanik

Kategoria- Dorośli:

 1. Zbigniew Cegiełka
 2. Iwona Gołosz
 3. Marta Brzozowska

SP Słup

Dzisiaj 24 października odbyła się szkolna uroczystość zorganizowana w ramach podziękowania za okazane wsparcie w zorganizowaniu i przeprowadzeniu remontu szkoły.  Prezes Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego Szansa, Pani Katarzyna Mróz i Dyrektor szkoły, Pani Beata Kozłowska powitały przybyłych gości: Burmistrza Lidzbarka – Pana Macieja Sitarka, Zastępcę Burmistrza – Pana Janusza Bieleckiego, Radnego naszej gminy – Pana Pawła Ciesielskiego, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych – Panią Judytę Bagniewską, Księdza Kanonika Piotra Nowaka – Proboszcza Parafii św. Marcina Biskupa w Boleszynie, przedstawicieli oddziałowych rad rodziców, pracowników szkoły oraz naszych drogich uczniów.  Następnie Pani Dyrektor wraz z Panią Prezes opowiedziały o zmianach dokonanych podczas remontu.

Budynek Szkoły Podstawowej w Słupie już od wielu lat służy uczniom i mieszkańcom okolicznych wsi. Obiekt do tej pory nie przechodził większych remontów, które poprawiłyby jego funkcjonalność i estetykę. Remont był jedną z najbardziej potrzebnych i oczekiwanych przez społeczność szkolną inwestycji. Podjęto działania w ramach projektu poprawy efektywności energetycznej budynku szkolnego. Ocieplono stropodach i ściany, wykonano nową elewację, wymieniono drzwi w pomieszczeniu gospodarczym, modernizację przeszła kotłownia oraz instalacja centralnego ogrzewania. W ramach poprawy systemu grzewczego wymieniono: rury, grzejniki i kocioł na ekologiczny opał. Ponadto zainstalowano oświetlenie ledowe we wszystkich pomieszczeniach. Gmina sfinansowała także wykonanie ścianki działowej w jednej z sal lekcyjnych, co umożliwiło realizację wymogów stawianych przez reformę oświatową. Teraz możemy cieszyć się placówką w nowej odsłonie. Mamy szkołę docieploną, pozyskaliśmy też nowe pomieszczenie, doposażyliśmy w meble i nowe sprzęty. Minione wakacje były bardzo pracowite nie tylko dla wykonawców projektu, ale także dla rodziców i pracowników szkoły, którzy włączyli się w porządkowanie sal, za co teraz bardzo dziękujemy. W niecałe dwa miesiące szkoła została odmieniona. Termomodernizacja budynku przyniesie efekty na wielu płaszczyznach. Od ekologii, poprzez oszczędności w kosztach eksploatacyjnych, wzrost komfortu, bezpieczeństwa uczniów, ich rodziców oraz pracowników, aż po estetykę. Cieszymy się, że placówka zyskała na pozytywnym odbiorze  nie tylko przez społeczeństwo lokalne, ale także odwiedzających szkołę gości. Wszystko to udało się za sprawą władz naszej gminy na czele z Burmistrzem – Panem Maciejem Sitarkiem, dla których dobro naszej szkoły jest nadal ważne. Władze Samorządowe odpowiednio spełniają rolę dobrego gospodarza i właściciela budynku pomimo tego, że od ponad pięciu lat organem prowadzącym naszą placówkę jest Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe Szansa.

Głos zabrał również Burmistrz Lidzbarka, Pan Maciej Sitarek. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły, która wprawiła w zachwyt wszystkich zgromadzonych. Następnie przemówił Proboszcz Parafii w Boleszynie, Ks. Kanonik Piotr Nowak i pobłogosławił wyremontowany budynek szkoły. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy goście i pracownicy szkoły zostali zaproszeni na obiad do jednej z sal naszej szkoły.

Składamy szczególne podziękowania wszystkim tym, bez których pomocy zorganizowanie tej uroczystości nie byłoby możliwe, a mianowicie:

– Pani Dyrektor,

– Pani Prezes,

– nauczycielom i pracownikom szkoły,

– Pani Jolancie Jonowskiej – za przygotowanie przepięknych dekoracji,

– Pani Grażynie Kozłowskiej – za przygotowanie smacznego obiadu,

– rodzicom naszych uczniów, Paniom: Urszuli Kasprzak, Monice Lendze i Dorocie Szynace – za pyszne ciasta,

– uczniom naszej szkoły – za przygotowanie części artystycznej.

Dzień Papieski w SP Dłutowo

Dzień Papieski na stałe jest ujęty wśród wydarzeń kalendarza nasze szkoły. Rozpoczął się on mszą św. Dziękczynną za pontyfikat Jana Pawła II. Po niej uczennica Klaudia Sadowska zaśpiewała pieśń „Liczę na Ciebie Ojcze”. Następnie uczniowie kl. VI i VII przedstawili montaż słowno-muzyczny w stylu audycji radiowej. Przybliżono słuchaczom atmosferę czasu, gdy Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Jego znajomi opowiadali swoich wrażeniach podczas ogłoszenia wyniku konklawe. Wywiady z nimi urozmaicono piosenkami religijnymi, m. in. „Wypłyńcie na głębię”, śpiewanymi przy akompaniamencie gitary. Następnie obejrzano prezentację multimedialną będącą relacją z ważnych wydarzeń z pontyfikatu Jana Pawła II. Po pieśni „Maryjo, ukryj mnie”, zaśpiewanej przez Klaudię Sadowską, zebrani zaśpiewali ulubioną pieśń Jana Pawła II – „Barkę”.
Uroczystość przygotowały: Anna Deptuła, Jolanta Cichocka i Katarzyna Budna.

CZYTANIE DLA NIEPODLEGŁEJ W SP BRYŃSK

Kolejne czytelnicze spotkanie w Oddziale Przedszkolnym odbyło się z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.

Dziś oddział przedszkolny odwiedzili uczniowie klasy VII.  Okazją do spotkania było czytanie dzieciom legendy pt. „Wars i Sawa”. Dzieci uważnie wysłuchały legendy, z której dowiedziały się skąd pochodzi  nazwa Warszawa, która jest stolicą naszego kraju. Następnie dzieci odpowiadały chętnie na zadawane pytania, a za dobrą odpowiedź otrzymały nagrodę.

W najbliższym czasie podczas spotkań czytelniczych starsi uczniowie będą starali się przybliżać przedszkolakom legendy i baśnie dotyczące naszego kraju.

Dzień Edukacji Narodowej w Dłutowie

Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy w naszej szkole w dniu 12 października.

Uczniowie pod opieką Pana Sławomira Góreckiego przygotowali część artystyczną przyprawioną dużą dawką humoru. Mieliśmy możliwość obejrzenia lekcji w aranżacji uczniowskiej, co wprawiło wszystkich w dobry nastrój.

W tym dniu nauczycielom i pracownikom szkoły dedykowano również piosenki.

Nie zabrakło także symbolicznego kwiatka i ciepłych słów płynących ust dyrektora szkoły Pana Andrzeja Mirosława Stolarskiego.

Wycieczka SP Bryńsk do Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu

23 października uczniowie klas ,,0″ – III SP Bryńsk udali się autokarem na ciekawą lekcję poprowadzoną przez pracowników Parku, która miała na celu pogłębienie znajomości dziedzictwa kulturowego i rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych. Uczniowie obejrzeli narzędzia, maszyny, które były wykorzystywane przez mieszkańców wsi do wykonywania prac polowych i domowych w dawnych czasach. były to między innymi: cepy, kołowrotki, magiel, żelazka na węgiel i dusze, lampy naftowe itp. Prowadząca wspomniała także o wielu zawodach, które stopniowo zanikają tj.: kowal, dekarz, latarnik i innych. Szkoła z dawnych lat wyglądała inaczej niż współcześnie. Uczniowie siedzieli w innych ławkach i pisali za pomocą obsadek, które często robiły kleksy. Eksponaty zgromadzone w Muzeum cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. Korzystając z okazji uczniowie zobaczyli również okazy zwierząt i roślin występujących na naszych terenach leśnych. Były to pouczające zajęcia z edukacji społeczno – przyrodniczej.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2018 W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĄPIERSKU

Dnia 12.10.2018r. w Niepuplicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pana Dyrektora Piotra Kościńskiego, który przywitał wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, Panią pielęgniarkę i rodziców. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Następnie przekazał głos uczniom. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas IV, V, VII pod kierunkiem pań: Barbary Klimowskiej-Lewandowskiej i Beaty Kościńskiej oraz opiekunki chóru szkolnego pani Danuty Kordalskiej. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Dyrektor szkoły przedstawił nowy Samorząd Szkolny w składzie: Dominik Iwan – przewodniczący, Radosław Maciejewski – zastępca, Alicja Napiórkowska – sekretarz, Karolina Karda – skarbnik. W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły przewodniczący złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Na zakończenie dzieci rozdały nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegła w miłej, a jednocześnie podniosłej atmosferze. Następnie Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” Dorota Zalewska złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dyrektorowi szkoły, wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi. Na zakończenie apelu dyrektor szkoły poinformował społeczność szkolną, że nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostaną wręczone podczas uroczystej Gali organizowanej przez Burmistrza Lidzbarka Pana Macieja Sitarka. W bieżącym roku szkolnym nagrody otrzymali: – nauczyciele: Dorota Zalewska, Wiesława Tamiła, Beata Kościńska, Barbara Klimowska-Lewandowska, Maria Gutowska, Ewa Kochańska, Danuta Kordalska; – pracownicy obsługi: Bożena Rybka, Sławomir Zakrzewski. Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” Pani Dorota Zalewska podczas uroczystej Gali wręczyła również nagrodę dyrektorowi szkoły Panu Piotrowi Kościńskiemu.

 

Znamy wyniki Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego

Znamy już wyniki głosowania, w którym mieszkańcy naszego miasta zdecydowali, jaki projekt spośród zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego zostanie zrealizowany w przyszłym roku. Z 4 zakwalifikowanych zwyciężył pomysł na siłownię zewnętrzną oraz trampoliny naziemne przy placu zabaw – osiedle Działki – plac zabaw przy ul. Tuwima.

W czasie głosowania, odbywającego się miedzy 15 a 19 października, mieszkańcy Lidzbarka oddali 453 ważnych głosów. Głosów nieważnych było 19, przy czym o nieważności decydował brak podpisu osoby głosującej pod oświadczeniem lub głos oddany przez mieszkańca nieuprawnionego do głosowania.

Wśród zgłoszonych projektów najwięcej głosów, bo aż 192 zebrał projekt dotyczący utworzenia siłowni zewnętrznej oraz trampolin naziemne przy placu zabaw – osiedle Działki – plac zabaw przy ul. Tuwima Na drugim miejscu uplasował się wniosek obywatelski dotyczący modernizacji placu zabaw na terenie przedszkola miejskiego przy ul. Akacjowej, na 3 zaś – projekt „Uratuj życie” – AED na każdym osiedlu.

 

 

Co słychać w naszej szkole…

SP KIEŁPINY – PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

W czwartek, 4 października był kolejnym wyjątkowym dniem w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach, ponieważ odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Uczniowie klasy pierwszej przybyli do szkoły ze swoimi gośćmi: rodzicami i rodzeństwem, bo przecież pasowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu pierwszoklasisty. Dzieci pięknie zaprezentowały się podczas programu artystycznego przygotowanego pod kierunkiem wychowawcy klasy pani Ireny Machujskiej. Następnie przystąpiono do ślubowania. W jego trakcie uczniowie z wielką powagą obiecali, że będą przynosić chlubę rodzicom, nauczycielom, szkole i ojczyźnie, że będą dobrymi kolegami i pilnymi uczniami. Największym przeżyciem dla dzieci był moment pasowania. Pani dyrektor Gabriela Marcinkowska poprzez dotknięcie czerwonym ołówkiem ramienia każdego dziecka „zamieniała go” w prawdziwego ucznia. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały birety, dyplomy, znaczki oraz kuferki ze słodyczami. Po oficjalnej części uroczystości, dzięki zaangażowaniu rodziców, po pasowaniu czekał na dzieci poczęstunek. Podczas pasowania dzieciom zawsze towarzyszą ogromne emocje. Wydarzenie to odbyło się w podniosłym, ale jednocześnie bardzo radosnym nastroju.

Pasowanie na pierwszaka w SP Dłutowo

W naszej szkole Ślubowanie klasy pierwszej połączone z pasowaniem na ucznia oraz uroczystym przyrzeczeniem rodziców odbyło się 12 października. Podczas ceremonii 15 pierwszoklasistów, w obecności dyrektora szkoły, wychowawców, uczniów oraz rodziców zaprezentowało swoje talenty recytatorskie i wokalne. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie, a dyrektor dokonał aktu pasowania na ucznia, wychowawczyni Bożena Orkwiszewska – Adamek wręczyła im pamiątkowe dyplomy. Później koleżanki i koledzy z klasy II podarowali pierwszakom upominki. Były też pamiątkowe zdjęcia i gratulacje.

Pasowanie na Pierwszaka w SP 1

12 października w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klas pierwszych tj. klasy I a i klasy I b, ubrani w świąteczny strój galowy, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do uroczystości ślubowania od początku roku szkolnego. Wytrwale uczyli się tekstów, wierszy i piosenek. I wreszcie nadszedł wyczekiwany przez nich moment. Wicedyrektor szkoły pani Anna Kostrubała gorąco powitała zaproszonych gości, rodziców, krewnych, nauczycieli, uczniów klas II i III, a szczególnie serdecznie -pierwszoklasistów. Następnie zabrała głos dyrektor szkoły pani Beata Piątkowska. Złożyła życzenia przyszłym pierwszakom i ich rodzicom. Wygłosiła krótką prelekcję na temat roli, jaką pełni rodzic w życiu swojego dziecka, jego wsparcia i pomocy w wypełnianiu obowiązków szkolnych przez dzieci. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście.

Następnie dzieci w scenerii ogrodu pełnego kwiatów, pszczółek i  uli przedstawiły swoje umiejętności aktorskie inscenizacją pt. „W krainie wiedzy i umiejętności”. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w kolorowych biretach na głowach, pierwszacy błysnęli talentem. Pięknie zaśpiewane piosenki, recytacja wierszy, rozwiązane zagadki, mowa o wspaniałej przyjaźni, koleżeństwie w grupie rówieśniczej, bycie prawymi Polakami, to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Po inscenizacji w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły Beata Piątkowska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion pierwszoklasistów. Uczniowie na zakończenie otrzymali słodkie upominki, dyplomy oraz legitymację szkolną. Z kolei  rodzicom dzieci wręczyły w podziękowaniu listy .

Dla pierwszaków uczniowie klasy II b z wychowawczynią Barbarą Urbańską przygotowali i przedstawili wspaniały taniec. Serdeczne podziękowania należą się uczniom klasy VIII a za pomoc w przeprowadzeniu części artystycznej. Ten dzień na długo zostanie pierwszoklasistom w pamięci.

ŚLUBOWANIE KLASY I W SP BRYŃSK

Dnia 15 października 2018r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy I. Pierwszoklasiści w obecności dyrektora szkoły, nauczycieli, starszych kolegów i koleżanek, wychowawczyni i rodziców zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się poddaniu dzieci próbie recytacji, sprawdzeniu wiedzy o Ojczyźnie, ruchu drogowym, umiejętności muzycznych, które zostały przeprowadzone przez uczniów klas VII i VIII. Po zakończeniu prezentacji Magik ogłosił, że wszyscy wspaniale zdali ,,egzamin pierwszoklasisty”. Doniosłym momentem było ślubowanie, a następnie pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor Iwona Strungowska. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia, które wręczyła wychowawczyni – pani Urszula Kowalska oraz pierwsze legitymacje szkolne wręczone przez Panią Dyrektor. Na pewno ten szczególny dzień na długo zostanie w pamięci uczniów klasy I. Wszystkim życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

Dzień z Tabliczką Mnożenia w SP1

28 września 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku wzięła udział w edukacyjnej akcji VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, której głównym organizatorem było Wydawnictwo Karty Grabowskiego ze Szczecinka.

Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast nauczyciele i pracownicy obsługi mogli dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

Koordynatorami imprezy w szkole byli nauczyciele matematyki: Anetta Paturalska, Magdalena Oleksiak i Piotr Kołakowski oraz nauczyciel języka angielskiego: Jolanta Nowińska. Nauczyciele na lekcjach matematyki utrwalali znajomość tabliczki mnożenia w formie zabaw i gier dydaktycznych, natomiast na języku angielskim ćwiczyli tabliczkę mnożenia w tym języku.

Egzaminatorami i Asystentami byli uczniowie klas VIIIa, VIa i VIIb. Na każdej przerwie sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia w formie krótkich testów, za co uczniowie i dorośli otrzymywali odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzień był pełen wrażeń i radości. Za rok ponownie przystąpimy do akcji.

Dzień Edukacji Narodowej w SP Bryńsk

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.12 października 2018 roku w Szkole Podstawowej w Bryńsku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej glos zabrała pani dyrektor Iwona Strungowska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

W części artystycznej uczniowie z grupy teatralnej pod kierunkiem pani Anny Wileńskiej przedstawili kilka scenek z życia szkoły, a szkolny chór pod kierunkiem pani Marty Wiadrowskiej śpiewem wyraził swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty.

Konkurs wierszy i piosenek patriotycznych w SP Dłutowo

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę  niepodległości obecny rok nazwany został ,,Rokiem Niepodległej”. Jest to wyjątkowa rocznica, która stwarza okazję do podjęcia działań służących budowaniu wspólnoty i kształtowaniu tożsamości narodowej. W ramach tych obchodów 09.10.2018r. w  Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza  odbył się konkurs wierszy i piosenek patriotycznych pt.: „KTO TY JESTEŚ POLAK MAŁY”, konkurs ten adresowany był do najmłodszych uczniów naszej Szkoły. Jury w składzie p.  Dyrektor Andrzej Mirosław Stolarski, członkinie Działdowskiej Kuźni Słowa p. Janina Dzenis, p. Teresa Dwórznik – Romańska, p. Jolanta Cichocka – nauczycielka języka polskiego, stanęło przed trudnym zadaniem  oceniając 27 uczestników konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas
I-III.

Wśród dzieci z oddziałów przedszkolnych najlepiej zaprezentowały się:

I miejsce:  Natalia Antkiewicz  (grupa 4-5 latki)

II miejsce: Sebastian Skuza  (klasa 0)

III miejsce: Kornel Mendalka  (klasa 0)

Wyróżnienie otrzymali :

Anna Mendalka (grupa 3-4 latki)
Karol Łożyński (grupa 4-5 latki)
Krystian Stempka (klasa 0)

W kategorii  klas I-III nagrodzeni zostali:

I miejsce: Dawid Markowski (klasa II)
II miejsce: Julia Cejman (klasa I)
III miejsce: Alicja Kociela (klasa III)

Wyróżnienie otrzymali:

Stanisław Ławicki (klasa I)
Amelia Antkiewicz (klasa II)
Maja  Myślińska (klasa II)

Jury postanowiło przyznać również nagrodę specjalną w kategorii : „Piosenka”  dla  Amelii Gorczycy z klasy II. Wszystkim uczestnikom dziękujemy a nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Apel z okazji XVIII Dnia Papieskiego w SP Bryńsk

16 października w 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża uczniowie naszej Szkoły zgromadzili się na uroczystym apelu z okazji XVIII Dnia Papieskiego, który przygotowali uczniowie klas IV i VII. Apel nawiązywał w swej treści do hasła tegorocznego Dnia, które brzmiało: „Promieniowanie Ojcostwa”. Uczniowie poznali najważniejsze fakty z życia Papieża Jana Pawła II oraz mogli podjąć refleksję nad Jego myślami. Św. Jan Paweł II przypomina nam o patriotyzmie prowadzącym do uporządkowanej miłości człowieka. On zawsze kochał i szanował każdego człowieka, rozmawiał ze wszystkimi: dorosłymi i małymi, bogatymi i biednymi. Poszanowanie drugiego człowieka i miłość do Ojczyzny jest istotnym wyznacznikiem życia chrześcijanina. Treść apelu przeplatały współczesne piosenki papieskie i ewangelizacyjne.

„Szkoła promująca zdrowie”- przygotowanie sałatki owocowej przez uczniów Oddziału Przedszkolnego

W poniedziałek 8 października nasi najmłodsi wychowankowie uczyli się, jak zdrowo się odżywiać, aby być silnym i zdrowym. Dzieci z oddziału przedszkolnego w Bryńsku swoją wiedzę poparły praktyką wykonując samodzielnie i według własnego uznania sałatkę owocową. Przecież nic nie smakuje lepiej niż to co sami przygotujemy. Robienie sałatki poprzedziła pogadanka na temat zdrowego odżywiania i konieczności spożywania owoców. Dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego przygotowywania posiłków oraz pamiętały, że przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie umyć ręce oraz owoce.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY w SP Dłutowo

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klas 1-3 udali się na wycieczki do: biblioteki, ośrodka zdrowia, sklepu oraz na pocztę znajdujących się w Dłutowie. Poznając pracę bibliotekarki z Filii Bibliotecznej w Dłutowie dowiedzieli się, iż nie polega ona wyłącznie na wypożyczaniu książek. Do zadań bibliotekarza należy m.in. systematyczne aktualizowanie księgozbioru, katalogowanie książek, okładanie, organizowanie atrakcyjnych zajęć dla małych i dużych czytelników. Na tym nie koniec – osoba pracująca w bibliotece musi lubić pracę z dziećmi oraz dorosłymi i systematycznie się dokształcać.

Tego samego dnia uczniowie udali się do Ośrodka Zdrowia. Od pani pielęgniarki uzyskali niezbędne informacje dotyczące jej pracy, jakże trudnej i odpowiedzialnej. Dzieci zwiedziły gabinet zabiegowy, zobaczyły próbki krwi, zostały zważone, dowiedziały się jak ważne jest dla małego człowieczka szczepienie ochronne. Uczniowie dowiedzieli się również, iż wykwalifikowane pielęgniarki są bardzo poszukiwane na polskim rynku pracy.

Następnego dnia dzieci udały się z wizytą do sklepu, aby podpatrzeć pracę ekspedientki. Zawód ten wiąże się z ciężką pracą fizyczną, dotkliwą zwłaszcza dla kobiet. Do obowiązków tej grupy zawodowej należy: przyjmowanie dostaw, a także przygotowywanie towarów do sprzedaży i eksponowanie ich. Oprócz tego sprzedawca musi sprostać zadaniom kasowym. Chodzi m.in. o obsługę kasy fiskalnej, liczenie i zabezpieczanie utargu czy dokumentowanie obrotu, ponadto umiejętność podtrzymywania dobrych relacji z ludźmi, to podstawowe zadania sprzedawcy.

Kolejny cel postawiony w ramach OTK, to wizyta w Urzędzie Pocztowym. Poznając pracę urzędniczki, dzieci dowiedziały się, że niezbędnym atrybutem tego zawodu jest umiejętność współżycia z ludźmi a także odpowiedzialność, systematyczność i obowiązkowość. W ciągu dnia przez ręce pracownika poczty przewijają się listy, paczki, kartki, wpłaty pieniężne, rachunki, itp. Dodatkowo urzędnicy zobligowani są do sprzedaży produktów papierniczych, chemicznych i innych.

W Urzędzie Pocztowym uczniowie spotkali również pana listonosza. Kolejny zawód, który wymaga ogromnej odpowiedzialności i wysiłku fizycznego. Listonosz dostarcza ważne przesyłki oraz pieniądze i prawie przez cały dzień nosi ze sobą ciężką torbę. Po skończonym dniu pracy listonosz powraca do urzędu, gdzie musi rozliczyć się z każdej przesyłki i wypełnić odpowiednie raporty.

Pomimo trudności wynikających ze specyfiki zawodów, wszystkie osoby, które udzieliły wywiadu podkreślały, że kochają to, co robią, a to jest w dorosłym, zawodowym życiu najważniejsze.

Należy również podkreślić, że uczniowie spotkali się wszędzie z ciepłym, serdecznym przyjęciem, a nawet zostali obdarowani drobnymi upominkami.

Wycieczka do Torunia SP Bryńsk

9 października uczniowie klas starszych SP Bryńsk wraz z opiekunami, w ramach ogólnopolskiej akcji: „Rok Dla Niepodległej” wybrali się do Torunia na projekcję filmu w reżyserii Denisa Delića „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Obraz ten  inspirowany bestsellerem Arkadego Fiedlera o tym samym tytule, opowiada o polskich lotnikach, którzy początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą lotnictwa w bitwie o Anglię podczas II wojny światowej. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą elitarną jednostkę – „Dywizjon 303”, który nie ma sobie równych w walkach powietrznych. Film ten pokazuje  sylwetki polskich lotników, prawdziwych patriotów, którzy po klęsce wrześniowej emigrują do Anglii i  tam walczą aby pokonać nazistów i  wyzwolić Polskę spod okupacji niemieckiej.
To była świetna lekcja historii pokazująca młodemu pokoleniu na czym polegają takie wartości jak miłość do ojczyzny, honor czy prawdziwa przyjaźń.

Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU w Szkole Podstawowej Nr 1

10 października 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku jako jedna z piętnastu w kraju wzięła udział w projekcie Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU, w trakcie którego jej uczniowie byli kompleksowo edukowani w zakresie bezpieczeństwa.

Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU to akcja społeczna, zainicjowana i zorganizowana przez Fundację PZU w roku szkolnym 2017/2018. W pierwszej odsłonie, Akademia odwiedziła 27 szkół ze wszystkich województw.

Celem realizowanych w ramach projektu zajęć jest przekazanie uczniom szkół podstawowych wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, zarówno na drodze, jak i w sieci internetowej. Ważnym aspektem akcji jest udział służb mundurowych – w każdej odwiedzanej szkole przeprowadzane są spotkania z lokalnymi policjantami, którzy czynnie włączają się w edukowanie uczestników akcji. Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych i wykorzystują różne narzędzia – od praktycznych zajęć w strefie bezpiecznego ruchu i rozrywki, czy strefie pierwszej pomocy wraz z ratownikiem medycznym, przez zajęcia dydaktyczne w strefie bezpiecznego dorastania, do strefy teatru ze scenami aktorskimi skierowanymi dla najmłodszych klas.

Dzięki udziałowi w Akademii Bezpieczeństwa uczniowie SP Nr 1 uczestniczyli w zajęciach poświęconych prawidłowemu uczestnictwu w ruchu drogowym, odpowiedniemu reagowaniu w sytuacjach zagrożenia oraz umiejętności niesienia pomocy przedmedycznej. Mieli okazję spróbować jazdy na segwayu, sprawdzić się na rowerowym torze przeszkód, a także wziąć udział w sesji fotograficznej w fotobudce. Starsi uczniowie mogli testować alkogogle i narkogogle. Chętni uczniowie mogli także wykonać masaż serca na fantomie.  Uczniowie, którzy wykazali się szczególnymi umiejętnościami i wiedzą zostali nagrodzeni.

Ponadto szkoła otrzymała apteczkę pierwszej pomocy wraz z tablicami edukacyjnymi, a wszyscy uczniowie – zakładki do książek z zasadami pierwszej pomocy i bezpiecznego poruszania się po Internecie, znaczki i opaski odblaskowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Akcja Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU została zrealizowana przez firmę SOS MUSIC na zlecenie Fundacji PZU.

Dzień Tornistra w SP Bryńsk

Zaczął się nowy rok szkolny. Każdy uczeń rozpoczyna go z pełnym książek, zeszytów i przyborów tornistrem. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra, która ma na celu zwrócenie uwagi rodzicom, uczniom, nauczycielom na zjawisko przeciążonych plecaków i profilaktykę wad postawy. W tym dniu w SP Bryńsk zostały przeprowadzone pogadanki na temat, w jaki sposób należy prawidłowo pakować tornister i jakie rzeczy powinny się w nim znaleźć.

Przypominamy o najważniejszych zasadach pakowania i użytkowania plecaków szkolnych:

-waga plecaka z jego zawartością nie powinna przekraczać 10 – 15% masy ciała;

– tornister powinien posiadać usztywnioną ścianę przylegającą do pleców;

– ciężar zawartości powinien być rozłożony symetrycznie;

– cięższe rzeczy należy umieszczać na dnie, a lżejsze wyżej;

– tornister powinien być wyposażony w równe, szerokie szelki;

– długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców;

– zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej;

– tornister należy nosić na obu ramionach.

Rodzice powinni systematycznie kontrolować zawartość plecaka i zwrócić uwagę na następujące  czynniki:

– obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu;

– noszenie dodatkowych słowników i książek i innych rzeczy niezwiązanych z programem nauczania (pamiętniki, albumy, zabawki, itp.);

– rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg)

Zapraszamy na Turniej Tenisa Stołowego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości