Uwaga, przetarg

O G Ł O S Z E N I E    O   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zmianami) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490).

Burmistrz Lidzbarka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Bryńsk, gmina Lidzbark, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1D/00027785/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów niżej wymienionymi numerami działek:

1) działka nr 472/1 o pow. 0,2240 ha – cena wywoławcza: 50 000,00 zł   –   wadium: 5 000,00 zł

2) działka nr 472/2 o pow. 0,2252 ha – cena wywoławcza: 50 000,00 zł    –  wadium: 5 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (według stawki obowiązującej w dniu przetargu)

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przyjętego Uchwałą XXIX/249/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 marca 2017 r. przedmiotowe działki położone są w strefie ośrodków integralnych, oznaczonej na rysunku studium symbolem „D”, jako tereny rozwoju mieszkalnictwa i usług. Działki nie są objęte uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2017.1023 ze zmianami).

Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja nr 64/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, pokój nr 10.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r. przelewem środków pieniężnych
na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym
w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się
na rachunku Gminy) lub gotówką w kasie Urzędu – do godziny 14oo.

oraz okazanie:

  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
  3. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego winna być potwierdzona przez Sąd.

Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie Urzędu.

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy, w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w dniu 12 grudnia 2017 r. przeprowadzony został pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym.  

Załączniki:

Co słychać w naszych w naszych szkołach…

„Dzień talentów” w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku

Dnia 02.03.2018r. w naszym przedszkolu odbył się Dzień Talentów. Konkurs został zorganizowany w związku z udziałem przedszkola w XIII Ogólnopolskiej edycji konkursu Przedszkole Talentów. Organizatorami konkursu była K. Wiśniewska i A. Zakrzewska. Konkurs przeznaczony był dla dzieci z najstarszych grup i składał się z dwóch części. W części pierwszej dzieci z grupy Sowy, Jeżyki, Pszczółki i Smerfy prezentowały swoje talenty w salach. Okazało się, że talentów jest wiele i są  różnorodne. Dzieci prezentowały umiejętności wokalne, recytatorskie, plastyczne, gimnastyczne, piłkarskie, budownicze, czytelnicze oraz dotyczące wiedzy na określony temat. Talentów w każdej grupie było sporo, tym trudniej było podjąć decyzję, ponieważ z każdej grupy wybierano dwie osoby, które przechodziły do kolejnego etapu konkursu. Gdy wybrano  ośmioro najbardziej utalentowanych dzieci, zaproszono je do drugiej części konkursu, w której prezentowały swoje umiejętności i prace w szerszym, międzygrupowym gronie. Konkurs otworzyły dzieci z grupy Wiewiórki piosenką:,,Każdy ma talent”. W następnej części prezentowano swoje umiejętności. Można było wysłuchać śpiewu dwóch utalentowanych piosenkarek, obejrzeć popisy piłkarza, posłuchać czytania oraz obejrzeć prace plastyczne. Po występach Jury udało się na naradę, która była bardzo trudna, ale w końcu ogłoszono werdykt. I miejsce zdobyła Lena Nizgorska z grupy „Sowy”, II – Eliza Soszyńska z grupy Pszczółki,   III – Lena Radzimińska z grupy Smerfy. Wyróżnienie otrzymała: Alicja Mazurowska, Julia Połeć, Marta Kaczorowska, Julia Bielińska oraz Krystian Gutowski. Dziękujemy nauczycielom i rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursu oraz samym dzieciom za prezentacje swoich talentów.

 

SP KIEŁPINY – DZIEŃ KOBIET

8 marca to szczególny dzień w Szkole Podstawowej w Kiełpinach, dzień pełen radości i uśmiechu. Nie może być inny, bo to „Dzień Kobiet”, święto wszystkich Pań, tych dużych i tych najmłodszych. W ten wyjątkowy dzień przedstawiciele Samorządu uczniowskiego przygotowali dla Pań niespodziankę. Na apelu odczytano życzenia, panie otrzymały kwiaty, a dziewczynki lizaki. W poszczególnych klasach chłopcy również pamiętali o swoich wychowawczyniach i koleżankach, wręczając drobne upominki. Miłą niespodzianką były kwiatki, które wręczyli paniom chłopcy z oddziału przedszkolnego z grupy 0A. Najmłodsi chłopcy z naszej szkoły podczas spaceru obdarowali też kwiatkami napotkane panie. Dzień upłynął w miłej i pogodnej atmosferze. Wszystkim wspaniałym dziewczynom życzymy samych dobrych chwil, nie tylko 8 marca!

 

WIECZÓR POLSKICH BAJEK

Przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się doskonałą okazją do zorganizowania w naszej szkole dla uczniów klas I – III kolejnego wieczoru bajek – tym razem pod tytułem „Wieczór polskich bajek”. Odbył się on w godzinach wieczornych od 1800 do 2000 .

Bajkowy wieczór uroczyście  otworzyła pani wicedyrektor Maria Tonkowicz, która także prowadziła całą imprezę.Zaproszeni goście zaprezentowali uczniom polskie legendy – pani dyrektor Beata Piątkowska –  „Złotą kaczkę”, a pan wicedyrektor Wojciech Nowiński – „O hejnale mariackim”. Kolejną atrakcją wieczoru było wspaniałe przedstawienie pt. „Wesoły scenariusz o tematyce zdrowotnej” zaprezentowane przez  rodziców uczniów klasy III b, którzy w humorystyczny sposób przekazali dzieciom kilka ważnych rad dotyczących zdrowego odżywiania i higienicznego stylu życia. Dzieciom trudno było rozpoznać swoich rodziców, ponieważ byli ucharakteryzowani  odpowiednio do odgrywanej roli.

Uczniowie przebrani w piękne bajkowe stroje z uwagą słuchali bajek, oglądali na ekranie slajdy obrazujące czytany tekst, wysłuchali hejnału mariackiego granego na trąbce przez członka Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku. Dzieci świetnie się bawiły, a na koniec nagrodziły gości i aktorów gromkimi brawami.

Następnie uczestnicy imprezy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa po wylosowaniu biletów wstępu na „bajkowe korytarze” wzięła udział w zabawach inspirowanych znanymi bajkami. I tak, dzieci mogły wziąć udział w kalamburach oraz cukierkowej grze planszowej.

Natomiast uczniowie, którzy pozostali na sali gimnastycznej uczestniczyli w muzycznych pląsach, uczyli się kroków tanecznych z wykorzystaniem biało-czerwonych wstążek i pomponów oraz wykazali się znajomością baśni i bajek przygotowanych przez członków wolontariatu czytelniczego „Książka nasza przyjaciółka”.

Zabawy prowadziły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni świetlicy nr 2, nauczyciel biblioteki oraz opiekun czytelniczego koła wolontariatu. Wszyscy dołożyli wszelkich starań, aby dzieci jak najmilej wspominały ten wieczór. W zabawach uczestniczyły także bajkowe postaci: Tygrysek, Kubuś Puchatek, Małpka. Dobrym duszkiem „Wieczoru polskich bajek” była postać Welusia, czyli dobrze wszystkim znana maskotka symbolizująca naszą małą Ojczyznę, Lidzbark.

Organizatorzy bardzo dziękują zaproszonym gościom za dostarczenie uczestnikom imprezy głębokich doznań.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego na pierwszym miejscu!

W ubiegły piątek, 2 marca 2018 roku, Zuzanna Gołaś i Miłosz Karpiński, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku, zwyciężyli w XXIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej. Olimpijczyków przygotowywał do zawodów pan Michał Świniarski, nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa. Najlepsi reprezentanci powiatu działdowskiego okazali się też niepokonani wśród 21 zespołów z warmińsko-mazurskiego podczas finału konkursu rozgrywanego w Olsztynie. Atrakcyjne nagrody rzeczowe i pamiątkowy puchar za I miejsce Zuza i Miłosz odebrali z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pana Artura Chojeckiego. Jesteśmy niezwykle dumni z sukcesu lidzbarskich licealistów!

Warsztaty kulinarne w Przedszkolu Miejskim!

Zapraszamy chętnych rodziców i dzieci  na warsztaty kulinarne „Mini Master Szef- razem przy stole”, które będą odbywały się raz w miesiącu. Na warsztatach rodzice wspólnie z dziećmi i nauczycielkami będą bawić się w gotowanie zdrowych i smacznych potraw.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisywania się u wychowawczyń grup do

21 lutego. Szczegółowe informacje zostaną przekazane rodzicom przez wychowawczynie na zebraniach z rodzicami.

Pierwsze spotkanie organizacyjne z zainteresowanymi, odbędzie się 22 lutego

o godz. 16:00 w sali grupy V.

Warsztaty poprowadzą panie: Ewa Pek, Żaneta Kawka, Edyta Zakrzewska.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Ruszyły zapisy do lidzbarskich majowych biegów przełajowych!

W tym roku zawodnicy będą mogli spróbować swoich sił na dwóch dystansach – 5 i 10 kilometrów. Więcej szczegółów w poniższym linku:

http://bieglidzbark18.chiptiming.pl/