Szanowni Państwo

Organizacje Pozarządowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert (Uchwała Nr 63/742/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2015 r.) na wykonanie zadań Samorządu Województwa w roku 2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z art. 15 ust. 2a w/w ustawy, istnieje konieczność powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji.W pracach komisji mogą wziąć udział osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (które nie składają ofert w danym konkursie).

Zapraszam organizacje pozarządowe do wskazywania osób  do pracy w komisjach.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że komisje konkursowe pracują w oparciu o regulamin stanowiący załącznik Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, uchwalonego Uchwałą Nr XII/272/15Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiegoz dnia 25 listopada 2015 r. W pracach komisji nie mogą wziąć udziału osoby powiązane z organizacjami składającymi oferty.

Ogłoszenie konkursu na rok 2016 dostępne jest na stronie: www.bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski, zakładka: „Organizacje Pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”.

Organizacje mogą wskazać osoby do pracy w komisjach konkursowych, określając obszar tematyczny oraz doświadczenie kandydata do pracy w komisji, w terminie do 28 grudnia 2015 r. mailem, na adres: op@warmia.mazury.pl.